רצא, ג

דחכ' שמ"ע247 בשיחה דו"מ248 כו'). כך היא ג"כ בענין הנהגות העולמות בחד"ת249 כמ"ש לאנהגא בהון עלמין250 לגזור או[מר] כך ולא כך בעולמו' עליונים ותחתונים כמלך שגוזר אומר על יושבי ארצו שנק' חכ' המלוכה לבד שהיא קטנה בערך לגבי עצמי' גדולת החכ' שלו לעצמו כנ"ל, אבל מ"מ נלקח כל פרטי ציווי שלו כך ולא כך רק לפ"ע251 עצם החכ' העמוקה שלו שלמד לעצמו והוא חכ' דתוה"ק שנא' ואהי' אצלו כו' וד"ל. וזהו בי מלכים ימלוכו בי דוקא דהיינו בחכ' דתוה"ק מלכים העליונים וכמל' דאצי' בבריאה ומל' דבריאה ביצי' עד מל' דמל' דעשי' כל פרטי הנהגות דמל' בעולמות עד זמן252 את כל עוה"ז הגשמי' כו' הכל מלך במשפט דתורה יעמיד ארץ, וכמו בי"מ שגזר וא'253 יהי אור יהי רקיע תדשא [ה]ארץ254 וכאשר גזר אומר כן הי' לפי שדבר מלך שלטון255, אבל הי' זה רק ע"פ חכ' דתורה כמ"ש בראשית בחוכמתא כו'. וזהו שאמר מתנית[י]ן מלכתא256 דהמשנה הוא מל[כתא] שגוזר ואו' כך ולא כך ואין הכוונה על הלכות ש[ב]משניות עצמן שגוזרים ואומרים בהנהגות המל' בעניני המלוכה, שהרי דברי ההלכות מדברים בעניני החכ' דתורה כמו להבדיל בין טמא לטהור וכשר ופסול וענין מ"ע כשבת ופסח וכה"ג. אלא הענין הוא דע"ש זה נק' המשנה בשם מל' לפי שמחכ' דתו' זו שבהלכות נמשך שרש ההנהגות257 דמל' דאצי' בבי"ע לגזור אומר כך ולא כך, וע"כ נק' הלכות המשנה בשם מל' כמ"ש מאן מלכי רבנן258 כו' ונק' בוניך שעוסקי' בבנינו של עולם259 כו' וכמ"ש ואשים דברי בפיך260 [כו'] לנטוע שמים וליסוד ארץ שקיום [ויסוד] שמים וארץ וכל צבאם ופרטי אור השפע שלהם הכל נלקח מדבר ה' זו הלכה261 וע"כ נק' הלכה הליכות עולם כו'. אבל עצמות ההלכה הוא בחי' הילוך אור החכ' דתורה עצמה בבחי' הפנימי' ועצמי' כנ"ל ונק' נימין דמטרוניתא262 כו' וכידוע דהלכה אותיות הכלה כו', ור"ת דהריעו לה' כל הארץ הלכ"ה263 לפי שמקור שפע כל הארץ הוא בהלכה דתורה דוקא, וז"ש ה' בחכ' יסד ארץ בחכ' דתו' דוקא יסד פרטי ההנהגה דמל' העליונה בארץ וד"ל.

וזהו ואלה המשפטים אשר תשים <תכד> ּ לפניהם משפטים הן ההלכות (ובפרט דיני ממונות ובכל דיני האדם גם בד'264


247) נובלות דחכ' שמ"ע: ראה ב"ר פי"ז, ה. פמ"ד, יז.

248) דו"מ: ד: די"מ די' מאמרות.

249) בחד"ת: בז: בחד"ר בחסד דין רחמים.

250) לאנהגא בהון עלמין: ת"ז בהקדמה (יז, א).

251) לפ"ע: בד: ע"פ.

252) זמן: ד: זן.

253) וכמו. . וא': ד: כמו בתו' שא' וגזר.

254) יהי אור יהי רקיע תדשא [ה]ארץ: בראשית א, ג. ו. יא.

255) שדבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.

256) מתנית[י]ן מלכתא: ביצה כח, ב.

257) ההנהגות: ד: ההלכות.

258) מאן מלכי רבנן: ראה גיטין סב, א. הנסמן לעיל פ' בשלח קנט, ג.

259) בוניך שעוסקי' בבנינו של עולם: ראה ברכות סד, א. שבת קיד, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תכו. וש"נ.

260) ואשים דברי בפיך: ישעי' נא, טז.

261) מדבר ה' זו הלכה: עמוס ח, יב. שבת קלח, ב.

262) ההלכה. . נימין דמטרוניתא: ראה גם לעיל ג, ב. וש"נ.

263) ור"ת דהריעו לה'. . הלכה: תהלים ק, א. ראה לקו"ת להאריז"ל שם. לעיל פ' שמות כא, א. וש"נ.

264) בד': ד: בדיני.

247) נובלות דחכ' שמ"ע: ראה ב"ר פי"ז, ה. פמ"ד, יז.

248) דו"מ: ד: די"מ די' מאמרות.

249) בחד"ת: בז: בחד"ר בחסד דין רחמים.

250) לאנהגא בהון עלמין: ת"ז בהקדמה (יז, א).

251) לפ"ע: בד: ע"פ.

252) זמן: ד: זן.

253) וכמו. . וא': ד: כמו בתו' שא' וגזר.

254) יהי אור יהי רקיע תדשא [ה]ארץ: בראשית א, ג. ו. יא.

255) שדבר מלך שלטון: קהלת ח, ד.

256) מתנית[י]ן מלכתא: ביצה כח, ב.

257) ההנהגות: ד: ההלכות.

258) מאן מלכי רבנן: ראה גיטין סב, א. הנסמן לעיל פ' בשלח קנט, ג.

259) בוניך שעוסקי' בבנינו של עולם: ראה ברכות סד, א. שבת קיד, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תכו. וש"נ.

260) ואשים דברי בפיך: ישעי' נא, טז.

261) מדבר ה' זו הלכה: עמוס ח, יב. שבת קלח, ב.

262) ההלכה. . נימין דמטרוניתא: ראה גם לעיל ג, ב. וש"נ.

263) ור"ת דהריעו לה'. . הלכה: תהלים ק, א. ראה לקו"ת להאריז"ל שם. לעיל פ' שמות כא, א. וש"נ.

264) בד': ד: בדיני.