רעח, ד

שבעבה"נ שהוא למעלה מההשתל' שם הוא למעלה מבחי' התחלקות המדרגות מעלה ומטה נשמות ומלאכים זרע אדם וזרע בהמה כנ"ל, ששם הקטן והגדול שוין בערך א' כלא חשיבי ואין יתרון לגדול על הקטן שכולם שוין בערך א' בבחי' הביטול לפניו כי שוה ומשוה קטן וגדול74 וכמ"ש אדם ובהמה תושיע הוי'75 בשוה להאדם והבהמה כנ"ל, וע"ז נאמר כי תקנה עבד עברי שמשרע"ה קונה את בחי' העבד עברי שהי' בעבה"נ העליון בבחי' ההעלם מהעלם לגילוי שיתגלה למטה וימשיך דעת בכולם אף בבחי' זרע בהמה, כי זה שהם זרע בהמה הוא בסדר והדרגת ההשתל' ששם ימצא התחלקות המדרגות מעלה ומטה קטן וגדול כנ"ל, אבל משה הוא בחי' ע"ע שנמשך מעה"נ העליון מהעלם לגילוי ששם שוה מעלה ומטה קטן וגדול כנ"ל, וזהו כי תקנה שמשה הוא הקונה את בחי' ע"ע מהעלם אל הגילוי בשביל השפעת הדעת אף בזרע בהמה כנ"ל וד"ל.

(ה) שש שנים יעבוד וגו', כתיב ואברהם זקן בא בימים76 וכ' בזהר ע"ז בא בימים ממש באינון יומין דאינון קריבין לי' כו' ע"ש, פי' ימים הם בחי' לבושים שהימים שהאדם חי ע"פ האדמה ע' שנה או פ' שנה ומקיים בהם תומ"צ זהו בחי' הלבושים הנעשים בימים ושנים שתחת הזמן דוקא מהימים שנמשכו מלמעלה מהזמן להתלבש בבחי' הזמן וע"ז נא' ימים יצרו ולא אחד בהם77 וגו', דהיינו כמ"ש והיתה נפש אדוני78 צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך פי' שתכלית הכל מוכרח כאו"א מישראל להתעלות למעלה להיות צרורה בצרור החיים את ה' כו' ליהנות מזיו השכינה בה' ולאשתאבא בגופא דמלכא79 כו', והיינו ע"י תומ"צ שקיים בעוה"ז תחת הזמן בימים ושנים שחי ע"פ האדמה וקבל מזיו השכינה ב"ה ועונג עליון נועם ה' ית', בהיות התומ"צ נק' בחי' גופא ממש שע"י דוקא ישתאב בגופא דמלכא להיות צרורה בצרור החיים בהלבושי' דתומ"צ כנ"ל (משא"כ המדות אהוי"ר הם רק גדפין80 לפרחא לעילא כנ"ל ). וז"ש שש שנים יעבוד שש שנים הן השית אלפי שני*81 דהוה עלמא81 שהוא זמן העבודה כי היום לעשותם82 דוקא, והיינו שיעבוד הוא לשון עיבוד עורות שהעבד עברי הוא בחי' משרע"ה הוא יעבוד את התומ"צ שנשפלו למטה בגשמיות בעניני עוה"ז הגשמי' שצריך לברר ולינק83 אותם ולרחוץ ולכבס אותם במים עליונים ממקורו עה"נ העליון וכמשל ה[מ]לבוש גשמי שרוחצים אותו84 ומכבסים אותו במים טהורים אז יהי' צח ונקי מלובן. כך משה בחי' הדעת עליון מזכך הלבושי' דתומ"צ שנתלבשו בענינים גשמיים ע"י מוח הדעת עליון שעי"ז מזדככים


74) שוה ומשוה קטן וגדול: ע"פ פיוט (לימים נוראים) האוחז ביד מדת משפט.

75) אדם ובהמה תושיע הוי': תהלים לו, ז. ראה גם לקמן רפה, א.

76) ואברהם זקן בא בימים: נסמן לקמן רפה, ב.

77) ימים יצרו ולא אחד בהם: תהלים קלט, טז. ראה לעיל פ' יתרו רעו, ג. וש"נ.

78) והיתה נפש אדוני: ראה גם לקמן רפה, ב. וש"נ.

79) ולאשתאבא בגופא דמלכא: נסמן לעיל רסט, ד.

80) אהוי"ר. . גדפין: ראה תניא פ"מ. מאמרי אדה"א בראשית ע' עה. וש"נ.

*81) שש שנים יעבוד. . השית אלפי שני: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רנז וע' רפב (נו"ש). תו"א עו, א. ג. לקמן רפא, ג. רפו, ב. רצב, ג. פ' ויקהל תלא, א.

81) השית אלפי שני דהוה עלמא: ראה ר"ה לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נג.

82) היום לעשותם: ואתחנן ז, יא.

83) ולינק: ה: ולנקות.

84) אותו: א: כבפנים. הו: ליתא.

74) שוה ומשוה קטן וגדול: ע"פ פיוט (לימים נוראים) האוחז ביד מדת משפט.

75) אדם ובהמה תושיע הוי': תהלים לו, ז. ראה גם לקמן רפה, א.

76) ואברהם זקן בא בימים: נסמן לקמן רפה, ב.

77) ימים יצרו ולא אחד בהם: תהלים קלט, טז. ראה לעיל פ' יתרו רעו, ג. וש"נ.

78) והיתה נפש אדוני: ראה גם לקמן רפה, ב. וש"נ.

79) ולאשתאבא בגופא דמלכא: נסמן לעיל רסט, ד.

80) אהוי"ר. . גדפין: ראה תניא פ"מ. מאמרי אדה"א בראשית ע' עה. וש"נ.

*81) שש שנים יעבוד. . השית אלפי שני: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רנז וע' רפב (נו"ש). תו"א עו, א. ג. לקמן רפא, ג. רפו, ב. רצב, ג. פ' ויקהל תלא, א.

81) השית אלפי שני דהוה עלמא: ראה ר"ה לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נג.

82) היום לעשותם: ואתחנן ז, יא.

83) ולינק: ה: ולנקות.

84) אותו: א: כבפנים. הו: ליתא.