רצא, ב

ואין לו ערך כלל וכלל לגבי עצם כח חכמתו שמשכיל במושכלות עמוקות מאד כו', עכ"ז הרי גם שכל מצומצם זה שמלובש בעשי' גשמי' נלקח מעצם כח החכ' שבו דוקא וע"כ כל שהוא חכם בעצם יותר יותר יש חכ' עמוקה גם במעשה הבנין וכמ"ש בחכ' יבנה בית225 כו'. כך יובן למעלה דבחכ' דבמע"ב דכתי' כולם בחכ' עשית226 כו' וכמ"ש בראשית ברא ות"א בחוכמתא227 כידוע הגם שזהו חכ' מצומצמת מאד כמו שכל שבעשי' כנ"ל, עכ"ז נלקחה שרש חכ' זאת מבחי' כח חכמתו העצמי' ית' שנק' חכים ולא בחכ' ידיעא כלל כמ"ש לתבונתו אין מספר228 כו', והוא בחי' חכ' שבתורה הקדומה שקדמה לעולם אלפים שנה229 כמ"ש ה' קנני ראשית דרכו230 שזהו בראשית בשביל התורה שנק' ראשית231 כידוע שלפ"ע כח החכ' העצמי' כך הוא ערך צמצום החכ' שבעשי' שבמע"ב כו'. וז"ש ואהי' אצלו אמון אצלו ממש כו' אמון מוצנע שזהו כמ"ש בזהר אסתכל באוריי' וברא עלמא232 כמו האומן שבונה ע"פ ראייתו בלוח שמצוייר בו אופן מעשה הבנין וציור זה נעשה ע"פ שכל וחכ' עמוקה שהוא חכ' שבתורה ולכן נק' אמון מוצנע אמון [מופלא]233 כו' ששרשה בבחי' פלאות חכ'234 <848> ּ שנק' חכים ולא בחכ' ידיעא כו' (וז"ש ה' בחכ' יסד ארץ235 כו') (כמשי"ת) וד"ל.

והנה כתי' בי מלכים ימלוכו236 דזהו שהתורה אומרת בי מלכים עליונים ותחתונים ימלוכו, דהנה כתי' מלך במשפט יעמיד ארץ237 במשפט התורה דוקא להיות שמל' ית' מכ"ע238 ומלכותו בכל משלה239 להחיות רוח שפלים240 ולזון את כל העולם מקרני ראמים241 כו', ומה שהוא מנהיג כל העולמות בפרטי [איכות] אופני השפע שלהם [הכל] הוא רק ע"פ משפט התורה כמ"ש י"ב שעות הוי היום242 ג' שעות הראשונות יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן [את כו'] שלישית יושב וזן כו', [ו]הוא ב"ד ש"מ דהיינו חכ' שבמל'243 דאצי' (שם ע"ב244 דמל') שנלקחה חכ' זאת מחכ' דתורה שהוא חכמתו ית' העצמי' כנ"ל במקור בנין התהוות העולמות שהוא רק שכל שבעשי' שנלקחה מעצמיות החכ' שיצוייר בלוח הבנין245 כו' כמ"ש ואהי' אצלו אמון אומנא כו' שזהו עכ"פ לפ"ע עצם כח גדולת חכמתו אם רב או מעט (וכשיחת ת"ח [ש]צריכים לימוד246 כו', כך בחי' נובלות


225) בחכ' יבנה בית: משלי כד, ג.

226) כולם בחכ' עשית: תהלים קד, כד.

227) בראשית ברא ות"א [ז: ליתא. ח: כו' ותרגום ירושלמי] בחוכמתא: בראשית א, א. וראה בתרגום ירושלמי שם. מובא בשם הת"א בכ"מ ומהם: מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' עדר. וש"נ. בראשית ע' עז. וש"נ.

228) לתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.

229) שקדמה לעולם אלפים שנה: ראה מדרש תהלים צ, ד. שבת פח, ב וברש"י שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' כ.

230) ה' קנני ראשית דרכו: משלי יח, כב.

