רעט, ד

אלו לגמרי והידיעה הוא ממנין התוארים דע"ס דאצי' כ"א הכל גלוי וידוע לפניו, שהידיעה ממציאת כל הנפעלים בא לפניו לכך יתקשרו24 כולם בסקירה א' מבלי שימצא ראש וסוף כלל דהיינו שבחי' הידיעה ממחשבות לבות בנ"א דעשי' החושב בחדרי חדרים בא לפניו והידיעה הראשיות מהנפעלים דאצי' כדומה כולן באין כא' בסקירה א' נסקרים להיות הכל גלוי וידוע לפניו דוקא כנ"ל. וזהו בחי' העיגולים שלמעלה מהשתלשלו' עולמות אבי"ע הכוללם יחד בסקירה א' מבלי שימצא ראש וסוף כלל והיינו בחי' כתר דאצי' שמל' דא"ק נעשה כתר לאצי'25 המקיף הגדול הכוללם יחד בסקירה א' מבלי שימצא ראש וסוף כלל כנ"ל וד"ל.

והנה26 בדרך פרט אף בסדר ההשתלשלו' עולמות אבי"ע ימצא בחי' המקיפים שלמעלה מההשתל' המקיף לכולם כא' בהשווא' אחת [מכל צד] מבלי שימצא ראש וסוף כו', והיינו כמו בחי' תחתונה דאצי' הוא בחי' מל' דאצי' נעשי' ראש לעולם הבריאה בחי' עתיק דבריאה27 שכל סדר ההשתל' של עולם הבריאה נסקרים בסקירה אחת בלי שימצא ראש וסוף שלגבי עולם הבריאה נחשבת היא לבחי' מקיף וסובב שלמעלה מן ההשתל' עד שהוא כוללם יחד בסקירה אחת כנ"ל וכן מל' דבריאה נעשה עתיק ליצי'28 כו' ומל' דיצי' נעשה עתיק לעולם העשי'29 כו' כנ"ל שכל עולם שלמטה בטל ונכלל בהעליון [הימנו] בתכלית ההתכללו' ונסקרו בסקירה אחת מבלי שימצא ראש וסוף כנ"ל וד"ל.

30 ] וז"ש ואלה המשפטים31 אשר תשים לפניהם, פי' תחלה בפ' יתרו32 נא' עשרת הדברות ששמעו ישראל מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמרו למשה דבר אתה [עמנו] ונשמעה [פן]33 כו', שלא יכלו לקבל השפע מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו זולת ע"י הממוצע הוא משרע"ה שהי' נשמתו מעבה"נ העליון הידוע שהוא בחי' המקיפי' שלמעלה מבחי' ההשתל' כנ"ל. ולזאת נאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם שאמר הקב"ה למשה שהוא ישים המשפטים לפניהם שיהא עובר השפע אליהם ע"י משה דוקא והיינו מ"ש כי תקנה ע"ע שש שנים יעבוד כו', והיינו כמש[נת"ל] בתורה שמשה הוא בחי' הדעת עליון שהוא רעי' מהימנא הרועה וזן את ישראל להשפיע [להם] בחי' הדעת עליון שהוא פנימי' המדות, לעבוד הוא ל' עיבוד עורות לברר את המדות ולאהפכא מחשוכא לנהורא להפוך את המדות לקדושה להיות עבודם באופן אחד34 ממש, שכ"ז עושה בחי' משרע"ה שנק' רע"מ35 שנמשך מעבה"נ העליון כמ"ש בו כי מן המים


24) יתקשרו: אהו: יסקרו.

25) שמל' דא"ק נעשה כתר לאצי': ראה ע"ח (שער סדר אצי') ש"ג, פ"ב. לקו"ת מסעי צה, ב.

26) והנה: א: נדפס כאן: פ"ו.

27) מל' דאצי' נעשי'. . עתיק דבריאה: ראה ע"ח (שער העקודים) ש"ו, פ"ב. בהערה הבאה.

28) מל' דבריאה. . ליצי': ראה ע"ח (שער כסה"כ) שמ"ו, פ"ב. פ"ד. פ"ו.

29) ומל' דיצי'. . לעולם העשי': ראה ע"ח שם.

30) ז: א: כבפנים. בג: ו. דה: לא נסמן.

31) ואלה המשפטים: משפטים כא, א.

32) בפ' יתרו: כ, א ואילך.

33) דבר אתה [עמנו] ונשמעה [פן]: שם כ, טז [בדילוג].

34) אחד: אהו: אחר.

35) רע"מ: שם: עבד עברי.

24) יתקשרו: אהו: יסקרו.

25) שמל' דא"ק נעשה כתר לאצי': ראה ע"ח (שער סדר אצי') ש"ג, פ"ב. לקו"ת מסעי צה, ב.

26) והנה: א: נדפס כאן: פ"ו.

27) מל' דאצי' נעשי'. . עתיק דבריאה: ראה ע"ח (שער העקודים) ש"ו, פ"ב. בהערה הבאה.

28) מל' דבריאה. . ליצי': ראה ע"ח (שער כסה"כ) שמ"ו, פ"ב. פ"ד. פ"ו.

29) ומל' דיצי'. . לעולם העשי': ראה ע"ח שם.

30) ז: א: כבפנים. בג: ו. דה: לא נסמן.

31) ואלה המשפטים: משפטים כא, א.

32) בפ' יתרו: כ, א ואילך.

33) דבר אתה [עמנו] ונשמעה [פן]: שם כ, טז [בדילוג].

34) אחד: אהו: אחר.

35) רע"מ: שם: עבד עברי.