רפט, א

ראש112 שזהו בחי' ח"ס דא"א כו', ונפלה משם לעומ"ת בתכלית שהן הגופים החומרים שנלקחו מתאוות דאו"א שהוא משמרים דק"נ ובחי' הרע דגזל ועריות וש"ד שהן כוללים113 ג"ק הטמאות כו' (וכאשר נכרתה הנשמה משרשה באו"א שנק' יתומים ואין אב114 כו'). וזהו כמשל המושלך בבור עמוק ביותר שצריך ליד ארוכה ביותר שיגיע לשם ויוציאנו ויעלנו משם, כך צריך לנפילת כנ"י בעומ"ת דק"נ בחי' יד ארוכה ביותר שנק' יד הגדולה כו' שיוכל להגיע לעומ"ת להעלות משם, דהיינו שבהכרח שיבוא האור האלקי ממקום גבוה יותר גם משרשם הראשון במח' העליונה שמשם נפלה לעומ"ת כ"כ להשיבם למקומם ושרשם הראשון כו' (וכמו שהי' במצרים שנגלה עליהם מלך כו' בכבודו ובעצמו115 ולא ע"י מלאך116 ולא ע"י שרף כו' כי הי' נפילתם ושעבודם בנש"ט דמצרים117 שצריך לבוא שם מאוא"ס בעצמו דוקא כמשל הנ"ל, לפי שכל הגבוה118 גבוה יותר יותר יוכל להשפיל א"ע גם במקום חושך ואפילה להאיר גם שם משום דקמי' כחשיכה כאורה119 כו'120 (וכך הוא גם עכשיו <תכ> ּ בגלות זה האחרון שנתארך ביותר בתכלית ההסתר והצמצום כו'). וזהו ג"כ ענין השאגה ששואג כארי על כל משמר כו' דבחי' שאגה זו היינו למעלה מעלה גם מבחי' מח' העליונה שהוא שרש נש"י, דבשאגה זו מעלה אותם גם ממקום נפילתם למטה ביותר. וזהו כללות ענין הג' משמרות שהוא בלילה שנק' גלות דוקא (ובכל חצות לילה דוקא דאחית תרין דמעין בימא רבא121 כו') שזהו יותר גבוה מתענוג שבראי' מקרוב בג' רגלים מטעם הנ"ל כמ"ש כן בקדש חזיתיך וד"ל.

ומעתה י"ל מהו שאמר ששואג כארי דוקא, להיות מבואר למעלה בענין האבות הן המרכבה דפני ארי' להימין זהו בחי' ומדרגה דאברהם אוהבי122 כו' שהוא מצד האהבה העצמי' דנשמה בשרשה בפנימי' ועצמות דאלקים חיים, והיינו אהבה דבכל נפשך שהיא הנה"א שנמשכת אחרי הוי' ממילא מצד שנלקחה משם ועולה למקור חוצבה כו', והיינו בחי' אה"ר שנמשך כמים123, אך זהו בבחי' הגבו' שבחסד והוא בחי' פני ארי' להימין כו' וכמו אחרי ה' ילכו כארי' ישאג כארי' שבמרכבה124 העליונה כו'. אך הנה [ידוע] בזהר במ"ש דאית חסד ואית חסד125 כו' והוא ב' מדרגות דנוצר חסד126 ורב חסד127, דנוצר חסד זהו בחי' החסד שהוא אה"ר שברצון (ונק' חסד דא"א) ורצון אותיות


112) ישראל. . לי ראש: ראה פע"ח (שער הלולב) שכ"ט, פ"א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' צה. וש"נ. שע"ת צד, ד ובהערה 26.

113) כוללים: ד: ליתא.

114) יתומים ואין אב: ע"פ איכה ה, ג. ראה גם תו"ח תולדות קנב, ג.

115) שנגלה. . בכבודו ובעצמו: ראה גם לעיל פ' בא קכב, א. וש"נ.

116) ולא ע"י מלאך: ראה גם לעיל פ' בא קכב, סע"ב ואילך ובהנסמן שם.

117) נפילתם ושעבודם בנש"ט דמצרים: ראה ז"ח יתרו לא, א. לעיל פ' שמות מא, ד. וש"נ.

118) שכל הגבוה: ראה לעיל פ' שמות כא, ב הערה 863.

119) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

120) כו': כנצ"ל: כו').

121) חצות. . תרין דמעין בימא רבא: ראה זהר ויקהל קצו, א.

122) דאברהם אוהבי: ישעי' מא, ח.

123) אה"ר שנמשך כמים: ראה ספר הערכים חב"ד ח"א ע' תקכח ואילך.

124) אחרי ה' ילכו. . כארי' שבמרכבה: הושע יא, י. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע שא. וש"נ. שמות ח"ב ע' תעז. וש"נ. תו"ח וישלח קפא, ג.

125) דאית חסד ואית חסד: ראה זהר (אד"ר) נשא קמ, ב. לעיל פ' בשלח קמב, ג. וש"נ.

126) דנוצר חסד: תשא לד, ז.

127) ורב חסד: תשא שם, ו.

112) ישראל. . לי ראש: ראה פע"ח (שער הלולב) שכ"ט, פ"א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' צה. וש"נ. שע"ת צד, ד ובהערה 26.

113) כוללים: ד: ליתא.

114) יתומים ואין אב: ע"פ איכה ה, ג. ראה גם תו"ח תולדות קנב, ג.

115) שנגלה. . בכבודו ובעצמו: ראה גם לעיל פ' בא קכב, א. וש"נ.

116) ולא ע"י מלאך: ראה גם לעיל פ' בא קכב, סע"ב ואילך ובהנסמן שם.

117) נפילתם ושעבודם בנש"ט דמצרים: ראה ז"ח יתרו לא, א. לעיל פ' שמות מא, ד. וש"נ.

118) שכל הגבוה: ראה לעיל פ' שמות כא, ב הערה 863.

119) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

120) כו': כנצ"ל: כו').

121) חצות. . תרין דמעין בימא רבא: ראה זהר ויקהל קצו, א.

122) דאברהם אוהבי: ישעי' מא, ח.

123) אה"ר שנמשך כמים: ראה ספר הערכים חב"ד ח"א ע' תקכח ואילך.

124) אחרי ה' ילכו. . כארי' שבמרכבה: הושע יא, י. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע שא. וש"נ. שמות ח"ב ע' תעז. וש"נ. תו"ח וישלח קפא, ג.

125) דאית חסד ואית חסד: ראה זהר (אד"ר) נשא קמ, ב. לעיל פ' בשלח קמב, ג. וש"נ.

126) דנוצר חסד: תשא לד, ז.

127) ורב חסד: תשא שם, ו.