ואלה המשפטים

רפו, ד

בעז"ה ליל שבת קודש פ' משפטים שנת תקפ"ו לובאוויץ

<834> ּואלה המשפטים1 אשר תשים לפניהם2 כו', ויש לדקדק למה א' לפניהם דוקא הל"ל אשר תשים להם ומהו אשר תשים לפניהם שימה זו לפניהם דוקא מה הוא כו'. אך הנה כללות הענין הוא במ"ש לפניהם דוקא מדבר בבחי' פנים דכנ"י שהן הנק' פני אדם דוקא וכמ"ש ופני אדם לארבעתן3. ולהבין זה יש להקדים תחלה בענין האבות שהן המרכבה4 כו' שהן כמו המרכבה דפני ארי' ופני שור ופני נשר5 שזהו בחי' חג"ת, כידוע פני ארי' להימין בבחי' החסד6 ופני שור מהשמאל בבחי' הגבורה7 ופני נשר הוא קו האמצעי דבחי' ת"ת8 שהוא בחי' הרחמים דנשר רחמני9 הוא כמו כנשר יעיר קנו10 כו' ובחי' פני אדם כולל כולם11 וכמ"ש ופני אדם כו'. וכמ"כ האבות הן המרכבה העליונה אברהם בבחי' האהבה שהוא בחי' החסד12 כפני ארי' להימין כו' ויצחק בבחי' פחד ויראה13 שזהו בחי' פני שור מהשמאל ויעקב בבחי' ת"ת14 שהוא הרחמים דפני נשר כו' (וגם פני נשר כלול הוא כמ"ש ופני נשר לארבעתן15 כו' שהוא בחי' רחמים דתפארת שכולל לחו"ג16 לב' קוין כו' כמ"ש יעקב אלקי אבי אברהם17 ופחד יצחק הי' לי כו' כידוע). והיינו ענין ג' רגלים פסח שבועות סוכות וג' תפלות18 שבכל יום ובכל תפלה אמר19 אלקי אברהם ואלקי יצחק כו', וידוע הטעם משום דאין קורין אבות20 אלא לשלשה דוקא ע"כ אין אומרים בתפלה רק אלקי אברהם כו' ולא אלקי ראובן ושמעון כו' דהשבטים לא נקראו אבות, אע"פ שלגבי הנולדים הן קרבין יותר מאבות כו' לפי שעיקר השרש הן ג' האבות דוקא. וע"כ יש בכל א' מישראל מג' מדרגות דאבות כמ"ש מה יפה ירושתינו21 כו' ולכך יכול כאו"א לומר מתי יגיע מעשי22 למעשה אברהם כו'


1) ואלה המשפטים: מיוסד על מאמר ד"ה זה שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קנג. ואיזה הערות מהצ"צ נדפסו שם בח"ב ע' תקצז. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימות הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) ופני אדם לארבעתן: ראה יחזקאל א, י. לעיל פ' שמות כח, א. וש"נ. ז: מחק תיבות אלו ועה"ג נרשם: ודמות פניהם פני אדם. וראה לקמן הערה 290.

4) האבות שהן המרכבה: נסמן לעיל פ' יתרו רנא, ג.

5) האבות. . כמו המרכבה דפני. . נשר: ראה זהר (רע"מ) פינחס רנז, ב.

6) פני ארי' להימין בבחי' החסד: יחזקאל א, י. ראה פרדס (שער עה"כ) שכ"ג, מערכת מרכבה [ושם: גדולה]. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפה. וש"נ. תו"ח תולדות קנד, ד ובהערה 75.

7) ופני שור. . הגבורה: ראה יחזקאל ופרדס שם. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' יג. וש"נ. תו"ח שם ובהערה 76.

8) ופני נשר. . ת"ת: ראה ת"ז ת"ע (קלג, ב). ז"ח יתרו לא, ג. פרדס שם מערכת נשר.

9) דנשר רחמני: ראה ירושלמי פאה פ"א, ה"א. לעיל פ' בשלח ריג, ב. וש"נ.

10) כנשר יעיר קנו: האזינו לב, יא.

11) פני אדם כולל כולם: זהר יתרו פ, ב. במדבר קיח, ב.

