רפז, ג

וכידוע דכח התפעלות הרחמים שבא מן המרירות והשפלות מגיע למעלה הרבה יותר מהתפעלות אוי"ר דארי' ושור כו' וע"כ נק' נחלת יעקב ונק' נחלה בלי מצרים48 כלל שזהו בחי' בריח התיכון49 כו' שמעורר ר"ר העליונים שבפנימי' הכתר וז"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים50 כו', וזהו [בחי'] ג' מדרגות שבמשיח ונשא מסט' דאברהם וגבה מסט' דיצחק מאד מסט' דיעקב51 וד"ל.

והנה ע"י ג' אהבות הנ"ל הוא שנכלל בכאו"א מג' מדרגות דאבות כנ"ל, והיינו מג' מדרגות דמרכבה פני ארי' ושור ונשר כו', וזהו שיש בכאו"א מבחי' מרכבה דאבות כנ"ל עד שכל א' יכול לומר כו'. אך אחר שהגיע כנ"י לג' אהבות הנ"ל אזי נקראו בשם פני אדם דכליל כולהו וכמ"ש ופני אדם להם52 כו' לקבל מבחי' פני אדם העליון שעל הכסא כו', והוא במ"ש אחר ג' אהבות הנ"ל והיו הדברים האלה כו' שזהו מצות ת"ת53 שבחי' דבר ה' וחכמתו ורצונו שהוא פנימי' דאדם העליון דכתיב זאת תורת האדם54 כי דבריו חיים וקיימים55, וכמו במ"ת ממש שהאיר ה' פניו בחכמתו ורצונו ביו"ד הדברות דכתיב חכמת אדם תאיר פניו56 ואעפ"י שהוא בבחי' אנפי רברבי דבחי' ז"א ובנ"י נשמות בגופים נק' אנפי זוטרי57 מ"מ זהו כפני האדם דמרכבה שמקבל מהארת פנים דאד"ם שעל הכסא, וכך הוא במצות ת"ת גם עכשיו כשמדבר דבר ה'58 שה' יושב ושונה כנגדו59 כו' או כמו תען לשוני אמרתיך60 כו' כמ"ש במ"א, ואמנם בלא ג' אהבות הנ"ל בתחילה לא נק' אדם כמו האומר אין לי אלא תורה61 כו' וד"ל. וזהו שלא נק' אדם בצלם אלקי'62 כ"א אחר הק"ש ותפלה שאז הוא בדומה לעליון63 שהוא בחי' אדם שעל הכסא בתומ"צ שאחר ג' אהבות הנ"ל, והוא בחי' מדרגות השבטים שאין כל אדם זוכה שהוא בחי' פני אדם הכולל כולם אע"פ שיש בחי' מרכב' דאבות שהוא פני ארי' כו' בכל א' וא' כנ"ל (וזהו שאע"פ שתתעינו ה' מדרכיך כו' מ"מ שוב למען עבדיך שבטי נחלתיך כנ"ל).

והנה לנגד ג' מדרגות הנ"ל דפני ארי' ופני שור כו' אומרים המלאכים ג"פ קדוש64 ה' צבאות דהיינו ג' צמצומים מלמעלה למטה בג"פ קדוש כו' והוא כידוע שמבשרי אחזה65 כו',


48) נחלת יעקב. . נחלה בלי מצרים: ישעי' נח, יד. שבת קיח, סע"א. ראה מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'קח ואילך.

49) יעקב. . בריח התיכון: ראה זהר תרומה קעה, ב. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יט.

50) ואשא אתכם על כנפי נשרים: יתרו יט, ד.

51) ונשא מסט' דאברהם. . דיעקב: ישעי' נב, יג. זהר וישב קפא, ב.

52) ופני אדם להם [ח: ליתא]: יחזקאל א, י [ושם: ודמות פניהם פני אדם].

