רצא, ד

נזיקי' כו' שלמעלה מדיני או"ה כשר פסול שהוא מדבר בצו"ח שלמטה מאדם), ופי' הלכות הללו היינו בחי' הילוך האור והשפע דח"ע דתורה שנק' הליכות עולם כו' שנעשה מקור לחכ' דמל' דאצי' שנק' אדם תתאה265 להנהגות מדת מל' בבי"ע והוא בחי' פני אדם תתאה דכנ"י כידוע. וע"י בחי' משפטי' הללו דוקא הוא שנמשך והולך בחי' הארת אור פנים אדה"ע להאיר פניו לפני אדם תתאה שהן כנ"י דהיינו להמשיך בחי' מוחין דחב"ד להיות בבחי' פב"פ דוקא, והוא לפי שמשפטים הללו הן בחי' ממוצע ואמצעי בין חכ' אדה"ע לאדה"ת משום דאוריי' מתקשרא בקוב"ה וישראל מתקשראן באוריי' בהילוך שמלמטה למעלה שיהי' בהם יחוד תמידי בלי הפסק לעולם כו' וד"ל.

ומ"ש אשר תשים דוקא שמשה הוא שישים את המשפטים [לפניהם] כו' כענין שם שם לו חוק ומשפט266 כו' וכענין ותורה שם בישראל267 שימה זו היא לחק עולם שכמשפט הזה יעשה בין איש ואיש, והן בחי' המדות שבתורה שנק' משפט שכולל חו"ג במיצוע נכון שנק' אמת והן ששה מדות בכלל והוא שא' שש שנים יעבוד כו'. וגם כאן בענין המשכה דפני אדם עילאה לאדם תתאה כמו להנהגת המל' הם ששה מדות שזהו ואלה גימ' ל"ו268 ופי' בהפרש269 שכל מדה כלולה מו' מדות וששה מדות הכולל' יחד הוא ו' דואלה (שהוא שם270 מ"ב271 שהוא בחי' גבורה בהעלא'272 המל' למעלה שבהן יוכל להיות העלא' בהילוך מלמטה למעלה (כענין שש מעלות לכסא273 שש כנפי' לא[חד]274 כידוע) כמו [צדיקים] ילכו בם275. וזהו אשר תשים לפניהם לפני הדו"ר שהן הסנהדרין שידעו לשפוט את העם וידעו דרכי המשפט שילכו בם שזהו הלכה אותיות הכלה כנ"ל. ועכ"ז276 יובן כפשוטו אשר תשים לפניהם לפני חכמי ישראל תשים משפטים אלה שבהן יחוברו ויתייחדו למעלה באדה"ע כנ"ל וד"ל. והטעם שע"י משה דוקא ידוע לפי ששרש נשמת משה הי' מבחי' הדעת277 דאדם עילאה שהוא נק' מפתחא דכליל שית278 כו', והוא בבחי' פנימי' דשם מ"ה דח"ע העצמי' שבתוה"ק כמ"ש בו מן המים משיתיהו279 מבחי' מים עליונים דחכ' הקדומה, וע"כ הי' ביכולתו דוקא לעשות חיבור ויחוד להאיר ולהמשיך מעצמיות חכ' ית' בחכ' דאדם תתאה בפנימי' וחיצוני'


265) דמל'. . אדם תתאה: ראה גם לעיל פ' בשלח קצח, ד. וש"נ.

266) שם שם לו חוק ומשפט: בשלח טו, כה.

267) ותורה שם בישראל: תהלים עח, ה.

268) ששה מדות. . ואלה [יא: ניתוסף עה"ג: אלה] גימ' ל"ו: ראה לקו"ת להאריז"ל ישעי' מט, כא. לקמן פ' ויקהל תטז, ג. תיח, א. פ' פקודי תמד, א. תמז, א. תמח, ג. תנה, ג. תנח, א. לקו"ת פקודי ד, ג. ז, א. שעה"י קלד, ב. תו"ח נח נו, ב ובהערה 15.

269) ופי' בהפרש: הז: ופ"ו [ ו' פעמים ו'] ובפרט. יא: ופי' בפרט.

270) דואלה. . שם מ"ב: ראה גם תו"א שמות מט, ד.

271) שם מ"ב: ראה זהר תרומה קלב, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קמא. וש"נ. רשימות חוב' מא [לפ' אחו"ק — מכתב להרב בראנדט].

272) שם מ"ב. . בהעלא': ראה זהר שם. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תשטו ובהנסמן במ"מ לשם.

273) שש מעלות לכסא: מל"א י, יט.

274) שש כנפי' לא[חד]: ישעי' ו, ב.

275) [צדיקים] ילכו בם: הושע יד, י [ושם: וצדיקים — ראה מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' ק. וש"נ. תו"ח ויחי רמב, א].

276) ועכ"ז: הז: ועפ"ז.

277) נשמת משה. . הדעת: ראה גם לקו"ש שמות כרך ו ע' 244 ואילך.

278) הדעת. . מפתחא דכליל שית: ראה זהר (ספרא דצניעותא פ"א) תרומה קעז, רע"א. לקמן פ' תצוה שנה, ב. ויקהל תיא, ג. אמ"ב שער התפילין קכא, א. וש"נ. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שפט. וש"נ. במדבר ח"ה ע' א'תתסא ואילך.

279) מן המים משיתהו: שמות ב, י. ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.

265) דמל'. . אדם תתאה: ראה גם לעיל פ' בשלח קצח, ד. וש"נ.

266) שם שם לו חוק ומשפט: בשלח טו, כה.

267) ותורה שם בישראל: תהלים עח, ה.

268) ששה מדות. . ואלה [יא: ניתוסף עה"ג: אלה] גימ' ל"ו: ראה לקו"ת להאריז"ל ישעי' מט, כא. לקמן פ' ויקהל תטז, ג. תיח, א. פ' פקודי תמד, א. תמז, א. תמח, ג. תנה, ג. תנח, א. לקו"ת פקודי ד, ג. ז, א. שעה"י קלד, ב. תו"ח נח נו, ב ובהערה 15.

269) ופי' בהפרש: הז: ופ"ו [ ו' פעמים ו'] ובפרט. יא: ופי' בפרט.

270) דואלה. . שם מ"ב: ראה גם תו"א שמות מט, ד.

271) שם מ"ב: ראה זהר תרומה קלב, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קמא. וש"נ. רשימות חוב' מא [לפ' אחו"ק — מכתב להרב בראנדט].

272) שם מ"ב. . בהעלא': ראה זהר שם. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תשטו ובהנסמן במ"מ לשם.

273) שש מעלות לכסא: מל"א י, יט.

274) שש כנפי' לא[חד]: ישעי' ו, ב.

275) [צדיקים] ילכו בם: הושע יד, י [ושם: וצדיקים — ראה מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' ק. וש"נ. תו"ח ויחי רמב, א].

276) ועכ"ז: הז: ועפ"ז.

277) נשמת משה. . הדעת: ראה גם לקו"ש שמות כרך ו ע' 244 ואילך.

278) הדעת. . מפתחא דכליל שית: ראה זהר (ספרא דצניעותא פ"א) תרומה קעז, רע"א. לקמן פ' תצוה שנה, ב. ויקהל תיא, ג. אמ"ב שער התפילין קכא, א. וש"נ. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שפט. וש"נ. במדבר ח"ה ע' א'תתסא ואילך.

279) מן המים משיתהו: שמות ב, י. ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.