רצב, ג

שרו של עולם אמרו. ואע"פ שנק' נער לגבי פני אדם דמל', נק' שרו ש"ע ומקור למרכבה דשרפים וחיות הקדש וכפני ארי' כו' דהיינו כל המלאכים דבי"ע שכולם מקבלים ממנו בחי' המוחין חדשים לבקרים ומכחו הם או' שירה בכל יום להיות כולל כולם310 (והוא בחי' כלים די"ס דבריאה שהוא בבחי' אלקות ממש רק שהוא בבחי' הקטנות כנער ורבי' כמ"ש כי שמי בקרבו כו') (וז"ש שבלילה הקב"ה רוכב על כרוב קל שלו311 שהוא בחי' נער מט"ט312 השר הגדול הכולל כל השרים ומלאכים עליונים ונק' עבדו זקן ביתו המושל313 כו'), וכל הו' אלפי שנין314 שמסתעפים בזמן ומקום נמשך משרו של עולם זה שנק' עבד עברי316 וע"כ א' גם זקנתי כי הי' רק בחי' ו' ימים באצי'315, וכמו צמצום קטנות המדות שבלב שמתצמצם באותיות המח' (וכמ"ש בזהר שעז"א תשב אנוש עד דכא317 כו' וכתיב אנוש כחציר318 כו'). והנה להיות שישראל עלו במח' הקדומה בבחי' סתים בסדכ"ס ובס"ר אותיות התורה הקדומה דג' קשרים הם בבחי' סתים, ע"כ גם בגילוי בו"ק דמל' דבריאה שנק' נער ועבד עברי שהוא שכולל כל נש"י המסתעפים בו' אלפי שנין ע"י התקשרות בחכ' שבתורה, שהוא שא[מר] שש שנים יעבוד שהן ו"א שנה*319 כי אלף שנים למטה כיום319 א' באצי' ושנה א' בעולם הבריאה. וזהו ו' שנים יעבוד לשכינה לייחד יחו"ע דאצי' ע"י ההלכות שבש"ס משנה*320 שהן ו' מדות דמל'320 דאצי' [ש]מבררים כל הבירורים דק"נ בבירור והבדלה בין טמא לטהור כשר ופסול [כו'], וכנ"ל בענין הלכה שזהו הליכות עולם לו גם להיות מקור להנהגת העולמות הכל כפי משפט התורה שהן ההלכות שבמשנה שביצי'321 (וכענין יושב ודן [את] כו') (וע"כ ריב"ז שהי' שר התורה [שהיא המשנה] אמר אני כשר לפני המלך322 שנק' שרי המלוכה ויש שר שכולל כולם שע"י יתנהג כל דבר מל' כו' כך בחי' נער מט"ט שרו ש"ע שמקבל משר התורה וע"כ נק' שר הפנים323 כו'). וענין יעבוד עבודה זו לאדון העולם שהוא בחי' המל' בכלל בכל וא"ש לברר בירורים כמו העובד את האדמה לתקן ולהצליח לעשות צמיחה רבה בכפלי כפליים, כך הוא עיקר


310) להיות כולל כולם: ראה גם זהר (רע"מ) תצא רפב, סע"ב ואילך. פרדס (שער אבי"ע) שט"ז, פ"א (בעולם היצירה). לקמן פ' תרומה שטו, ג.

311) שבלילה. . כרוב קל שלו: ע"ז ג, ב.

312) כרוב. . מט"ט: ראה ת"ז ת"נ (פו, ב). לקמן פ' תרומה שטו, א. ש"א ס, ב ובהערה 32.

313) מט"ט. . עבדו זקן ביתו המושל: ח"ש כד, ב. ראה זהר (מדרש הנעלם) ח"ש קכו, ב. (רע"מ) פינחס רטו, א.

314) הו' אלפי שנין: נסמן לעיל רפה, ב.

316) שנק' עבד עברי: ראה מגלה עמוקות אופן רנ (צ, א). מאורי אור מערכת עבד ס"ב. זהר פרשתינו צד, א.

315) הו' אלפי שנין. . ו' ימים באצי': ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רז ואילך. וש"נ.

317) תשב אנוש עד דכא: תהלים צ, ג.

