רפח, ד

ויובן כ"ז בתוס' ביאור בדרך פרט בכל ניצוץ מישראל כו', שהן ג' משמרות הלילה שהגלות נק' לילה והיינו בכלל כאשר כנ"י הן בגלות בגופים החומרים ובצרכי חיי גופם המה משועבדים בתכלית עד שנשכח מלבם לגמרי עומ"ש לחיות כחיי הגוים, והן בחי' המשמר[ו'] דאישון לילה שהן בחשך גמור דק"נ ונחלקי' לג' מדרגות שהן ג' מיני <840> ּ חשך שנק' משמר כמו משמר בית האסורים שהשכינה עמהם בגלות ותפיסא כמ"ש מלך אסור כו'. ובדרך פרט בכל ניצוץ האלקי שנתפס במאסר חומר גופו הבהמי' בג' עבירות חמורות גזל ועריות וש"ד כו' (גזל גוזל או"א99 שהן מוחין דחו"ב שבפנימי' המדות שבלב, ועריות בהרהורי עבירה שמן הלב למוח, וש"ד בכעס ורציחה שבהבל הלב לירד לחיי רעהו וגם בלה"ר שהורג בלשון100 כו' וכה"ג) והן ג' תפיסות, ומאסר הג' שהוא ש"ד קשה מכולם וכמ"ש מי יעלה כו' נקי כפיים101 כו' וכתיב ובפרישכם כפיכם כו' ידיכם דמים מלאו102 כו' ועל כל משמר ותפיסא ה' שואג כארי כו'. דהיינו כאשר יצעק האדם בצעקת הלב אל ה' בצר לו מחטאיו ואשר בחושך ילך במיני מאסר הגוף כנ"ל וצעקה זו מצד שקצר כלי הלב להכיל צערו מאשר מאד נתרחק מאור פני מלך חיים103, וכבעלי תשובה אמיתי' שבוכים וצועקי' מקירות הלב שזהו כמו השאגה מנהמת הלב כנ"ל, אז בזה מעוררים אתדל"ע כמו"כ למעלה, בחי' שאגה העליונה דאדה"ע מפנימי' הלב העליון שלמעלה גם ממח' סתימאה הנ"ל ששאוג ישאג בבחי' המקיפי' שזהו בחי' המשכת הרחמים הגדולים על בניו שהם בגלות וריחוק עצום בזה וצועקים אליו כמו בחי' מ"ת בוכין כו' וד"ל.

וזהו סומך ה' לכל הנופלים104, כי הנה מ"ש נפלה לא תוסיף קום105 כו' היינו שלא תקום מעצמה אבל קוב"ה מוקים לה106 כמ"ש סומך ה' לכל הנופלים כו', שהוא לסוכת דוד הנופלת107 לשון הוה תמיד בתחתית המדרגות בהיותם בגלות זה האחרון שנשמותיהם אסור בחומר שעבוד הגוף בג' מיני מאסר הנ"ל (והעיקר במאסר דגוזל או"א שהוא שרש הראשון דנש"י בבחי' פנימי' דאו"א שהוא בח"ס כו'). אך כתיב כי יפול לא יוטל108 לגמרי לפי שה' סומך ידו כמשל הנופל בראשו לארץ שבהגיע סמוך לארץ יסמכנו בידו איש גבור חזק שיש בכחו להעמידו גם בסמוך לארץ109 כו' (כמ"ש במ"א), וגם כאן סומך ה' לכל הנופלים זהו נש"י שנפלה ממקום גבוה מאד נעלה לבירא עמיקתא110 מעומ"ר לעומ"ת שהרי שרשם הראשון בפנימי' המח' העליונה, וזהו שא' ישראל עלו במח'111 ונק' לי


99) גוזל או"א: משלי כח, כד. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תשנד. וש"נ.

100) בלה"ר שהורג בלשון: ערכין טו, ב.

101) מי יעלה. . נקי כפיים: תהלים כד, ג. ד.

102) ובפרישכם כפיכם. . ידיכם דמים מלאו: ישעי' א, טו.

103) מאור פני מלך חיים: ע"פ משלי טז, טו.

104) סומך ה' לכל הנופלים: תהלים קמה, יד.

105) נפלה לא תוסיף קום: עמוס ה, ב.

106) קוב"ה מוקים [ד: יוקים] לה: ראה זהר ח"ש קלד, א. ויגש רח, ב. פקודי רמ, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' פח. וש"נ. נ"ך ע' שנא. וש"נ.

107) לסוכת דוד הנופלת: עמוס ט, יא. ראה גם ש"א מו, א.

108) כי יפול לא יוטל: תהלים לז, כד.

109) כמשל הנופל בראשו. . בסמוך לארץ: ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' שנד וע' שנה וס"ע שנא ואילך.

110) לבירא עמיקתא: חגיגה ה, ב. ראה גם לעיל פ' שמות ד, ג. וש"נ.

111) ישראל עלו במח': ראה ב"ר פ"א, ד. הנסמן לעיל לב, ב.

99) גוזל או"א: משלי כח, כד. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תשנד. וש"נ.

100) בלה"ר שהורג בלשון: ערכין טו, ב.

101) מי יעלה. . נקי כפיים: תהלים כד, ג. ד.

102) ובפרישכם כפיכם. . ידיכם דמים מלאו: ישעי' א, טו.

103) מאור פני מלך חיים: ע"פ משלי טז, טו.

104) סומך ה' לכל הנופלים: תהלים קמה, יד.

105) נפלה לא תוסיף קום: עמוס ה, ב.

106) קוב"ה מוקים [ד: יוקים] לה: ראה זהר ח"ש קלד, א. ויגש רח, ב. פקודי רמ, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' פח. וש"נ. נ"ך ע' שנא. וש"נ.

107) לסוכת דוד הנופלת: עמוס ט, יא. ראה גם ש"א מו, א.

108) כי יפול לא יוטל: תהלים לז, כד.

109) כמשל הנופל בראשו. . בסמוך לארץ: ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' שנד וע' שנה וס"ע שנא ואילך.

110) לבירא עמיקתא: חגיגה ה, ב. ראה גם לעיל פ' שמות ד, ג. וש"נ.

111) ישראל עלו במח': ראה ב"ר פ"א, ד. הנסמן לעיל לב, ב.