רצב, ב

אדם שבבחי' פני שור. וכמ"כ כפני נשר בבחי' הרחמים אע"פ שהוא בבחי' שפלות ע"כ צ"ל ע"י בחי' ביטול דמ"ה דוקא.

והנה כל בחי' ביטול במדות דאוי"ר ורחמים הנ"ל אינו אלא בחי'295 ביטול הגסות והישות שיש בזה שנק' ביטול היש לאין לבד ואין זה ערך כלל לגבי בחי' ביטול בעצם בבחי' אין בעצם, כידוע שזהו בחי' מ"ה בעצם דפנימי' חכ' והוא בחי' מדרגת משה שא' ונחנו מ"ה כו' בעצם296 שהוא בחי' תכלית הביטול במציאות בלי ירגיש א"ע כלל [וכלל] שזהו באין העצמי' דחכ'297 דוקא. ולזאת הי' מוכרח שיהי' נמשך מבחי' מ"ה [זה] העצמי' דמשה מה שמו298 כו' במדות דאדם תתאה דכנ"י שהוא במוחין שלהם שנק' פני אדם להיות מקור למוחין הללו שיהי' גם בהם בחי' ביטול לאין האלקי בעצם שלמעלה מן הטעם והשגה ובלתי מורגש בעצמו כלל וכלל (ולא כמו שמרגיש בעצמו גם בחי' הביטול וכמו ופילגשו ושמה ראומ"ה299 ראו שאני בטל כו' וכמ"ש במ"א), ואז יכול להיות בחי' ביטול דמה בעצם הזה אף במלאכים דמרכבה דפני ארי' ושור כו' בבחי' פני אדם שבהם לבלי יתפסו לבחי' יש ודבר מה במציאות כלל (וכמ"ש אלפי [שנא"ן] שאינן300 במציאות) עד גם בגופים גשמי' ששרשם מפני שור יש בחי' ביטול זה העצמי' כו'). וזהו אשר תשים לפניהם שהן המשפטי' בחי' הארה והמשכה משם מ"ה דח"ע שתשים ותמשיך לבחי' פני אדם שבמדות שלהם להיות בהם ביטול במציאות בעצם כנ"ל (גם בנה"ב שמפני שור כו' וד"ל).

כי תקנה עבד עברי301 שש שנים יעבוד כו', הנה פסוק זה קאי אדסמיך לי' ואלה המשפטים שהן בחי' המדות דחכ' דאדם עילאה שנמשך לפני אדם תתאה למעלה להנהגת המל' ולמטה בפני אדם דכנ"י הן ההלכות ש[ב]משנה במתנית[י]ן מל[כת'] כו'. <תכה> ּ וזהו כי תקנה עבד עברי שהן כנ"י למטה [כמ"ש כי לי בנ"י עבדים302 ], ולמעלה הוא בחי' נער שהוא בחי' נער מט"ט303 דבריאה304 ונק' עבד'305 דשכינתא כמ"ש הנה ילך מלאכי לפניך306 השמר בו [כו'] כי שמי בקרבו307 (שהוא ו"ק דאצי' שמלובש בקטנות דכלים דו"ק דבריאה כו'), והוא בחי' נער כרביא308 אנפי זוטרי למטה מבחי' פני אדם דמל' דבריאה כו' והוא שנק' שרו ש"ע בכלל כמש[אר]ז"ל נער הייתי גם זקנתי309


295) בחי': בד: ליתא.

296) ונחנו מה כו' [ב: ליתא. יא: מה] בעצם [ד: בעצם כו']: בשלח טז, ז. ח. ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.

297) דחכ': ד: דח"ע.

298) דמשה מה שמו: ראה לעיל מג, ד. וש"נ.

299) ופילגשו ושמה ראומ"ה: וירא כב, כד. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תצג. וש"נ. שעה"י קמא, א. ובהערה 16.

300) אלפי [שנא"ן] שאינן: תהלים סח, יח. ע"ז ג, ב.

301) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

302) כמ"ש כי לי בנ"י עבדים: בהר כה, נה. ניתוסף ע"פ דיא. בז: ליתא.

303) נער מט"ט: נסמן בסמוך הערה 309.

304) מט"ט דבריאה: ראה גם לעיל פ' בא קכב, ג. וש"נ.

305) מט"ט. . עבד': ראה זהר ריש פרשתינו צד, א. ב. קטו, א.

306) הנה ילך מלאכי [ד: מלאכי ילך] לפניך: משפטים כג, כ [ושם: הנה אנכי שולח מלאך לפניך].

307) השמר בו [כו'] כי שמי בקרבו: משפטים שם, כא [ושם: השמר. . בו].

308) נער כרביא: ראה תרגום אונקלוס וירא כא, יז-כ.

309) נער הייתי גם זקנתי: תהלים לז, כה. ראה יבמות טז, ב ובתוס' שם. לעיל פ' בשלח רא, ד. וש"נ.

295) בחי': בד: ליתא.

296) ונחנו מה כו' [ב: ליתא. יא: מה] בעצם [ד: בעצם כו']: בשלח טז, ז. ח. ראה גם לעיל פ' שמות מג, א. וש"נ.

297) דחכ': ד: דח"ע.

298) דמשה מה שמו: ראה לעיל מג, ד. וש"נ.

299) ופילגשו ושמה ראומ"ה: וירא כב, כד. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תצג. וש"נ. שעה"י קמא, א. ובהערה 16.

300) אלפי [שנא"ן] שאינן: תהלים סח, יח. ע"ז ג, ב.

301) כי תקנה עבד עברי: משפטים כא, ב.

302) כמ"ש כי לי בנ"י עבדים: בהר כה, נה. ניתוסף ע"פ דיא. בז: ליתא.

303) נער מט"ט: נסמן בסמוך הערה 309.

304) מט"ט דבריאה: ראה גם לעיל פ' בא קכב, ג. וש"נ.

305) מט"ט. . עבד': ראה זהר ריש פרשתינו צד, א. ב. קטו, א.

306) הנה ילך מלאכי [ד: מלאכי ילך] לפניך: משפטים כג, כ [ושם: הנה אנכי שולח מלאך לפניך].

307) השמר בו [כו'] כי שמי בקרבו: משפטים שם, כא [ושם: השמר. . בו].

308) נער כרביא: ראה תרגום אונקלוס וירא כא, יז-כ.

309) נער הייתי גם זקנתי: תהלים לז, כה. ראה יבמות טז, ב ובתוס' שם. לעיל פ' בשלח רא, ד. וש"נ.