רעט, א

בזיכוך מעלה85 וכמ"ש כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה86, שמשה הוא רע"מ כרועה ירעה עדרו87 <תיב> ּ שצריך להאכילן עשב השדה ולרחוץ אותם מצואתם כו', כך משה משפיע בחי' עשב השדה כנ"ל וגם רוחץ עדרו במים עליונים דעבר הנהר עליון לזכך הלבושים דתומ"צ כנ"ל וכמ"ש רוחצות בחלב88 כו' שממשיך בהן בחי' לובן העליון, וזהו בחי' ליבון הלכתא שמלבין ההלכה בלובן העליון כנ"ל וזהו ע"י התפלה שתקנו רבנן שבזמן התפלה מתגלה דעת עליון ועי"ז נזדככו הלבושי' כנ"ל89 דתומ"צ כנ"ל וד"ל [ו]כדרז"ל על צדיקים אין להם מנוחה90 לא בעוה"ז ולא לעוה"ב כו', אבל באלף השביעי יהי' מנוחה91 לחיי העולמים אזי יצא לחפשי חנם חנם בלא מצות92 כנ"ל93 וד"ל.


85) מעלה: שם: נעלה.

86) כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה: שה"ש ו, ו.

87) כרועה ירעה עדרו: ע"פ ישעי' מ, יא.

88) רוחצות בחלב: שה"ש ה, יב.

89) כנ"ל: א: כבפנים. הו: ליתא.

90) צדיקים אין להם מנוחה: ראה תרגום לתהלים פד, ח. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' מו. וש"נ.

91) באלף השביעי יהי' מנוחה: ראה גם לעיל פ' בשלח רכא, ב. וש"נ.

92) חנם בלא מצות: ראה גם לעיל פ' שמות א, ב. וש"נ.

93) כנ"ל: כן הוא גם בהכת"י.

85) מעלה: שם: נעלה.

86) כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה: שה"ש ו, ו.

87) כרועה ירעה עדרו: ע"פ ישעי' מ, יא.

88) רוחצות בחלב: שה"ש ה, יב.

89) כנ"ל: א: כבפנים. הו: ליתא.

90) צדיקים אין להם מנוחה: ראה תרגום לתהלים פד, ח. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' מו. וש"נ.

91) באלף השביעי יהי' מנוחה: ראה גם לעיל פ' בשלח רכא, ב. וש"נ.

92) חנם בלא מצות: ראה גם לעיל פ' שמות א, ב. וש"נ.

93) כנ"ל: כן הוא גם בהכת"י.