ואלה המשפטים

רפז, א

והן ג' מדרגות דאוי"ר ורחמים שנטוע בנפש כאו"א כטבעיות ממש.

אך יש להבין דלמה לא יש בכל א' וא' מדרגות השבטים שהן למטה מן האבות במדרגה שבנקל יותר להגיע למדרגה שלהם ממדרגות האבות שגבוה מאד נעלה מהם כו', אמנם הענין הוא דבאמת אע"פ שהשבטים למטה מן האבות יש בהם יתרון מעלה מן האבות עצמן עד שאין כל אדם זוכה למדריגתן ומדריגת האבות יכול כל א' לומר מתי יגיע מעשי למעשה כו' וד"ל (וראי' לזה ממ"ש ששם עלו שבטים23 שבטי י"ה כו' שזהו בחו"ב24 דאצי' שלמעלה מבחי' חג"ת דאבות כו'. ועוד ראי' ממ"ש למה תתעינו ה' מדרכיך שהוא דרך הוי' דאברהם באהבה ותקשיח לבינו מיראתיך שהוא יראה ופחד דיצחק, אבל שוב למען עבדיך25 שבטי נחלתיך דוקא שמזה הוראה גמורה שיש כח גדול יותר בשבטים מן האבות שישוב ויתגלה לכנ"י בעבורם דוקא וד"ל). והענין הוא בדרך כלל לפי שהאבות הן המרכבה היינו בבחי' פני ארי' ופני שור ופני נשר כו', אבל בחי' פני אדם דכליל כולהו ומקבל מבחי' פני האדם העליון שעל הכסא כידוע זהו דוקא בי"ב השבטים שהן ד' דגלים26 שכלולים בד' אותיות דשם הוי' בי"ב צרופים27 שבו28 שזהו עיקר בחי' אדם כידוע, וע"כ לא הכל זוכים למדריג' האדם העליון ולא בכל אדם הוא להיות בדומה לעליון ממש כו'. אבל בחי' פני29 המרכבה דפני ארי' ושור ונשר ישנו בכאו"א והן <תיז> ּ אוי"ר ורחמים דאבות הנ"ל ואמנם אין זה עדיין בבחי' צלם אלקים דפני אדם כו' (וזהו שנק' שבטי י"ה וכן שוב למען עבדיך שבטי נחלתיך כו'). ויובן זה בדוגמא במה שמצינו בק"ש בפ' ואהבת כו' שהן ג' אהבות דבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך30 והן ג' מדרגות דאבות הנ"ל שהן המרכבה דפני ארי' כו' ועכ"ז אין זה בחי' [פני] אדם עד אחר התפלה כו'.

וביאור הענין הנה ג' אהבות הנ"ל ידוע דכל לבבך היינו בשני יצריך31 להפוך חום אש זרה דתאוות החומריות שבוער בלב בחלל השמאלי בהתקשרות עמוקות ברצונות הזרות מאד כידוע, ולהיות מואס בהם בתכלית ולא יחפוץ בחיי הבלי תענוגי עוה"ז ויסלק ויבטל כל הרצון שלו בעיקרו ושרשו מכל תאות חומריות ויהי' רצונו האמיתי רק לה' לבדו שנק' לב א'


23) ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד. ראה גם לעיל קכז, ד.

24) י"ה. . בחו"ב: ראה זהר (אד"ז) האזינו רצ, ב. אגה"ת פ"ד. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שסו וע' תרנו.

25) למה תתעינו. . ותקשיח לבינו. . שוב למען עבדיך: ישעי' סג, יז [ושם: תקשיח].

26) בי"ב השבטים שהן ד' דגלים: ראה במדבר פ"ב.

27) בי"ב השבטים שהן. . הוי' בי"ב צרופים: ראה רקאנטי תצוה כח, ב. לעיל פ' שמות כא, ד. וש"נ.

28) דשם הוי' בי"ב צרופים שבו: ראה גם לעיל פ' שמות כ, ג. וש"נ.

29) פני: בד: ליתא.

30) ואהבת. . ובכל מאדך: ואתחנן ו, ה.

31) דכל לבבך היינו בשני יצריך: נסמן לעיל פ' יתרו רנד, ב.

23) ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד. ראה גם לעיל קכז, ד.

24) י"ה. . בחו"ב: ראה זהר (אד"ז) האזינו רצ, ב. אגה"ת פ"ד. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שסו וע' תרנו.

25) למה תתעינו. . ותקשיח לבינו. . שוב למען עבדיך: ישעי' סג, יז [ושם: תקשיח].

26) בי"ב השבטים שהן ד' דגלים: ראה במדבר פ"ב.

27) בי"ב השבטים שהן. . הוי' בי"ב צרופים: ראה רקאנטי תצוה כח, ב. לעיל פ' שמות כא, ד. וש"נ.

28) דשם הוי' בי"ב צרופים שבו: ראה גם לעיל פ' שמות כ, ג. וש"נ.

29) פני: בד: ליתא.

30) ואהבת. . ובכל מאדך: ואתחנן ו, ה.

31) דכל לבבך היינו בשני יצריך: נסמן לעיל פ' יתרו רנד, ב.