רצ, ב

וזהו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם דוקא דהיינו לבחי' פני אדם שבהם שהוא פני אדה"ע שבמרכבה שכולל כולם וכמ"ש ופני אדם לארבעתן כו' שנק' אדם תתאה. והענין הוא כנ"ל בשרש האבות שהן המרכבה דפני ארי' ושור ונשר ואחר שיהי' ג' מדרגות הללו דמרכבה שהן אוי"ר ורחמים כנ"ל אזי יתעורר בחי' אדם שהוא בחי' המוחין דחב"ד שבמדות, דהיינו ענין בחי' ראי' עין השכל שבלב שלבו יראה בראי' חושית כמו שרואה ומכיר חיי נפשו שזהו עיקר בחי' אדם שנק' בר דעת להכיר את בוראו בלבו ע"י המוחין דחו"ב שבלב דוקא, כמ"ש וידעת היום והשבות אל לבבך בראי' ושמיעה שבלב דוקא, וזהו בחי' אדם תתאה בחי' המוחין דבחי' המל' בלב דכנ"י והן השבטים <תכב> ּ שמתכללים בי"ב גבולי163 אלכסון164 ונק' צבאות הוי' כו' (ובזה יש יתרון מעלה לשבטים על האבות כנ"ל). ולכך אמרו השבטים ליעקב כשם שאין בלבך165 אלא א' יחו"ע, כך אין בלבינו אלא א' יחו"ת דהיינו למהוי אחד באחד166 יחו"ע ביחו"ת הוי' אחד ושמו אחד167 בלי חילוק מדריגות כלל וכמ"ש כי הוי' הוא האלקי' כולא חד168, לפי שבאתעדל"ת דבחי' אדם תתאה דמל' נעשה מזה אתעדל"ע169 בבחי' אדה"ע שעל הכסא דאצי' שהוא בחי' המוחין דמדות דז"א דאצי' והוא מ"ש כמים הפנים אל פנים170 כן לב האדה"ע לאדם תתאה171 כו'. והוא ענין מ"ש שבכל משמר יושב הקב"ה שהוא ו"ק דאצי' ושאג כארי כו' שזהו בחי' פנימי' הלב כשהוא בבחי' ראי' הלב דוקא (ודוגמא כזו הי' במ"ת דכתי' פב"פ דיבר ה' עמכם172 כו' שהיו רואים את הקולות173 כו' וכתיב חכמת אדם תאיר פניו הרי י' הדברות שפני האדם הגדול האיר לנש"י שנק' אדם תתאה וע"כ על כל דבור פרחה נשמתן כו' מפני שהי' בפנימי' הלב שלהם בראי' שבלב כנ"ל) (ומעין וקצת דוגמא כזה הי' גם בעולי רגל בג' רגלים דכתיב יראה174 כו' שזהו אדם תתאה דכנ"י שעולים ליראות וכשם שבא לראות175 כו', כך גם מאדם העליון נמשך בבחי' ראיי' כו'). והנה אע"פ דכמים הפא"פ יוכל להיות אתעדל"ע [מ]בחי' אדם העליון דאצי' לאדם תתאה דמל' עכ"ז צ"ל בחי' ממוצע ביניהם שיחברם יחד ויהי' אחד עילאה שורה ומתייחד באחד תתאה למהוי אב"א ממש, ואם לא מצד הממוצע דמשפיע והמקבל כשוש' דחתן וכלה הרי יוכל להיות [שיהי'] בחי' יחוד דיחו"ע בפ"ע ויחוד דיחו"ת בפ"ע ואע"פ שיהי' ביחו"ת כמו ביחו"ע כמ"ש כשם שאין בלבך כו', וכן מ"ש כגוונא דאינון מתייחדי' לעילא176 ביחו"ע אוף הכי ממש איהי אתייחדת לתתא בכורסיי' כו', אמנם הנה בחי' הממוצע הזה הוא התורה שניתנה


163) השבטים. . בי"ב גבולי אלכסון: ראה ס' הבהיר סמ"ב. זהר במדבר קיח, ב ובביאוה"ז שם פה, א ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תסז ואילך. וש"נ.

164) בי"ב גבולי אלכסון: ס"י פ"ה, מ"א. ראה לעיל פ' בא קכז, ד הערה 708.

165) כשם שאין בלבך: פסחים נו, א. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'סג. וש"נ. שע"ת ס, ד ובהערה 9. לקמן פ' תצוה שנא, ב. ויקהל תד, ד.

166) למהוי אחד באחד: ראה זהר תרומה קלג, סע"ב ואילך. קלה, סע"א.

167) הוי' אחד ושמו אחד: זכרי' יד, ט.

168) כי הוי' הוא האלקי' כולא חד: נסמן לעיל פ' יתרו רנח, ג.

169) שבאתעדל"ת. . אתעדל"ע: נסמן לעיל רנט, ב.

170) כמים הפנים אל פנים: משלי כז, יט [ושם: לפנים — ראה לעיל קב, ב. וש"נ].

171) כמים הפנים. . לאדם תתאה: ראה תניא פמ"ו. מאמרי אדה"ז תקע"א ע' מד. לקמן פ' תרומה שיב, א. שטז, ד. תצוה שלח, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' ג בשם הזהר ובהנסמן שם. שע"ת טו, ד ובהערה 46.

172) פב"פ דיבר ה' עמכם: ואתחנן ה, ד.

173) שהיו רואים את הקולות: יתרו כ, טו.

174) יראה: משפטים כג, יז.

175) וכשם שבא לראות: חגיגה ב, א.

176) כגוונא דאינון מתייחדי' לעילא: ראה זהר תרומה קלה, א.

163) השבטים. . בי"ב גבולי אלכסון: ראה ס' הבהיר סמ"ב. זהר במדבר קיח, ב ובביאוה"ז שם פה, א ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תסז ואילך. וש"נ.

164) בי"ב גבולי אלכסון: ס"י פ"ה, מ"א. ראה לעיל פ' בא קכז, ד הערה 708.

165) כשם שאין בלבך: פסחים נו, א. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'סג. וש"נ. שע"ת ס, ד ובהערה 9. לקמן פ' תצוה שנא, ב. ויקהל תד, ד.

166) למהוי אחד באחד: ראה זהר תרומה קלג, סע"ב ואילך. קלה, סע"א.

167) הוי' אחד ושמו אחד: זכרי' יד, ט.

168) כי הוי' הוא האלקי' כולא חד: נסמן לעיל פ' יתרו רנח, ג.

169) שבאתעדל"ת. . אתעדל"ע: נסמן לעיל רנט, ב.

170) כמים הפנים אל פנים: משלי כז, יט [ושם: לפנים — ראה לעיל קב, ב. וש"נ].

171) כמים הפנים. . לאדם תתאה: ראה תניא פמ"ו. מאמרי אדה"ז תקע"א ע' מד. לקמן פ' תרומה שיב, א. שטז, ד. תצוה שלח, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' ג בשם הזהר ובהנסמן שם. שע"ת טו, ד ובהערה 46.

172) פב"פ דיבר ה' עמכם: ואתחנן ה, ד.

173) שהיו רואים את הקולות: יתרו כ, טו.

174) יראה: משפטים כג, יז.

175) וכשם שבא לראות: חגיגה ב, א.

176) כגוונא דאינון מתייחדי' לעילא: ראה זהר תרומה קלה, א.