231) בראשית בשביל התורה שנק' ראשית: בראשית א, א וברש"י שם. הנסמן בלקו"ש נח (כרך ג) ע' 755.

232) אסתכל באוריי' וברא עלמא: נסמן לעיל פ' יתרו רנט, ד.

233) אמון [מופלא]: ראה תו"א לב, א ובהנסמן במ"מ לשם (מהדורת תנש"א). לעיל פ' בשלח קעט, ב הערה 680.

234) פלאות חכ': ראה גם לעיל פ' שמות כא, ב. וש"נ.

235) ה' בחכ' יסד ארץ: משלי ג, יט.

236) בי מלכים ימלוכו: משלי ח, טו.

237) מלך במשפט יעמיד ארץ: משלי כט, ד. ראה לעיל פ' בשלח קעג, א. וש"נ.

238) שמל' ית' מכ"ע: תהלים קמה, יג.

239) ומלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט.

240) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

241) ולזון. . מקרני ראמים: נסמן בהערה הבאה.

242) י"ב שעות הוי היום: ראה ע"ז ג, ב.

243) ב"ד ש"מ. . שבמל': ראה גם זהר משפטים קיז, א. לעיל פ' בא פח, א. וש"נ.

244) חכ'. . שם ע"ב: ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח, פ"ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שנג. וש"נ.

245) שיצוייר. . הבנין: ד: שצייר. . בד: הבונים.

246) וכשיחת ת"ח [ש]צריכים לימוד: ראה סוכה כא, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ריז. וש"נ. ח"ד ע' א'ריט. וש"נ. תו"ח בראשית א, ד בהערה 54.

225) בחכ' יבנה בית: משלי כד, ג.

226) כולם בחכ' עשית: תהלים קד, כד.

227) בראשית ברא ות"א [ז: ליתא. ח: כו' ותרגום ירושלמי] בחוכמתא: בראשית א, א. וראה בתרגום ירושלמי שם. מובא בשם הת"א בכ"מ ומהם: מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' עדר. וש"נ. בראשית ע' עז. וש"נ.

228) לתבונתו אין מספר: תהלים קמז, ה.

229) שקדמה לעולם אלפים שנה: ראה מדרש תהלים צ, ד. שבת פח, ב וברש"י שם. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' כ.

230) ה' קנני ראשית דרכו: משלי יח, כב.

231) בראשית בשביל התורה שנק' ראשית: בראשית א, א וברש"י שם. הנסמן בלקו"ש נח (כרך ג) ע' 755.

232) אסתכל באוריי' וברא עלמא: נסמן לעיל פ' יתרו רנט, ד.

233) אמון [מופלא]: ראה תו"א לב, א ובהנסמן במ"מ לשם (מהדורת תנש"א). לעיל פ' בשלח קעט, ב הערה 680.

234) פלאות חכ': ראה גם לעיל פ' שמות כא, ב. וש"נ.

235) ה' בחכ' יסד ארץ: משלי ג, יט.

236) בי מלכים ימלוכו: משלי ח, טו.

237) מלך במשפט יעמיד ארץ: משלי כט, ד. ראה לעיל פ' בשלח קעג, א. וש"נ.

238) שמל' ית' מכ"ע: תהלים קמה, יג.

239) ומלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט.

240) להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

241) ולזון. . מקרני ראמים: נסמן בהערה הבאה.

242) י"ב שעות הוי היום: ראה ע"ז ג, ב.

243) ב"ד ש"מ. . שבמל': ראה גם זהר משפטים קיז, א. לעיל פ' בא פח, א. וש"נ.

244) חכ'. . שם ע"ב: ראה ע"ח (שער רפ"ח ניצוצין) שי"ח, פ"ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שנג. וש"נ.

245) שיצוייר. . הבנין: ד: שצייר. . בד: הבונים.

246) וכשיחת ת"ח [ש]צריכים לימוד: ראה סוכה כא, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' ריז. וש"נ. ח"ד ע' א'ריט. וש"נ. תו"ח בראשית א, ד בהערה 54.