12) אברהם. . בחי' החסד: נסמן לעיל פ' יתרו רנט, א.

13) ויצחק בבחי' פחד ויראה: נסמן לעיל רעח, ב.

14) ויעקב בבחי' ת"ת: זהר (ס"ת) ויצא קנז, ב. שם ח"ג (תוספות) שב, א.

15) ופני נשר לארבעתן: יחזקאל א, י.

16) דתפארת שכולל לחו"ג: ראה זהר (רע"מ) צו כח, סע"א. תו"ח בראשית ח, ג הערה 52.

17) אלקי אבי אברהם: ויצא לא, מב [בדילוג — נסמן לעיל פ' בא קכז, ג].

18) ג' רגלים. . וג' תפלות: ראה גם לעיל פ' בא צד, ב. וש"נ.

19) אמר: ד: או'. בדז: ניתוסף: (ו)אלקי אבותינו.

20) דאין קורין אבות: ברכות טז, ב. ראה גם לעיל פ' וארא סו, א. וש"נ.

21) מה יפה ירושתינו: נוסח תפלת השחר. תדא"ר ספכ"א.

22) מתי יגיע מעשי: נסמן לעיל פ' יתרו רנא, ב.

1) ואלה המשפטים: מיוסד על מאמר ד"ה זה שנדפס במאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קנג. ואיזה הערות מהצ"צ נדפסו שם בח"ב ע' תקצז. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימות הכת"י [ושם ג"כ מפורט סימני האותיות הבאות להלן בהמראי מקומות].

2) ואלה המשפטים. . לפניהם: משפטים כא, א.

3) ופני אדם לארבעתן: ראה יחזקאל א, י. לעיל פ' שמות כח, א. וש"נ. ז: מחק תיבות אלו ועה"ג נרשם: ודמות פניהם פני אדם. וראה לקמן הערה 290.

4) האבות שהן המרכבה: נסמן לעיל פ' יתרו רנא, ג.

5) האבות. . כמו המרכבה דפני. . נשר: ראה זהר (רע"מ) פינחס רנז, ב.

6) פני ארי' להימין בבחי' החסד: יחזקאל א, י. ראה פרדס (שער עה"כ) שכ"ג, מערכת מרכבה [ושם: גדולה]. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפה. וש"נ. תו"ח תולדות קנד, ד ובהערה 75.

7) ופני שור. . הגבורה: ראה יחזקאל ופרדס שם. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' יג. וש"נ. תו"ח שם ובהערה 76.

8) ופני נשר. . ת"ת: ראה ת"ז ת"ע (קלג, ב). ז"ח יתרו לא, ג. פרדס שם מערכת נשר.

9) דנשר רחמני: ראה ירושלמי פאה פ"א, ה"א. לעיל פ' בשלח ריג, ב. וש"נ.

10) כנשר יעיר קנו: האזינו לב, יא.

11) פני אדם כולל כולם: זהר יתרו פ, ב. במדבר קיח, ב.

12) אברהם. . בחי' החסד: נסמן לעיל פ' יתרו רנט, א.

13) ויצחק בבחי' פחד ויראה: נסמן לעיל רעח, ב.

14) ויעקב בבחי' ת"ת: זהר (ס"ת) ויצא קנז, ב. שם ח"ג (תוספות) שב, א.

15) ופני נשר לארבעתן: יחזקאל א, י.

16) דתפארת שכולל לחו"ג: ראה זהר (רע"מ) צו כח, סע"א. תו"ח בראשית ח, ג הערה 52.

17) אלקי אבי אברהם: ויצא לא, מב [בדילוג — נסמן לעיל פ' בא קכז, ג].

18) ג' רגלים. . וג' תפלות: ראה גם לעיל פ' בא צד, ב. וש"נ.

19) אמר: ד: או'. בדז: ניתוסף: (ו)אלקי אבותינו.

20) דאין קורין אבות: ברכות טז, ב. ראה גם לעיל פ' וארא סו, א. וש"נ.

21) מה יפה ירושתינו: נוסח תפלת השחר. תדא"ר ספכ"א.

22) מתי יגיע מעשי: נסמן לעיל פ' יתרו רנא, ב.