צנור128 שזהו נוצר חסד לאלפים (שנמשך לחו"ב מבחי' ח"ס דא"א שנק' מזל הח' דא"א שממנו מקבל אור אבא129 דאצי' כו') והוא המשכת האה"ר דרך צנור מאור הכתר שהוא בחי' רצה"ע כו' (והוא הרצון שיכול לבוא בשכל וטעם ג"כ גם כשאינו אלא בהעלם ונק' טעם כמוס לרצון, והוא הרצון הנולד בהתפעלו' שיש לו ביטול והפסק אע"פ שההתפעלו' חזק מאד, וזהו [אהבה] דבכל נפשך נה"א שתרוץ כניצוץ בשלהבת כמו משכני אחריך נרוצה130 כו'). אך בחי' ורב חסד הוא למעלה מנוצר חסד, דנוצר הוא רק צנור שנפתח מעצמיות אור הכתר שהוא רק התעוררו' והתפעלות הרצון כנ"ל, אבל אה"ר העצמיי' שבעצמיות הנפש ממש זה[ו] התפעלות עצמיות הנפש ממש שלמעלה מהתפעלו' רצון הנולד לפי שעה כו'. וזהו אה"ר דכל מאדך שלא תכנס בכלי הלב והמוח כלל מפני שלא תגבילנו השכל וגם הרצון, להיותה אהבה עצמיות ופשוטה והוא מצד דיבוק נש"י בעצם במקורם ושרשם בעצמו' א"ס ממש (וכמו שא' רשב"י בי' אחידא בי' להיטא131 כו') (וכמו שא' חבוקה ודבוקה בך132 ממש ולא כניצוץ המרוחק שיפול עליו ענין מרוצה אלא דבוק ממש בעצם המקור), וזהו בחי' ורב חסד דא"א שזהו מה שאמר הקב"ה יושב ושואג כארי כו' דבחי' השאגה באה מנקודת הלב שבעצמיות הנפש ממש שלמעלה מהתפעלו' רצון כנ"ל. וכמ"כ מלמעלה למטה נמשך בחי' אה"ר העליונה שבעצמו' א"ס ממש כמ"ש אה"ר אהבתנו133 כו' שלא יוגבל בכלי החכ' והרצה"ע כלל134 רק אה"ר העצמי' ופשוטה כאהבה דכל מאדך למטה בכנ"י מלמטה למעלה, וזהו בחי' ורב חסד העליון שנתעורר אה"ר העצמי' העליונה על כנ"י כמו בעת צרתם ושוועתם אליו או בתוקף גלות ישראל כו' ושכינה עמהם כו', והוא בכל חצות לילה דזכור יזכור על אהבה דכנ"י וז"ש שאג ישאג על נוהו כו', וזהו שיושב ושואג כארי דוקא כשאגת הארי שבמרכבה בבחי' אה"ר כנ"ל135 דכנ"י שנא' <842> ּ כארי' ישאג על נוהו מפני שהשאגת הלב באה מצד שאינה נכנסת בכלי כלל וד"ל.

והנה סיבת השאגה בלב באה רק [מ]בחי' ראי' דארי' אותיות ראי'136 כידוע וראי' היא בחכ' שלמעלה משמיעה דבינה137, כמו שאנו רואים שכל זמן שההתפעלו' הלב אינו רק מצד ההשגה האלקי' שמתיישב[ת] בכלי מוחא ולבא יבין גם הוא הבנה והשגה זו דבינה ליבא138 הלב מבין139 כו' והוא בחי'


128) ורצון אותיות צנור: ראה זהר הרקיע לזהר בראשית נא, א (כה, ב). מאמרי אדה"א בראשית ע' לו. וש"נ.

129) מזל הח'. . אור אבא: ראה זהר (אד"ז) האזינו רפט, ב. ע"ח שער הכללים פ"ה. לעיל פ' שמות לו, א. וש"נ.

130) משכני אחריך נרוצה: שה"ש א, ד.

131) בי' אחידא בי' להיטא: זהר (אד"ז) האזינו רצב, א. ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שכט. בראשית ע' קעא. ז: בחד קטירא אתקטרנא בי' אחידא — ראה זהר שם רפח, א. רצב, א. לקמן פ' תרומה שו, א. תצוה של, סע"ב ואילך. ויקהל תלה, ד. שע"ת קה, ד ובהערה 34.

132) חבוקה ודבוקה בך: הושענא אום אני חומה [ליום ג].

133) אה"ר אהבתנו: ברכת ק"ש שחרית [נוסח אשכנז].

134) כלל: ניתוסף ע"פ זח.

135) כנ"ל: שם: ליתא.

136) דארי' אותיות ראי': ראה ת"ז ת"ע (קכב, א). הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'ל.

137) וראי' היא בחכ'. . משמיעה דבינה: ראה גם לעיל פ' שמות כז, ג. וש"נ.

138) דבינה ליבא: ת"ז בהקדמה (יז, א).

139) הלב מבין: ברכות סא, א.

128) ורצון אותיות צנור: ראה זהר הרקיע לזהר בראשית נא, א (כה, ב). מאמרי אדה"א בראשית ע' לו. וש"נ.

129) מזל הח'. . אור אבא: ראה זהר (אד"ז) האזינו רפט, ב. ע"ח שער הכללים פ"ה. לעיל פ' שמות לו, א. וש"נ.

130) משכני אחריך נרוצה: שה"ש א, ד.

131) בי' אחידא בי' להיטא: זהר (אד"ז) האזינו רצב, א. ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שכט. בראשית ע' קעא. ז: בחד קטירא אתקטרנא בי' אחידא — ראה זהר שם רפח, א. רצב, א. לקמן פ' תרומה שו, א. תצוה של, סע"ב ואילך. ויקהל תלה, ד. שע"ת קה, ד ובהערה 34.

132) חבוקה ודבוקה בך: הושענא אום אני חומה [ליום ג].

133) אה"ר אהבתנו: ברכת ק"ש שחרית [נוסח אשכנז].

134) כלל: ניתוסף ע"פ זח.

135) כנ"ל: שם: ליתא.

136) דארי' אותיות ראי': ראה ת"ז ת"ע (קכב, א). הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'ל.

137) וראי' היא בחכ'. . משמיעה דבינה: ראה גם לעיל פ' שמות כז, ג. וש"נ.

138) דבינה ליבא: ת"ז בהקדמה (יז, א).

139) הלב מבין: ברכות סא, א.