רצא, א

דהלכות שבתורה שבחי' הילוך מלמטה למעלה בהתקשרות דנש"י באותיות התורה ז"ש214 אדעתי' דנפשי' כדי להמשיך אור דתורה בנשמתו להחיות[ה] באור וחיות חדש כמו אמרתך חייתני כו' וכמ"ש ר"ש חדאי לך נפשאי215 לך קראי לך תנאי לך דוקא בשבילה להאיר באור החיים כו' כנ"ל, ואח"כ <תכג> ּ ובתורתו יהגה כו' לשם התורה עצמה ע"כ נק' תורתו ע"ש שהוא המשיך בה מעצמו' אוא"ס שיאיר באור דתורה והוא בחי' הילוך העליון דעצמות א"ס בתורה להיות התורה מתקשרא' בקוב"ה כו', וכמ"ש בס' הבהיר דדוד המלך הי' מחבר216 תורה שלמעלה בהקב"ה כו' וכן א' דוד אני תורתך שעשעתי217 שהמשיך מבחי' שעשועי' העצמי' דא"ס שנק' שעשוע המלך בעצמותו218 בשעשועי' דתורה כו' וד"ל. וזהו לשמה לשם התורה ולא בשביל להאיר אור בנשמתו רק להמשיך אוא"ס בח"ע דתורה וע"כ נק' תורתו כי בתחילה דעסיק אדעתי' דנפשי' לבד אמר תורת הוי' חפצו כמ"ש למען תהי' תורת ה' בפיך219 כו' כי הוא חייך ממש כו', אבל עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה. וזה[ו] שנק' תורתו אומנתו שפטור מן התפלה220 כידוע שהתורה נק' כלי אומנתו לבד כמו שנאמר על התורה ואהי' אצלו אמון אומנא221 כו' (כמשי"ת) (וז"ש בזהר בעדן [ד]עוה"ב עין לא ראתה222 [כו'] יעשה למחכה לו למאן דדייק223 מילין דחכ[מתא] דתורה מפני שע"י התקשרות עיונו בתורה ממשיך משעשועי' העצמי' הנ"ל להיות משתעשע בתורה והוא העדן דעוה"ב וד"ל).

ובכ"ז יובן יותר מ"ש ואלה המשפטים שהן ההלכות דוקא אשר תשים לפניהם על פניהם224 לבחי' פני אדם תתאה דהיינו כדי שישים וימשיך מבחי' פנים העליון דאדה"ע בפנים דכנ"י מטעם הנ"ל ולהמשיך המוחין העליונים מזה אל זה בבחי' פא"פ דוקא כו'. ולהבין שורש הדברים איך יכול להיות בכח המשפטים שהן ההלכות שיושם לפניהם לחבר ולייחד עי"ז בחי' פנים העליון בפנים התחתון דכנ"י, הנה יש להקדים ענין א' והוא מ"ש על התורה ואהי' אצלו אמון אמון מוצנע*225 כו' וכמו אומן הבונה עפ"י ציווי החכם שמצוה לו אופן סדר הבנין בכל פרטיו כך ולא כך כו', והנה ודאי שזה השכל שמשכיל החכם באופן מעשה הבנין שהוא עשי' גשמי' שנק' שכל שבעשי' לבד


214) ז"ש: ד: זהו שא'.

215) ר"ש חדאי לך [בד: ליתא] נפשאי: ראה פסחים סח, סע"ב.

216) בס' הבהיר דדוד. . מחבר: ראה שם סקצ"ו. לעיל פ, א. וש"נ.

217) אני תורתך שעשעתי: תהלים קיט, ע.

218) שעשוע המלך בעצמותו: נסמן לקמן פ' תרומה שיח, ב.

219) למען תהי'. . בפיך: בא יג, ט.

220) תורתו אומנתו שפטור מן התפלה: ראה גם לעיל רנו, ב. וש"נ.

221) ואהי' אצלו אמון אומנא: משלי ח, ל. ב"ר בתחלתו.

222) [ד]עוה"ב עין לא ראתה: ראה ברכות לד, ב. ישעי' סד, ג.

223) יעשה למחכה לו למאן דדייק: ישעי' שם. ראה זהר ח"ש קל, ב. לעיל ח, ג. וש"נ.

224) על פניהם: הזח: ליתא.

*225) אמון מוצנע: ב"ר בתחלתו.

214) ז"ש: ד: זהו שא'.

215) ר"ש חדאי לך [בד: ליתא] נפשאי: ראה פסחים סח, סע"ב.

216) בס' הבהיר דדוד. . מחבר: ראה שם סקצ"ו. לעיל פ, א. וש"נ.

217) אני תורתך שעשעתי: תהלים קיט, ע.

218) שעשוע המלך בעצמותו: נסמן לקמן פ' תרומה שיח, ב.

219) למען תהי'. . בפיך: בא יג, ט.

220) תורתו אומנתו שפטור מן התפלה: ראה גם לעיל רנו, ב. וש"נ.

221) ואהי' אצלו אמון אומנא: משלי ח, ל. ב"ר בתחלתו.

222) [ד]עוה"ב עין לא ראתה: ראה ברכות לד, ב. ישעי' סד, ג.

223) יעשה למחכה לו למאן דדייק: ישעי' שם. ראה זהר ח"ש קל, ב. לעיל ח, ג. וש"נ.

224) על פניהם: הזח: ליתא.

*225) אמון מוצנע: ב"ר בתחלתו.