רפט, ד

ולאכפיי' לסט"א כו' להיות לבו ברשותו שלא ילך אחרי ההבל בכל תאוה רעה בלתי לה' לבדו והוא להרגיז יצ"ט על היצה"ר שבלבו כמ"ש לעולם ירגיז אדם יצ"ט149 כו'. וזהו הכח והגבורה לכבוש את יצרו לכופו שיהי' גם הוא נכנע ובטל לעבודה האלקי' לבד זהו בא מכח ועוז דבחי' פני שור שבמרכבה העליונה, שיש שם שרש לנשמת יצחק בקו השמאל בבחי' גבורה עליונה דקדושה ככח השור בקרנו שמנגח בכח גדול לכל העומדים לנגדו, ויש כח בשור למשא ולעול מ"ש לעבוד בע"כ כמו יוסף שנק' שור כמ"ש בכור שורו150 כו', ומשם מסתעפי' לכל הניצוצי' לנש"י בכל דור ודור גם בקטן שבקטנים להיות מושג151 וגובר לכבוש את היצה"ר בדרך כפי' לקבל עליו עומ"ש שלימה גם ביצה"ר שבלבו וזהו בכל לבבך כו'. אך כ"ז אינו רק לאכפיי' בע"כ כו' ואין זה נק' היפך הרצונות זרות לגמרי רק שמונע ומתרחק מהם ודוחה אותם וכופה אותם עד שיהי' לבו הטבעי נכנע ובטל בע"כ כמו ע"י הרוגז שמרגיז עליו כו'. אך אהבה דכל נפשך שזהו בחי' אה"ר דנשמה האלקי' שנמשך למקור חוצבה כניצוץ שתרוץ בכח גדול ליכלל לגמרי בשלהבת כנ"ל והוא כמו בחי' פני ארי' להימין באה"ר שברצון כנ"ל בעוצם הדביקות ותשוקה ליכלל באלקי' חיים כו'. והנה עי"ז יוכל להיות גם היפך כל הרצונות הזרות שבגוף החומרי שיהי' מואס ברע לגמרי ולהיות לו רק לב א' לאביו שבשמים ולא בדרך כפי' ודחי' בלבד כענין בטל רצונך מפני רצונו152 כו'. ואמנם גם זה עדיין לא נק' היפך הרע מעומקא153 ושרשה לגמרי מכל וכל כי הרי עדיין יש למציאות הרע כמו שהוא בחום הטבעי' מוכן לכל תאוה רק שמואס ברע זה והסיר כל הרצון ממנו לגמרי מכל וכל (ולא שהוא סו"מ בדרך כפי' ודחי' לבד כו', כמו שמואס אדם באמת בכל חיי הבלי עוה"ז ולא יש בלבו רק רצון א' לידבק בה' אחד בתורה ותפלה ומע"ט כו', שעכ"ז עדיין לא נהפכו כל עיקר פנימי' נקודת התקשרות לבבו הטבעי בכל רצונות הזרות שבגופו החומרי עד שלא יכול להטות לבו אליהם כלל לעולם, שהרי במעט פר"ע מ"ש והיסח דעתו ולבו מה' בקרירות ועצלות ואהבתו ודביקות נשמתו ע"י ביטול טרדת הבלי הזמן בפרנסתו וכה"ג אז יוכל ליפול בהתקשרות רצונות הזרות שלא לה' המה מפני שלא נזדכך גופו הטבעי עדיין בעצם הרע כו'. ואמנם ע"י אה"ר הג' דכל מאדך הנ"ל שזהו בחי' פני נשר דהיינו בחי' הרחמים דיעקב כנ"ל יכול להיות היפך הרע מעיקרו ושרשו שלא ישלוט באדם כלל כאלו מופשט מכל רע בעצם וכמו ולבי חלל בקרבי154 כו'. והטעם הוא לפי שאה"ר זו דכל מאדך ה"ז למעלה מהגבלת הכלי לגמרי שלא יכילנו הכלי המוח והלב כלל וכלל וע"כ יבא מזה התפעלו' השאגה מבחי' פנימי' נקודת הלב שבעצמיות הנפש ממש, וזהו כארי' ישאג כשאגת ארי בקול


149) לעולם ירגיז אדם יצ"ט: ראה לעיל פ' בשלח רכו, ב. וש"נ.

150) בכור שורו: ברכה לג, יז.

151) מושג: בד: מושל.

152) בטל רצונך מפני רצונו: אבות פ"ב, מ"ד.

153) מעומקא: בד: מעיקרא. ז: מעיקרו.

154) ולבי חלל בקרבי: תהלים קט, כב.

149) לעולם ירגיז אדם יצ"ט: ראה לעיל פ' בשלח רכו, ב. וש"נ.

150) בכור שורו: ברכה לג, יז.

151) מושג: בד: מושל.

152) בטל רצונך מפני רצונו: אבות פ"ב, מ"ד.

153) מעומקא: בד: מעיקרא. ז: מעיקרו.

154) ולבי חלל בקרבי: תהלים קט, כב.