רפז, ב

לאביו שבשמים32, וזהו בכל לבבך ביראה ופחד בעול מ"ש [שלימה] ברצון כו' שזהו בחי' פני שור שבמרכבה כו' שהוא שרש גם לנה"ב33 ונהפוך הרצון הזר שבנה"ב להיות רק לה' לבדו כביטול פני שור העליון כו' וד"ל. וידוע ג"כ שיש בזה מעלה ומדרגה גבוה במה שנהפך חשוכא לנהורא כו' מק"נ דשרשו בבחי' גבורה דז"מ דתהו שהי' קודם במעלה לפני מלוך מלך לבנ"י35 שהוא בחי' התיקון34 דהיינו בחי' חשך סתרו שקדם לאור36 כו' (וע"כ נק' עשו בנה הגדול37 ונק' בגדי עשו החמודות38 כאשר יבורר חשמ"ל דק"נ כמו שהי' בבחי' התהו קודם השבירה ונפילה כו' שזהו כתנות אור באל"ף39 כו'). אך עכ"ז אין ערך לאהבה זו דבכל לבבך לאהבה דכל נפשך דקאי בניצוץ אלקי שהוא חלק אלוה40 שנק' נר הוי'41 ושרשו למעלה מבחי' הפנימי' דשם הוי' דתיקון כמ"ש כי חלק הוי' עמו42 כו' שקשורה ודבוקה למעלה באהבה [פנימי'] מעולם, וכאשר הנשמה האלקי' תמסור במס"נ ליכלל ולידבק למעלה בהתקרבות43 עוז אהבה לה' ודאי גדולה הרבה יותר מאהבה דנה"ב בהיפך הרצון הזר כנ"ל, שזהו רק כמו הרחוק שנעשה קרוב לפי שעה כמו בע"ת וכגר כו' ואין לו ערך לקירוב ודיבוק בעצם כבן לאב וכה"ג (וראי' לזה דגם שבעלי' ובירור דעשו שהוא נה"ב בשרשו כמו שהי' קודם השבירה גבוה מאד כנ"ל מ"מ בנפילתו למטה הוא נק' קליפה לפרי כו' וכתי' בי' ואת עשו שנאתי44 כו', משא"כ נש"י לא נאמר בהם ענין שנאה בעצם רק אהבה כמ"ש אהבתי אתכם45 כו'. וע"כ מאחר שבחי' עשו בתכלית הקטנות גם שיכול לעלות למעלה ביותר כנ"ל כמו באהבה דבכל לבבך אין לה ערך כלל לגבי אהבה דבכל נפשך דנשמה שהיא גדולה ונפלאה בעצם הרבה יותר וד"ל. וידוע דרישא דעשו בעטפוהי דיצחק46 שנמשך מפסולת גבו' דקדושה דיצחק וזהו ענין דכל לבבך ע"י רשפי אש דקדושה דפחד יצחק נהפך חום האש הזר דעשו שבנה"ב להיות גם הוא רק לה' לבדו כנ"ל, וזהו ג"כ בחי' פני שור שבמרכבה כנ"ל, אבל אהבה דכל נפשך היינו בחי' אהבה דאברהם שהוא כמו אהבה האלקי' דנשמה ליכלל בשם הוי' כניצוץ באבוקה שזהו כמו פני ארי' להימין שישאג באהבה רבה47 כו' וד"ל. והאהבה הג' היא אהבה דכל מאדך <836> ּ שהוא אה"ר בלתי מוגבלת במוח ולב כלל היותו למעלה מן ההשגה ודעת שלא יוכל להתיישב כלל בהשגה וטעם כידוע וזהו בחי' רחמים דיעקב שהוא בחי' פני נשר כו' כנ"ל,


32) לב א' לאביו שבשמים: ברכות נז, א.

33) פני שור. . שרש גם לנה"ב: נסמן לעיל פ' יתרו רסג, ג.

35) לפני מלוך מלך לבנ"י: וישלח לו, לא.

34) דתהו שהי' קודם. . התיקון: ראה תו"א בשלח סה, ד. לקו"ת אמור לז, ד. וש"נ.

36) דתהו. . חשך סתרו שקדם לאור: תהלים יח, יב. ראה גם לעיל פ' בשלח קנח, ב. שער האמונה מג, א ובהערה 1.

37) עשו בנה הגדול: תולדות כז, טו. ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קמה. תו"א בשלח סא, ב. לעיל פ' בשלח קלו, ג.

38) בגדי עשו החמודות: תולדות שם [בדילוג]. ראה גם אוה"ת בשלח כרך ז ע' ב'תרנט. לעיל פ' שמות ח, ב. לקמן פ' תרומה שיא, א. ויקהל תה, ד.

39) כתנות אור באל"ף: בראשית ג, כא. ראה ב"ר פ"כ, יב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תצג. וש"נ. שעה"י קמ, א ובהערה 10.

40) חלק אלוה: ראה גם לעיל פ' יתרו רנב, ד. וש"נ.

41) נר הוי': משלי כ, כז.

42) כי חלק הוי' עמו: האזינו לב, ט.

43) בהתקרבות: בד: בהתגברות.

44) ואת עשו שנאתי: מלאכי א, ג.

45) אהבתי אתכם: מלאכי שם, ב.

46) דרישא דעשו בעטפוהי דיצחק: ראה ת"י ויחי נ, יג. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרסב. קונטרסים ע' שלג.

47) ארי'. . שישאג באהבה רבה: הושע יא, י. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע שא. וש"נ. לעיל פ' וארא סב, ג.

32) לב א' לאביו שבשמים: ברכות נז, א.

33) פני שור. . שרש גם לנה"ב: נסמן לעיל פ' יתרו רסג, ג.

35) לפני מלוך מלך לבנ"י: וישלח לו, לא.

34) דתהו שהי' קודם. . התיקון: ראה תו"א בשלח סה, ד. לקו"ת אמור לז, ד. וש"נ.

36) דתהו. . חשך סתרו שקדם לאור: תהלים יח, יב. ראה גם לעיל פ' בשלח קנח, ב. שער האמונה מג, א ובהערה 1.

37) עשו בנה הגדול: תולדות כז, טו. ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קמה. תו"א בשלח סא, ב. לעיל פ' בשלח קלו, ג.

38) בגדי עשו החמודות: תולדות שם [בדילוג]. ראה גם אוה"ת בשלח כרך ז ע' ב'תרנט. לעיל פ' שמות ח, ב. לקמן פ' תרומה שיא, א. ויקהל תה, ד.

39) כתנות אור באל"ף: בראשית ג, כא. ראה ב"ר פ"כ, יב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תצג. וש"נ. שעה"י קמ, א ובהערה 10.

40) חלק אלוה: ראה גם לעיל פ' יתרו רנב, ד. וש"נ.

41) נר הוי': משלי כ, כז.

42) כי חלק הוי' עמו: האזינו לב, ט.

43) בהתקרבות: בד: בהתגברות.

44) ואת עשו שנאתי: מלאכי א, ג.

45) אהבתי אתכם: מלאכי שם, ב.

46) דרישא דעשו בעטפוהי דיצחק: ראה ת"י ויחי נ, יג. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרסב. קונטרסים ע' שלג.

47) ארי'. . שישאג באהבה רבה: הושע יא, י. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע שא. וש"נ. לעיל פ' וארא סב, ג.