רצ, א

פשוט כנ"ל. וזה לא יוכל להיות ע"י אתעדל"ת דאדם מצד עצמו באהוי"ר כ"א ע"י אתעדל"ע שנמשך על נפשו אה"ר העצמי' הנ"ל שלא יוגבל <844> ּ אורה בכלי החכ' והתפעלות הרצון כלל, והוא בא ע"י שמתעורר עליו מבחי' ר"ר העליונים ממקור כל הרחמים שהוא מעצמו' א"ס מקורא דכולא155 כו', והיינו ע"י מה שבכח הנשמה האלקי' אחר הכפיי' ומואס ברע כנ"ל (כאהבה דכל לבבך ובכל נפשך הנ"ל) לעורר ע"ע ר"ר למעלה, וזהו רק במה שיש בכחה להשפיל א"ע ביותר להכיר בעצמו עוצם הריחוק כ"כ מאלקי' חיים ע"י חטאיו הרבים ופירוד לבבו בהתקשרות עמוקות בהבלי תאוות חומריות כו' ובא לכלל מרירות ושפלות ולב נשבר ונדכה ביותר כאביון המדוכא בעוני וחוסר כל ויותר מזה, אזי עי"ז מתעורר אתעדל"ע ר"ר שבעצמו' א"ס ממש כי רם ה' ושפל יראה156 כו' דעומ"ר דר"ר אינו נמשך רק בעומק שפלות ולב נשבר כו'.

וזהו שרש בחי' קו האמצעי דמדה"ר דיעקב שמבריח לקצה העליון שע"ז א' ופני נשר לארבעתן שבחי' פני נשר הוא שעולה בר"ר העצמי' ממש הנ"ל כמ"ש [במ"א] ע"פ כנשר יעיר קנו157 על גוזליו ירחף למטה ולפעמים אמר ישאהו על אברתו למעלה מכנפיו וכמ"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים158 ואביא אתכם אלי ממש כמו במ"ת כידוע. והענין הוא כידוע דהנשר טבעו רחמני על בניו וכשירא מן טורפים ומזיקים למטה אז יעיר קנו למטה ועל גוזליו ירחף כאשר ינשאם למעלה ויסתירם תחת כנפיו שלא יגיע בהם חץ מלמטה כמו באברתו יסך לך159 כו'160 ותחת כנפיו תחסה כו', שלמעלה הן בחי' מקיפים העליונים דר"ר דפני נשר לשמור לנשמות שנק' בנים שלא יגיע חץ הקטרוגי' הקשים כו', שמסתעפי' מחטאים ועוונות כו', אך כאשר רבו מאד החיצים מן המקטריגי' הרעים של הרע עד שלא יועיל ההסתר שתחת הכנפים דנשר שהוא בחי' ורב חסד ורחמים העליונים להצילם, אז א' ישאהו על אברתו למעלה מכנפיו שאין חץ מגיע שם כלל לפי שהנשר פריחתו הגבה למעלה ברום השמים כמ"ש דרך הנשר בשמים161 כו'. וז"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים כו' שאין שם מקום162 ושרש ליניקת החיצונים והוא מה שנמשך מאה"ר העצמי' ממש כנ"ל שמפני זה דוקא יוכל להיות בחי' היפך הרע בעצם מכל וכל כנ"ל שאין כח זה באוי"ר דאברהם ויצחק [רק] בבחי' רחמים דיעקב שהוא פני נשר והוא אה"ר דכל מאדך הנ"ל וד"ל.


155) מקורא דכולא: זהר בראשית לג, א.

156) כי רם ה' ושפל יראה: תהלים קלח, ו.

157) כנשר יעיר קנו: האזינו לב, יא. ראה תו"ח בראשית ה, ג ואילך.

158) ואשא אתכם על כנפי נשרים: יתרו יט, ד.

159) באברתו יסך לך: תהלים צא, ד.

160) כו': ד: ליתא.

161) דרך הנשר בשמים: משלי ל, יט.

162) מקום: דזח: מקור.

155) מקורא דכולא: זהר בראשית לג, א.

156) כי רם ה' ושפל יראה: תהלים קלח, ו.

157) כנשר יעיר קנו: האזינו לב, יא. ראה תו"ח בראשית ה, ג ואילך.

158) ואשא אתכם על כנפי נשרים: יתרו יט, ד.

159) באברתו יסך לך: תהלים צא, ד.

160) כו': ד: ליתא.

161) דרך הנשר בשמים: משלי ל, יט.

162) מקום: דזח: מקור.