רצב, א

שהוא ת"ת280 דתו' לפניהם לנש"י ולהנהגות העולמות בחכ' דמל' דאצי', וכמ"ש בזהר ע"פ חכמות בחוץ תרונה281 ח"ע דאתמשיך בח"ת כו' וכמ"ש תנו עוז לאלקי'282 לח"ת דמל' שנק' אלקי'283 כמו עד [ה]אלקי'284 כו', ומי הממשיך כח ועוז זה לחכ' דמל' זהו ע"י משה דוקא שנק' איש האלקי'285 ונק' מחוקק286 שהוא בחי' יסוד אבא287 שהן בחי' המשפטים הנ"ל שנמשך והושם לבני288 אדם תתאה ע"י דוקא, כי משה הוא ענין א' עם המשפטים עצמן ע"כ הוא המחבר וממשיך מח"ע לח"ת להיות הליכות עולם לו כו' כמו משה ידבר כו' וד"ל.

והנה מ"ש אשר תשים לפניהם היינו לבחי' פני אדם שבכ"א בפרט כי ד' דגלים דישראל הם כדוגמת ד' מחנות שכינה289 וכמרכבה דפני ארי' אל הימין כו' שא' ופני אדם לארבעתן290 דהיינו שם מ"ה דחכ' שכוללם יחד והוא בחי' פני אדם <850> ּ בכלל ובפרט וכמ"ש ודמות פניהם פני אדם291 כו'. והענין הוא כמבו"ל בענין פני ארי' להימין שהוא בחי' אהבה זהו התפעלות מדת האהבה שנולדה מן השכל והטעם בהשגה האלקי' שמוליד אהבה זו וה[י]א בחי' פני אדם בפרט [במדרגה] דפני ארי' להימין, וכמ"כ בסט' דדרום בדגל ראובן292 כו' הוא293 בחי' המוחין שבמדת אהבה שלהם כמו בראי' עין השכל שבלב ועומק המושג שבלב ועי"ז נתהפך גם הרצון הזר שלא יומשך אחר ההבל ויהי' לו רק לב א' ממש כנ"ל. ועכ"ז יש בזה בחי' תערובות מעט מצד בחי' הישות וגסות שמרגיש בעצמו ונחשב בעינ[י]ו לעובד ה' באמת ויש לו מזה חיות רב לעצמו כו', ולא בזה ישכון אור ה' כי אינו [שורה] רק בבחי' ביטול המציאות בהעדר הרגשת עצמו מכל וכל שנק' מ"ה, והוא כשאינו מרגיש א"ע כלל שיש לו אהבה וזהו ביטול היש לאין האלקי בתכלית ע"י בחי' מ"ה דחכ' דוקא. וכמ"כ בבחי' פני שור מהשמאל בעומ"ש שלימה בכפיי' הרע שבלבו כו' כנ"ל גם בזה יוכל להיות תערובות מעט מאשר הוא עושה דבר מה ונחשב בעצמו לירא אלקי' בבחי' יש ודבר מה, וגם זה צ"ל בבחי' הביטול בעצמו שלא ירגיש א"ע ביראה זו ועומ"ש זה בביטול עצמי לבטל כל בחי' הגסות וישות שלא יהי' נחשב לדבר מה בעיניו, אדרבה יהי' כחוטא בעיניו משום דכמי דבעי למעבד294 כו', ובחי' ביטול עצמו בזה בא ונמשך ג"כ ע"י בחי' שם מ"ה דחכ' שהוא בחי'


280) ת"ת: דזיא: ח"ת.

281) חכמות בחוץ תרונה: משלי א, כ. ראה זהר תולדות קמא, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קכג. וש"נ.

282) תנו עוז לאלקי': תהלים סח, לה. ראה פע"ח (שער התפלה) ש"א, פ"ז. (שער הק"ש) ש"ח, פי"ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קלח. וש"נ. דרושי חתונה ח"א ע' קנג.

283) דמל' שנק' אלקי': ראה זהר בראשית כב, א. אחרי סה, א. לעיל פ' וארא עה, ב. וש"נ.

284) עד [ה]אלקי': משפטים כב, ח.

285) משה. . איש האלקי': ברכה לג, א. תהלים צ, א.

286) משה. . ונק' מחוקק: ברכה לג, כא. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע קצג ואילך. וש"נ. נ"ך ס"ע סה. לעיל יב, ד.

287) משה. . יסוד אבא: נסמן בהערה 277.

288) לבני: דזיא: לפני.

289) ד' דגלים. . ד' מחנות שכינה: ראה זהר במדבר קיח, ב. ביאורי הזהר שם פה, א.

290) ופני אדם לארבעתן: ז: מחק תיבות אלו. וראה לעיל הערה 3.

291) ודמות פניהם פני אדם: יחזקאל א, י.

292) דדרום בדגל ראובן: במדבר ב, י. ראה גם לעיל סו, ב. וש"נ.

293) כו' הוא: ד: כי היא. ז: כו' היו. יא: הי'.

294) דכמי דבעי [דז: דכדבעי] למעבד: ראה כתובות סז, א.

280) ת"ת: דזיא: ח"ת.

281) חכמות בחוץ תרונה: משלי א, כ. ראה זהר תולדות קמא, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קכג. וש"נ.

282) תנו עוז לאלקי': תהלים סח, לה. ראה פע"ח (שער התפלה) ש"א, פ"ז. (שער הק"ש) ש"ח, פי"ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' קלח. וש"נ. דרושי חתונה ח"א ע' קנג.

283) דמל' שנק' אלקי': ראה זהר בראשית כב, א. אחרי סה, א. לעיל פ' וארא עה, ב. וש"נ.

284) עד [ה]אלקי': משפטים כב, ח.

285) משה. . איש האלקי': ברכה לג, א. תהלים צ, א.

286) משה. . ונק' מחוקק: ברכה לג, כא. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע קצג ואילך. וש"נ. נ"ך ס"ע סה. לעיל יב, ד.

287) משה. . יסוד אבא: נסמן בהערה 277.

288) לבני: דזיא: לפני.

289) ד' דגלים. . ד' מחנות שכינה: ראה זהר במדבר קיח, ב. ביאורי הזהר שם פה, א.

290) ופני אדם לארבעתן: ז: מחק תיבות אלו. וראה לעיל הערה 3.

291) ודמות פניהם פני אדם: יחזקאל א, י.

292) דדרום בדגל ראובן: במדבר ב, י. ראה גם לעיל סו, ב. וש"נ.

293) כו' הוא: ד: כי היא. ז: כו' היו. יא: הי'.

294) דכמי דבעי [דז: דכדבעי] למעבד: ראה כתובות סז, א.