רצב, ד

המשכות דמוחין מחכ' התורה לשרו ש"ע זהו מט"ט שנק' עבד עברי שהן כנ"י למטה כו' אינו אלא בשביל הצמיחה בתוס' שהוא מה שנתהפך חשך לאור מק"נ ע"י מצות מעשיות בתוס' ברכה והמשכה בשם הוי' דאצי' מטעם יתרון האור מן החשך דוקא, וכדרך עבודת עבד הנאמן בבית ובשדה שנמצא ברכה יתירה במעשה ידי[ו] וכמו שהי' ברכה במעשה עבד עברי דיוסף324 צ"ע כו' (שהוא ג"כ בהעלם בנער מט"ט325 בזמן הגלות כמו ונתתי נערים שריהם326 ). ובזה הוא עיקר הבירור <852> ּ הזה ז"ש שש שנים יעבוד כו' בש"ס משנה דוקא שהן ההלכות שנק' משפטים כנ"ל וכידוע דבחכ' אתברירו327 בחכ' דתושבע"פ דוקא והוא במתניתין מל[כת'] שנמשך לשרו ש"ע שהוא עבד עברי זה מטעם הנ"ל.

ובשביעית יצא לחפשי חנם328, פי' ובשביעית באלף השביעי שהוא העוה"ב שהוא שנה הז' בכלל שנק' שמיטה לשנים דוא"ו אלפי שנין דהוי עלמא שאז הוא למעלה מן העבודה דבירורים דעה"ד טו"ר וכמ"ש לע"ל בחריש ובקציר תשבות329, שזהו בשנה הז' דכתיב ושבתה הארץ שבת לה'330 כו' להיות[ו] בבחי' אור העצמות דא"ס ב"ה שלמעלה מכל ההשתלשלו' דקו"ח כו', ולא יתכן אז ענין עליות וירידות כלל ונק' מנוחה לחיי העולמים כו' וע"כ נק' יום שכולו שבת331 שכולו ארוך332 בחיי עולם הנצחי' ולזאת ע"ע [זה] יצא אז לחפשי חנם בלא מצות333 כמ"ד מצות בטילות לע"ל334 כי א"צ עבודה ובירור כלל, ואז הוא שכר המצות ולאחר שלימות הבירורים דחכ' דתורה שבע"פ דוקא וכמארז"ל כל השונה הלכות דוקא בכל יום335 מובטח לו שהוא בן עוה"ב שנק' עולם ברור336, לפי שע"י ההלכות הוא שלימות הבירורים מלמעלה למטה ומלמטלמ"ע כו' והוא מ"ש למחכה לו דוקא למאן דדייק כו' ומטעם הנ"ל וד"ל.


324) ברכה במעשה. . דיוסף: וישב לט, ב. ואילך.

325) דיוסף. . מט"ט: ראה גם ת"ז ת"ע (קלז, סע"ב ואילך) ובניצוצי זהר שם.

326) ונתתי נערים שריהם: ישעי' ג, ד.

327) דבחכ' אתברירו: ראה זהר (היכלות) פקודי רנד, סע"ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רצה־ שמות ח"ב ע' שכא.

328) ובשביעית יצא לחפשי חנם: משפטים כא, ב.

329) בחריש ובקציר תשבות: תשא לד, כא. ראה גם לעיל פ' בשלח קנט, ג. וש"נ.

330) ושבתה הארץ שבת לה': בהר כה, ב. ראה גם לעיל פ' בשלח רלה, א. רטו, ד.

331) מנוחה לחיי העולמים. . יום שכולו שבת: סוף תמיד.

332) יום. . שכולו ארוך: ראה קדושין לט, ב. הנסמן לעיל פ' בשלח רט, ג.

333) חנם בלא מצות: ראה גם לעיל פ' שמות א, ב. וש"נ.

334) כמ"ד מצות בטילות לע"ל: ראה נדה סא, ב. אגה"ק סכ"ו (קמה, סע"א). מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' רכו. וש"נ. נ"ך ע' א. וש"נ.

335) כל השונה הלכות. . בכל יום: נדה בסופה. ראה אגה"ק סכ"ט. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תסה. וש"נ. נ"ך ע' תא.

336) עוה"ב שנק' עולם ברור: ראה גם לעיל פ' שמות ט, א. וש"נ.

324) ברכה במעשה. . דיוסף: וישב לט, ב. ואילך.

325) דיוסף. . מט"ט: ראה גם ת"ז ת"ע (קלז, סע"ב ואילך) ובניצוצי זהר שם.

326) ונתתי נערים שריהם: ישעי' ג, ד.

327) דבחכ' אתברירו: ראה זהר (היכלות) פקודי רנד, סע"ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רצה־ שמות ח"ב ע' שכא.

328) ובשביעית יצא לחפשי חנם: משפטים כא, ב.

329) בחריש ובקציר תשבות: תשא לד, כא. ראה גם לעיל פ' בשלח קנט, ג. וש"נ.

330) ושבתה הארץ שבת לה': בהר כה, ב. ראה גם לעיל פ' בשלח רלה, א. רטו, ד.

331) מנוחה לחיי העולמים. . יום שכולו שבת: סוף תמיד.

332) יום. . שכולו ארוך: ראה קדושין לט, ב. הנסמן לעיל פ' בשלח רט, ג.

333) חנם בלא מצות: ראה גם לעיל פ' שמות א, ב. וש"נ.

334) כמ"ד מצות בטילות לע"ל: ראה נדה סא, ב. אגה"ק סכ"ו (קמה, סע"א). מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' רכו. וש"נ. נ"ך ע' א. וש"נ.

335) כל השונה הלכות. . בכל יום: נדה בסופה. ראה אגה"ק סכ"ט. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תסה. וש"נ. נ"ך ע' תא.

336) עוה"ב שנק' עולם ברור: ראה גם לעיל פ' שמות ט, א. וש"נ.