רצ, ד

כידוע והוא המייחד ומחבר יחו"ע ליחו"ת למהוי חד ממש (כרב שמאיר מעצם אור חכמתו לתלמידו שחכ' זו שמשפיע לו בחי' ממוצע שיתחברו יחד והיו לאחדים ממש). והילוך הב' הוא מלמטה למעלה מכנ"י לקוב"ה שזהו בהילוך התחתון לגבי העליון כמו אחרי ה' ילכו כו' דהיינו [כמו] אם בחוקתי תלכו199 כו' וכה"ג, וזהו בחי' העלי' והתקשרות דנש"י בכלל ובפרט בתו"מ שהתורה היא בחי' ממוצע גם להעלות לנש"י שילכו למעלה מעלה ברום המעלות כמו ילכו מחיל אל חיל200 כו' כמ"ש בהתהלכך תנחה אותך201 כו', וזהו מצד שישראל מתקשראין באורייתא כולא חד202 שפנימי' אותיות התורה הן מקורי' לחיות דנש"י בס"ר בכלל ובפרט בכאו"א מישראל כו' כמ"ש כי אמרתך חייתני203 ממש (ולכך נק' הלכה אותיות הכלה204 כמ"ש במ"א ע"פ מזמור לתודה205 הריעו לה' כו'). ונמצא מובן מזה דהתורה בחי' ממוצע מלמעלה למטה מן המשפיע אל המקבל כנ"ל בהילוך העליון דהליכות אלי [כו'] הליכות עולם כו' גם בחי' ממוצע מלמטה למעלה מן המקבל דכנ"י אל המשפיע כנ"ל וד"ל.

ובזה יובן מ"ש או יחזק במעוזי206 שהוא עוז דתורה207 כידוע יעשה שלום לי שלום יעשה לי [כו'] ב' של[ו]מות שלום בפמשמ"ע ושלום בפמשמ"ט208 דענין השלום הוא בחי' [ה]התחברות וההתקשרות דמשפיע [ו]מקבל או ב' הפכים יחד כמו עושה השלום במרומיו209 כו', ויש בזה ב' מדרגות א' בחי' התחברות דמשפיע במקבל כמו הנני נותן לו את בריתי שלום210 בפמשמ"ע שע"ז א' יעשה שלום לי מלמעלה למטה כנ"ל ע"י עסק התורה וכנ"ל בהילוך העליון לתחתון, ושלום יעשה לי בפמשמ"ט שזהו התחברות דמקבל במשפיע כנ"ל בהילוך שמלמטה למעלה בהתקשרות דנש"י באותיות התורה וז"ש ורב שלום בניך211 כו' כמשי"ת. ובזה יובן ג"כ מ"ש ע"פ כ"א בתורת ה' חפצו212 ובתורתו יהגה דמעיקרא עביד [אינש] אדעתי' דנפשי' כו' ונק' תורת הוי' כו' ואח"כ ובתורתו יהגה כו' שהוא לשם התורה עצמה כו' שנק' עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה213 כידוע. וביאור הענין יובן ע"פ הנ"ל בב' מיני הילוך


199) אם בחוקתי תלכו: בחוקותי כו, ג.

200) ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.

201) בהתהלכך תנחה אותך: משלי ו, כב.

202) כולא חד: בד: כנ"ל עד.

203) כי אמרתך חייתני: תהלים קיט, נ.

204) הלכה אותיות הכלה: ראה פע"ח (שער הנהגת הלימוד) שי"ז. לעיל פ' שמות ג, ב. וש"נ.

205) מזמור לתודה: תהלים ק, א. ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' קנז. פיה"מ צג, ב.

206) או יחזק במעוזי: ישעי' כז, ה.

207) במעוזי שהוא עוז דתורה: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רפד. וש"נ. לעיל פ' יתרו רנג, ג.

208) שלום בפמשמ"ע ושלום בפמשמ"ט: סנהדרין צט, ב.

209) עושה השלום במרומיו: איוב כה, ב [ושם: שלום — ראה לעיל יג, ד. וש"נ. ד: שלום].

210) הנני נותן לו. . שלום: פינחס כה, יב.

211) ורב שלום בניך: ישעי' נד, יג.

212) כ"א בתורת ה' חפצו: תהלים א, ב. ראה גם לעיל פ' יתרו רנו, ג. לקמן פ' ויקהל תיז, א. וש"נ. וראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' קה.

213) עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה: ראה פע"ח שער הנהגת הלימוד. לעיל פ' וארא פ, ד. וש"נ.

199) אם בחוקתי תלכו: בחוקותי כו, ג.

200) ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.

201) בהתהלכך תנחה אותך: משלי ו, כב.

202) כולא חד: בד: כנ"ל עד.

203) כי אמרתך חייתני: תהלים קיט, נ.

204) הלכה אותיות הכלה: ראה פע"ח (שער הנהגת הלימוד) שי"ז. לעיל פ' שמות ג, ב. וש"נ.

205) מזמור לתודה: תהלים ק, א. ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' קנז. פיה"מ צג, ב.

206) או יחזק במעוזי: ישעי' כז, ה.

207) במעוזי שהוא עוז דתורה: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'רפד. וש"נ. לעיל פ' יתרו רנג, ג.

208) שלום בפמשמ"ע ושלום בפמשמ"ט: סנהדרין צט, ב.

209) עושה השלום במרומיו: איוב כה, ב [ושם: שלום — ראה לעיל יג, ד. וש"נ. ד: שלום].

210) הנני נותן לו. . שלום: פינחס כה, יב.

211) ורב שלום בניך: ישעי' נד, יג.

212) כ"א בתורת ה' חפצו: תהלים א, ב. ראה גם לעיל פ' יתרו רנו, ג. לקמן פ' ויקהל תיז, א. וש"נ. וראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' קה.

213) עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה: ראה פע"ח שער הנהגת הלימוד. לעיל פ' וארא פ, ד. וש"נ.