רצ, ג

ע"י משה כמ"ש תורה צוה לנו משה177 כו' וכמ"ש במ"ת משה ידבר178 כו'. והענין כידוע דג' קשרין הן179 ישראל מתקשראין באוריי' ואוריי' בקוב"ה והיינו ס"ר נש"י180 שקשורים בס"ר אותיות182 התורה181 גם במקורם הראשון למעלה בבחי' סתים דאוריי' כמו דקוב"ה סתים וגליא183 כך אורייתא סתים וגליא וישראל סתים וגליא כו' כמ"ש בזהר הנסתרות לה' אלקינו184 והנגלות לנו ולבנינו כו' כידוע דישראל עלו במח' כו', וע"כ ממילא יובן דאותיות התורה הם בבחי' ממוצעים שע"י יתחברו חתן וכלה קוב"ה וישראל יחד כנ"ל וד"ל.

וז"ש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ופי' משפטים היינו ההלכות שבדיני ממונות שבין איש לרעהו וכתרגום כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא185 כו' וכידוע ההפרש שבין חוקים ומשפטים וכן מ"ש לעשות צדקה ומשפט186 כו', וענין ופי' ההלכות שהוא ענין הילוך187 מורה ב' עניני הילוך, א' הילוך העליון לגבי התחתון מלמעלה למטה, והב' הילוך התחתון לגבי העליון מלמטה למעלה, ושניהם אמת דב' עניני הילוך זה ישנם בהלכות שבתורה, והוא בחי' הילוך אור המשכות וגילוי הארת פנים דחכ' דאדה"ע להיות מאיר אורו מלמעלה למטה בפני אדם תתאה (כמו188 בכל מי שיושב ושונה שהקב"ה יושב ושונה כנגדו ממש, וכמו שהי' במ"ת [ביו"ד הדברות] שהאיר פניו לישראל בדבר חכ' דתורה דחכמת אדם תאיר פניו והאירו פניהם כמ"ש <846> ּ באור פניך ממש נתת לנו תורת חיים189 פני אדם התחתון בחי' אנפי זוטרי190 כו', הרי נמשך מבחי' מוחי' דחכ' אדם העליון לאדם תתאה ונתחברו ונתייחדו יחד ע"י משה שוש' דמלכא191 ואהרן שוש' דמטרוניתא192 כמ"ש משה ידבר כו') וזהו בבחי' ההילוך מעליון לתחתון מלמעלה למטה. וז"ש הליכות אלי מלכי בקדש193 זה הר סיני שהלך האור מעצמו' א"ס בחכ' דתורה להאיר לנש"י כמ"ש וירד ה'194 כו' וזה הי' ע"י ממוצע דח"ע דתורה דאורייתא מתקשרא' בקוב"ה ממש כמ"ש בזהר דאורייתא וקוב"ה כולא חד195 ממש, וזהו הליכות עולם לו196 שמטעם זה נק' הלכות שהן נתיבות ודרכים שבהן הולך ונתגלה עצמו' אוא"ס למטה כו' ולכך נק' ארחות הוי'197 דרכי הוי'198


177) תורה צוה לנו משה: ברכה לג, ד.

178) משה ידבר: יתרו יט, יט.

179) דג' קשרין הן: ראה זהר אחרי עג, א. לעיל פ' שמות ב, ד. וש"נ.

180) ס"ר נש"י: ראה תניא פל"ז. לעיל פ' בשלח קפג, ג. וש"נ.

182) בס"ר אותיות התורה: ראה מג"ע אופן קפו. לעיל פ' שמות לב, ב. וש"נ.

181) ס"ר נש"י שקשורים בס"ר אותיות התורה: ראה גם לעיל ב, ד. וש"נ.

183) דקוב"ה סתים וגליא: ראה זהר אחרי עא, ב. עג, א. לקמן פ' תצוה שמז, ד. תו"ח מקץ ריח, א. המשך תרס"ו ע' שפה ואילך.

