ואלה המשפטים

רפא, ג

בעז"ה פ' משפטים

<תה> ּואלה המשפטים1 אשר תשים לפניהם2 כו', כתי' וזרעתי את בנ"י3 זרע אדם וזרע בהמה, פי' וזרעתי הוא אור זרוע לצדיק4 עליון שמשם מקור מחצב כל הנשמות כידוע, וכמ"ש נשמה שנתת בי5 אתה בראת כו' ויש בזריעה זו ב' מדרגות א' זרע אדם והב' זרע בהמה. ויש להבין דהלא מקור הנשמות הוא מבחי' פני אדם שבמרכבה ושרש הראשון הוא בבחי' אדם שעל


1) ואלה המשפטים: מאמר זה וכן המשכו מאמר ד"ה כי תקנה עבד עברי הנדפס לאח"ז שניהם מיוסדים על מאמר ד"ה ואלה המשפטים שנאמר ע"י כ"ק אדה"ז בשבת פ' משפטים תקס"ה, אלא שמאמר דידן מיוסד על חלקו הראשון של דרוש הנ"ל והמאמר שנדפס לאח"ז ד"ה כי תקנה מיוסד על חלקו השני. הדרוש דתקס"ה הנה הנחת כ"ק אדה"א נדפסה במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רמז (נוסחא שני'). והנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז נדפסה ג"כ שם. ונדפסה גם לעיל רעז, א. ובשינויים בתו"א משפטים עד, ג. וראה בהנסמן במ"מ לשם. ראה עוד ע"ד המאמר לקמן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) וזרעתי את בנ"י: ירמי' לא, כו [ושם: בית ישראל ואת בית יהודה — ראה הנסמן לעיל פ' שמות יד, א. במאמרים שבהערה 1 וכן אג: ב"י].

4) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא. ראה גם לעיל פ' בשלח רמ, ג.

5) נשמה שנתת בי: ברכת אלקי נשמה (ברכות ס, ב) בדילוג.

1) ואלה המשפטים: מאמר זה וכן המשכו מאמר ד"ה כי תקנה עבד עברי הנדפס לאח"ז שניהם מיוסדים על מאמר ד"ה ואלה המשפטים שנאמר ע"י כ"ק אדה"ז בשבת פ' משפטים תקס"ה, אלא שמאמר דידן מיוסד על חלקו הראשון של דרוש הנ"ל והמאמר שנדפס לאח"ז ד"ה כי תקנה מיוסד על חלקו השני. הדרוש דתקס"ה הנה הנחת כ"ק אדה"א נדפסה במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רמז (נוסחא שני'). והנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז נדפסה ג"כ שם. ונדפסה גם לעיל רעז, א. ובשינויים בתו"א משפטים עד, ג. וראה בהנסמן במ"מ לשם. ראה עוד ע"ד המאמר לקמן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאים להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) וזרעתי את בנ"י: ירמי' לא, כו [ושם: בית ישראל ואת בית יהודה — ראה הנסמן לעיל פ' שמות יד, א. במאמרים שבהערה 1 וכן אג: ב"י].

4) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא. ראה גם לעיל פ' בשלח רמ, ג.

5) נשמה שנתת בי: ברכת אלקי נשמה (ברכות ס, ב) בדילוג.