53) והיו הדברים. . ת"ת: ואתחנן ו, ו. ראה גם לקמן פ' פקודי תמח, ב. וש"נ.

54) דכתיב [ בד: כמ"ש ו]זאת תורת האדם: שמו"ב ז, יט [ושם: וזאת]. חוקת יט, יד [ושם: התורה אדם]. ראה זהר (רע"מ) משפטים קיז, ב. צו כט, ב. מאמרי אדה"ז תקע"א ע' עח וע' צג. מאמרי אדה"א נ"ך ע' שכה. וש"נ. לעיל פ' בא קיג, ד. לקמן פ' תצוה שעג, א.

55) דבריו חיים וקיימים: ברכת אמת ויציב.

56) חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.

57) אנפי רברבי. . אנפי זוטרי: ראה חגיגה יג, ב. לקמן שיא, ד ואילך [ושם בשם הזהר]. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקא בהערה. קונטרסים ע' שמג ואילך.

58) ת"ת גם עכשיו כשמדבר דבר ה': ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תשצה.

59) שה' יושב ושונה כנגדו: נסמן לעיל פ' יתרו רסא, א.

60) תען לשוני אמרתיך: תהלים קיט, קעב. ראה גם לעיל רנו, א.

61) האומר אין לי אלא תורה: ראה יבמות קט, ב.

62) אדם בצלם אלקי': בראשית א, כז. נח ט, ו.

63) אדם. . בדומה לעליון: נסמן לעיל רסב, א.

64) ג"פ קדוש: ישעי' ו, ג.

65) שמבשרי אחזה: איוב יט, כו. ראה הנסמן לעיל פ' בא צח, ב.

48) נחלת יעקב. . נחלה בלי מצרים: ישעי' נח, יד. שבת קיח, סע"א. ראה מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' א'קח ואילך.

49) יעקב. . בריח התיכון: ראה זהר תרומה קעה, ב. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יט.

50) ואשא אתכם על כנפי נשרים: יתרו יט, ד.

51) ונשא מסט' דאברהם. . דיעקב: ישעי' נב, יג. זהר וישב קפא, ב.

52) ופני אדם להם [ח: ליתא]: יחזקאל א, י [ושם: ודמות פניהם פני אדם].

53) והיו הדברים. . ת"ת: ואתחנן ו, ו. ראה גם לקמן פ' פקודי תמח, ב. וש"נ.

54) דכתיב [ בד: כמ"ש ו]זאת תורת האדם: שמו"ב ז, יט [ושם: וזאת]. חוקת יט, יד [ושם: התורה אדם]. ראה זהר (רע"מ) משפטים קיז, ב. צו כט, ב. מאמרי אדה"ז תקע"א ע' עח וע' צג. מאמרי אדה"א נ"ך ע' שכה. וש"נ. לעיל פ' בא קיג, ד. לקמן פ' תצוה שעג, א.

55) דבריו חיים וקיימים: ברכת אמת ויציב.

56) חכמת אדם תאיר פניו: קהלת ח, א.

57) אנפי רברבי. . אנפי זוטרי: ראה חגיגה יג, ב. לקמן שיא, ד ואילך [ושם בשם הזהר]. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקא בהערה. קונטרסים ע' שמג ואילך.

58) ת"ת גם עכשיו כשמדבר דבר ה': ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"ב ע' תשצה.

59) שה' יושב ושונה כנגדו: נסמן לעיל פ' יתרו רסא, א.

60) תען לשוני אמרתיך: תהלים קיט, קעב. ראה גם לעיל רנו, א.

61) האומר אין לי אלא תורה: ראה יבמות קט, ב.

62) אדם בצלם אלקי': בראשית א, כז. נח ט, ו.

63) אדם. . בדומה לעליון: נסמן לעיל רסב, א.

64) ג"פ קדוש: ישעי' ו, ג.

65) שמבשרי אחזה: איוב יט, כו. ראה הנסמן לעיל פ' בא צח, ב.