כי תקנה עבד עברי

רפד, א

בעז"ה פ' משפטים

<852> ּכי תקנה עבד1 עברי2 כו', הנה י"ל תחילה אמר אשר תשים דקאי במשה שימשיך לכנ"י וזהו לפניהם3 דקאי בבנ"י וא"כ הל"ל כי יקנו לשון רבים כמ"ש לפניה"ם לשון רבים ולמה א' כי תקנה לשון יחיד דמשמע דקאי במשה. והענין הוא דבאמת א"ל4 דכי תקנה זה קאי במשה וקאי על מ"ש בתחלה אשר תשים אתה דוקא וח[ו]זר ומפרש [לו] למשה דוקא כי תקנה עבד עברי כו' ולכך לא א' כי יקנו לשון רבים דלא קאי אלפניהם דסמ[י]ך לי' אלא על מ"ש בתחלה5 ואלה המשפטים אשר תשים לשון יחיד. ולהבין איך יתכן ענין זה דכי תקנה במשה דוקא, הנה י"ל תחלה


1) כי תקנה עבד עברי: מיוסד על חלק השני מד"ה ואלה המשפטים שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רנד ואילך (נוסחא שני' והיא הנחת כ"ק אדה"א). שם ע' רנז ואילך (נוסח א' — והיא הנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז) נדפסה גם לעיל רעח, סע"ב. והנחה אחרת בתו"א משפטים עה, ד. וראה הנסמן במ"מ לשם בריש המאמר. מאמר זה הוא המשך לד"ה ואלה המשפטים שנדפס לפנ"ז. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

3) אשר תשים. . לפניהם: משפטים שם, א.

4) א"ל: (א)ד: יש לפרש.

5) בתחלה: שם: ברישא.

1) כי תקנה עבד עברי: מיוסד על חלק השני מד"ה ואלה המשפטים שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' רנד ואילך (נוסחא שני' והיא הנחת כ"ק אדה"א). שם ע' רנז ואילך (נוסח א' — והיא הנחת הר"מ בן כ"ק אדה"ז) נדפסה גם לעיל רעח, סע"ב. והנחה אחרת בתו"א משפטים עה, ד. וראה הנסמן במ"מ לשם בריש המאמר. מאמר זה הוא המשך לד"ה ואלה המשפטים שנדפס לפנ"ז. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

3) אשר תשים. . לפניהם: משפטים שם, א.

4) א"ל: (א)ד: יש לפרש.

5) בתחלה: שם: ברישא.