רפח, ב

והנה ע"ד הנ"ל בג' צמצומים דג"פ קדוש מלמעלה למטה יובן ג"כ ענין מארז"ל בג' שאגות שעל כל משמר ומשמר76 יושב ה' ושואג כארי כו' כמ"ש שאוג ישאג על נוהו77 כו'. דהנה ג' משמרות הלילה הן ג' מיני צמצומים בבחי' המל' שנק' לילה78, והוא בחי' הדין והצמצום שנק' חשך והסתר אלקי' שבבחי' המל' שיורדת ומתצמצמת בג' צמצומים בג' משמרות בהיכלות דק"נ (שזהו כלבים צועקים חמור נוער79 כו') ומבררת משם בירורים והעלאות כמ"ש ותקם בעוד לילה80 ותתן טרף לביתה רפ"ח ע"ה גימ' טרף81, והוא מה שעולה משם ניצוצים דקדושה בבכי' שנק' מי בוכין82 מ"ת בוכין83 אנן בעינן למהוי כו' ואז עולה המל' למעלה ומעורר אתעדל"ע מן המשפיע אל המקבל שזהו מ"ש שבכל משמר ומשמר הקב"ה שואג כארי כו'. וענין השאגה זהו התגלות פנימי' המדות שבלב כמו שאגתי מנהמת לבי84 כמו שאגת הארי' אשר ישאג לטרוף כו' שזהו התגברות רב בהתפעלות הלב למעלה מן הכלי שלא יכול להכיל בכלי אותיות המח' כלל כו'. וכך הוא למעלה בהתעוררות אה"ר דמשפיע שהוא בחי' סוכ"ע לכנ"י בזמן הגלות דוקא שנק' לילה85 ובכל לילה ובכל משמר ומשמר שאז בחי' החשך והסתר אלקו' בתכלית כו', שמפני שהתעוררו' האה"ר ותשוקה זו היא באה מפנימי' הלב דאדם העליון לכנ"י ע"כ נק' בשם שאגה דוקא כמ"ש שאוג ישאג על נוהו, ובפרט על העדר היחוד והקירוב כמו שכנ"י בגלות רשפי' רשפי אש86 כו' בשלהובי דרחימותא87 יותר מבזמן בהמ"ק כמ"ש במ"א ע"פ כן בקדש חזיתיך הלואי88 כן באה"ר ברשפי אש כזו בהיכל ק"ק בזמן בהמ"ק חזיתיך כי נפלאה אה"ר זו מצד הריחוק לפי שאז דוקא תצא לאור נקוד' הפנימי' ביותר. וכך הוא ממש מן המשפיע אל המקבל בתיאובתא דדכורא לגבי נוק'89 שבעת הריחוק יותר תגדל תשוקתו כמ"ש אני לדודי ועלי תשוקתו90 ואלי תשוקתו91 יותר מעת הקירוב כנ"ל.

וזהו שעל <תיט> ּ כל משמר דוקא שואג כי משמר לשון משמר האסורים כי בית האסורים נק' משמר ע"ש ששומרי' שם האסורים וגם כאן בהיות בגלות נאמר מלך אסור ברהטי'92, אשר93 עכ"ז אדרבה מחמת זה דוקא נתעורר פנימי' אה"ר העליונה לכנ"י שלא יכילנה כלי הלב וע"כ בא לכלל שאגה, כמשל באדם התחתון כשחפץ ומשתוקק מאד לאיזה דבר הנאהב לו ביותר מימי קדם זכור יזכור את האהבה


76) שעל כל משמר ומשמר: ברכות ג, א.

77) שאוג ישאג על נוהו: ירמי' כה, ל (בגמ' שם: ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו. וראה רש"י שם ד"ה ישאג).

78) המל' שנק' לילה: ראה זהר בא לח, ב.

79) כלבים צועקים חמור נוער: ברכות שם בהיפך הסדר.

80) ותקם בעוד לילה: משלי לא, טו.

81) רפ"ח ע"ה גימ' טרף: נסמן לעיל פ' יתרו רעג, א.

82) מי בוכין: ראה דרשות התורה לר' שם טוב ן' שם טוב ר"פ ויקרא.

83) מ"ת בוכין: ראה ת"ז ת"ה (יט, ב). מאמרי אדה"א בראשית ע' קג. וש"נ. שמות ח"א ר"ע לו.

84) שאגתי מנהמת לבי: תהלים לח, ב.

85) הגלות. . לילה: ראה זהר אחרי סז, רע"ב. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסו הערה 16.

86) רשפי' רשפי אש: שה"ש ח, ו.

87) בשלהובי דרחימותא: זהר קדושים פד, א.

88) כן בקדש. . הלואי: תהלים סג, ג. ראה זהר תרומה קמ, סע"א ואילך. לקמן חצר, ד. פ' תצוה שלז, ד. שעא, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קה. וש"נ. ש"א כט, ב ובהערה 26.

89) בתיאובתא דדכורא לגבי נוק': ראה זהר נח סו, ב. לך פה, ב. תרומה קסה, סע"א.

90) אני לדודי ועלי תשוקתו: שה"ש ז, יא.

91) ואלי תשוקתו: דזח: ליתא. ראה סידור שער האלול רכז, ב. רכט, ד. לקו"ת ראה לד, ב.

92) מלך אסור ברהטי': שה"ש ז, ו.

93) ברהטים אשר: בד: כו'. אך.

76) שעל כל משמר ומשמר: ברכות ג, א.

77) שאוג ישאג על נוהו: ירמי' כה, ל (בגמ' שם: ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו. וראה רש"י שם ד"ה ישאג).

78) המל' שנק' לילה: ראה זהר בא לח, ב.

79) כלבים צועקים חמור נוער: ברכות שם בהיפך הסדר.

80) ותקם בעוד לילה: משלי לא, טו.

81) רפ"ח ע"ה גימ' טרף: נסמן לעיל פ' יתרו רעג, א.

82) מי בוכין: ראה דרשות התורה לר' שם טוב ן' שם טוב ר"פ ויקרא.

83) מ"ת בוכין: ראה ת"ז ת"ה (יט, ב). מאמרי אדה"א בראשית ע' קג. וש"נ. שמות ח"א ר"ע לו.

84) שאגתי מנהמת לבי: תהלים לח, ב.

85) הגלות. . לילה: ראה זהר אחרי סז, רע"ב. סה"מ מלוקט ח"ב ע' רסו הערה 16.

86) רשפי' רשפי אש: שה"ש ח, ו.

87) בשלהובי דרחימותא: זהר קדושים פד, א.

88) כן בקדש. . הלואי: תהלים סג, ג. ראה זהר תרומה קמ, סע"א ואילך. לקמן חצר, ד. פ' תצוה שלז, ד. שעא, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קה. וש"נ. ש"א כט, ב ובהערה 26.

89) בתיאובתא דדכורא לגבי נוק': ראה זהר נח סו, ב. לך פה, ב. תרומה קסה, סע"א.

90) אני לדודי ועלי תשוקתו: שה"ש ז, יא.

91) ואלי תשוקתו: דזח: ליתא. ראה סידור שער האלול רכז, ב. רכט, ד. לקו"ת ראה לד, ב.

92) מלך אסור ברהטי': שה"ש ז, ו.

93) ברהטים אשר: בד: כו'. אך.