להבין שרש הדברים הנ"ל

רעט, א

בעז"ה ביאור על הנ"ל.

[ו] להבין שרש הדברים הנ"ל1 באר היטב, איתא בס' התמונה2 דהאי עלמא הוא בחי' שמיטה שני' שמיטת הפחד, דהיינו כל וי"ו אלפי שנין דהוי עלמא3 וחד חרוב הוא בחי' שמטה [שני'] שנק' שמטת הפחד וקודם לזה הי' שמטת החסד לכל וי"ו אלפי שנין שהיתה באופן אחר ממש בדקות ורוחניות יותר שהתורה הי' באופן אחר והעבודה הי' באופן אחר ובנ"א היו כמלאכים כו', ועתה בשמיטה זו השני' ממדת הגבו' שנק' שמטת הפחד העולם מגושם ביותר ועברו כל הצרות לישראל בחורבן בית ראשון ובית שני כו' הכל מצד שנמשכה ממדת הגבו' והפחד כו'. והנה ב' נשמות [לבד] נמשכו משמיטה ראשונה לשמיטה זו לתקן העוה"ז והם חנוך ומשה כו' כמשנ"ת4 וכמ"ש במשה כי מן המים משיתיהו5 פי' כי הוא נמשך משמיטה הראשונה שהוא שמיטת החסד שנק' מים6 ולז"א כי מן המים משיתיהו וגו' ולזאת ירדו ונמשכו ב' נשמות אלו משמיטה הראשונה לשמיטה שני' לתקן את השמיטה זו כו' וד"ל. וז"ש כי תקנה עבד עברי7 שמשרע"ה נק' ע"ע מצד שרשו שנמשך מעבר הנהר עליון הידוע שהוא למעלה מסדר ההשתל' כו' כנודע ולזה אמר לו הקב"ה כי תקנה ע"ע וגו', ותחלה צריך להבין [היטב] ענין ההפרש בין קונה לבורא הנ"ל בתו[רה] ע"ש.


1) להבין שרש הדברים הנ"ל: מאמר זה הוא הנחת הר' משה בן כ"ק אדה"ז ונדפסה גם במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רסב (נוסח א'). ושם נדפסה גם הנחת כ"ק אדה"א (נוסחא שני'). ובשינויים בתו"א משפטים עו, ב. במאמרי אדה"ז שם ע' רפז נמצא גם ביאור שני מהנחת הר"מ. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

2) איתא בס' התמונה: ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.

3) וי"ו אלפי שנין דהוי עלמא: ראה ר"ה לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נג.

4) ב' נשמות. . חנוך ומשה כו' כמשנ"ת: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' קעט. לעיל פ' שמות מג, ד.

5) כי מן המים משיתיהו: שמות ב, י.

6) החסד שנק' מים: ראה זהר תרומה קסז, א. קעה, ב. שמיני מא, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שצב. וש"נ.

7) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

1) להבין שרש הדברים הנ"ל: מאמר זה הוא הנחת הר' משה בן כ"ק אדה"ז ונדפסה גם במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רסב (נוסח א'). ושם נדפסה גם הנחת כ"ק אדה"א (נוסחא שני'). ובשינויים בתו"א משפטים עו, ב. במאמרי אדה"ז שם ע' רפז נמצא גם ביאור שני מהנחת הר"מ. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

2) איתא בס' התמונה: ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.

3) וי"ו אלפי שנין דהוי עלמא: ראה ר"ה לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נג.

4) ב' נשמות. . חנוך ומשה כו' כמשנ"ת: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' קעט. לעיל פ' שמות מג, ד.

5) כי מן המים משיתיהו: שמות ב, י.

6) החסד שנק' מים: ראה זהר תרומה קסז, א. קעה, ב. שמיני מא, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'שצב. וש"נ.

7) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.