318) אנוש כחציר: תהלים קג, טו. בלקו"ת שה"ש כ, א צויין (לזהר) פ' פינחס דרי"ז (סע"א ואילך). ראה גם ביאוה"ז בלק קמח, ג.

*319) שש שנים יעבוד שהן ו"א שנה: נסמן לעיל רעח, ד.

319) כי אלף שנים. . כיום: ראה תהלים צ, ד. לעיל הערה 315.

*320) ו' שנים. . שבש"ס משנה: ראה זהר (רע"מ) משפטים קטו, א. מאמרי אדה"ז תקס"ב כאן ע' קנז. לקמן פ' ויקהל תיח, ג.

320) שבש"ס משנה שהן ו' מדות [ה: ניתוסף דחכ'] דמל': ראה פע"ח שער הנהגת הלימוד (שנט, א), טעה"מ להאריז"ל ואתחנן ד"ה בענין מקרא משנה תלמוד. לעיל פ' שמות יא, ג. טז, ד.

321) שבמשנה שביצי': ראה פע"ח שם. לעיל פ' שמות יב, א. וש"נ.

322) ריב"ז. . אני כשר לפני המלך: ראה ברכות לד, סע"ב. לעיל פ' שמות יא, ב. וש"נ.

323) מט"ט. . שר הפנים: ראה זהר (מדהנ"ע) ח"ש קכו, א. (רע"מ) פינחס ריט, א. פרדס (שער אבי"ע) שט"ז, ספ"ו. מגלה עמוקות פ' שמות ג, ע"א וע"ג.

310) להיות כולל כולם: ראה גם זהר (רע"מ) תצא רפב, סע"ב ואילך. פרדס (שער אבי"ע) שט"ז, פ"א (בעולם היצירה). לקמן פ' תרומה שטו, ג.

311) שבלילה. . כרוב קל שלו: ע"ז ג, ב.

312) כרוב. . מט"ט: ראה ת"ז ת"נ (פו, ב). לקמן פ' תרומה שטו, א. ש"א ס, ב ובהערה 32.

313) מט"ט. . עבדו זקן ביתו המושל: ח"ש כד, ב. ראה זהר (מדרש הנעלם) ח"ש קכו, ב. (רע"מ) פינחס רטו, א.

314) הו' אלפי שנין: נסמן לעיל רפה, ב.

316) שנק' עבד עברי: ראה מגלה עמוקות אופן רנ (צ, א). מאורי אור מערכת עבד ס"ב. זהר פרשתינו צד, א.

315) הו' אלפי שנין. . ו' ימים באצי': ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רז ואילך. וש"נ.

317) תשב אנוש עד דכא: תהלים צ, ג.

318) אנוש כחציר: תהלים קג, טו. בלקו"ת שה"ש כ, א צויין (לזהר) פ' פינחס דרי"ז (סע"א ואילך). ראה גם ביאוה"ז בלק קמח, ג.

*319) שש שנים יעבוד שהן ו"א שנה: נסמן לעיל רעח, ד.

319) כי אלף שנים. . כיום: ראה תהלים צ, ד. לעיל הערה 315.

*320) ו' שנים. . שבש"ס משנה: ראה זהר (רע"מ) משפטים קטו, א. מאמרי אדה"ז תקס"ב כאן ע' קנז. לקמן פ' ויקהל תיח, ג.

320) שבש"ס משנה שהן ו' מדות [ה: ניתוסף דחכ'] דמל': ראה פע"ח שער הנהגת הלימוד (שנט, א), טעה"מ להאריז"ל ואתחנן ד"ה בענין מקרא משנה תלמוד. לעיל פ' שמות יא, ג. טז, ד.

321) שבמשנה שביצי': ראה פע"ח שם. לעיל פ' שמות יב, א. וש"נ.

322) ריב"ז. . אני כשר לפני המלך: ראה ברכות לד, סע"ב. לעיל פ' שמות יא, ב. וש"נ.

323) מט"ט. . שר הפנים: ראה זהר (מדהנ"ע) ח"ש קכו, א. (רע"מ) פינחס ריט, א. פרדס (שער אבי"ע) שט"ז, ספ"ו. מגלה עמוקות פ' שמות ג, ע"א וע"ג.