184) הנסתרות לה' אלקינו: נצבים כט, כח.

185) כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא: נסמן לעיל רפג, ד.

186) לעשות צדקה ומשפט: וירא יח, יט.

187) ההלכות שהוא ענין הילוך: ראה נדה בסופה. מאמרי אדה"ז תקס"ב כאן (ע' קנו). מאמרי אדה"א נ"ך ע' תב. וש"נ.

188) כמו: ד: וכן.

189) כמ"ש באור פניך. . נתת לנו תורת חיים: סיום תפלת שמו"ע [בדילוג השמות]. יא: ליתא. וראה בהערה הבאה.

190) פני. . זוטרי: ד: ליתא. יא: פני אד"ם תתאה בחי' אנפי זוטרי כמ"ש כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. וראה הערה שלפנ"ז.

191) משה שוש' דמלכא: נסמן לעיל פ' יתרו רסג, ב.

192) ואהרן שוש' דמטרוניתא: נסמן לעיל פ' יתרו רסט, ד.

193) הליכות אלי מלכי בקדש: תהלים סח, כה.

194) וירד ה': יתרו יט, כ.

195) דאורייתא וקוב"ה כולא חד: מובא בתניא (פ"ד ופכ"ג) בשם הזהר. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רפה. וש"נ. אוה"ת חוקת ע' תשס.

196) הליכות עולם לו: חבקוק ג, ו.

197) ארחות הוי': תהלים כה, י.

198) דרכי הוי': שמו"ב כב, כב. הושע יד, י. תהלים יח, כב.

177) תורה צוה לנו משה: ברכה לג, ד.

178) משה ידבר: יתרו יט, יט.

179) דג' קשרין הן: ראה זהר אחרי עג, א. לעיל פ' שמות ב, ד. וש"נ.

180) ס"ר נש"י: ראה תניא פל"ז. לעיל פ' בשלח קפג, ג. וש"נ.

182) בס"ר אותיות התורה: ראה מג"ע אופן קפו. לעיל פ' שמות לב, ב. וש"נ.

181) ס"ר נש"י שקשורים בס"ר אותיות התורה: ראה גם לעיל ב, ד. וש"נ.

183) דקוב"ה סתים וגליא: ראה זהר אחרי עא, ב. עג, א. לקמן פ' תצוה שמז, ד. תו"ח מקץ ריח, א. המשך תרס"ו ע' שפה ואילך.

184) הנסתרות לה' אלקינו: נצבים כט, כח.

185) כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא: נסמן לעיל רפג, ד.

186) לעשות צדקה ומשפט: וירא יח, יט.

187) ההלכות שהוא ענין הילוך: ראה נדה בסופה. מאמרי אדה"ז תקס"ב כאן (ע' קנו). מאמרי אדה"א נ"ך ע' תב. וש"נ.

188) כמו: ד: וכן.

189) כמ"ש באור פניך. . נתת לנו תורת חיים: סיום תפלת שמו"ע [בדילוג השמות]. יא: ליתא. וראה בהערה הבאה.

190) פני. . זוטרי: ד: ליתא. יא: פני אד"ם תתאה בחי' אנפי זוטרי כמ"ש כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. וראה הערה שלפנ"ז.

191) משה שוש' דמלכא: נסמן לעיל פ' יתרו רסג, ב.

192) ואהרן שוש' דמטרוניתא: נסמן לעיל פ' יתרו רסט, ד.

193) הליכות אלי מלכי בקדש: תהלים סח, כה.

194) וירד ה': יתרו יט, כ.

195) דאורייתא וקוב"ה כולא חד: מובא בתניא (פ"ד ופכ"ג) בשם הזהר. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רפה. וש"נ. אוה"ת חוקת ע' תשס.

196) הליכות עולם לו: חבקוק ג, ו.

197) ארחות הוי': תהלים כה, י.

198) דרכי הוי': שמו"ב כב, כב. הושע יד, י. תהלים יח, כב.