כי ימכור איש את בתו

רצג, א

ב"ה שבת שמברכין ר"ח אדר ראשון שנת תקעחי"ת לפ"ק

פה ליובאוויטש

<144> ּוכי ימכור81 איש את בתו2 לאמה לא תצא כצאת העבדים, הנה יש ג' מדרגות בנפש האלקי', עבד כנעני, ועבד עברי ואמה העבריה. עבד כנעני הוא כמו עבד הגשמי אשר יעבוד לאדונו כל המלאכות שלא ברצון וחשק3 אדרבה יהי'4 המלאכה והעבודה עליו יסורים גדולים מאד נגד רצונו, אבל יעשה ויעבוד בע"כ רק מצד אימת האדון5 שלא יכהו בשבט כו' אבל עיקר רצונו ונח"ר שלו הוא בהפקירא שיהי' בטל מכל עול וילך אחר שרירות לבו כו'. כמו"כ חלק אלוה השורה בנפש [החיוני'] כשאין ההשראה בהתגלות כל פרטיות הכחות שבניצוץ אלקות6 בפרטיות כחות נפש הבהמיות, רק בחי' חכמה שבנפש האלקי' או בחי' יחידה שבה ישרה על נפשו הבהמי' בבחי' מקיף לבד שיפול פתאום בלבו7 הרהור תשובה והתעוררות הלב לעבודה מבלי שהכין איזה עבודה לזה, הוא הארת המקיף שהוא כמו אימת הכאת השבט של האדון כמ"ש וכי יכה איש את עבדו בשבט8 כו' הוא ענין הכפיי' לכוף את הנפש בע"כ בשעת התפלה כו'. אבל שרשה העצמית כל היום בהפקירא ופריקת עול מ"ש ניחא לי' שהוא בחי' התענוג שלה ועיקר מהותה9 כו' אלא ששבט והארת המקיף יכריחנה10 לסור מרע ולעשות טוב כו'. וזהו ענין רשעים מלאים חרטות11 מהארת השבט כו', דאכל בי עשרה שכינתא שריא12 כידוע.

ועבד עברי הוא העבודה שיעבוד ברצון וחשק וזהו עיקר התענוג שלו וההפקירא והפריקת עול13 להמשך אחר עצמו כו' לא ניחא לי' אדרבה הם לו יסורים וצער, אע"פ שכשבאי' לו עניני עוה"ז הוא מתענג מהם אבל אין רצונו


81) וכי ימכור: דרוש זה הוא הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי מדרוש שנאמר ע"י אביו כ"ק אדמו"ר הזקן ונאמר על ידו עוה"פ בשנת תקע"ח ונדפס בארוכה בספרו דרך חיים [שנדפס בשנת תקע"ט] עב, ד ואילך. והנחה זו בשינויים גדולים ועם הגהות וכו' מהצ"צ נדפסה בס' אוה"ת פ' משפטים ע' א'קכז ואילך [ובע' א'קלט ואילך נמצא ביאור על הדרוש]. וראה גם דרך מצותיך פג, ד ואילך. מאמר ד"ה ואלה המשפטים תשי"ד. תשל"ח [נדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע' שח ואילך]. תשמ"א (נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו ע' קט ואילך]. שיחת ש"פ משפטים תשי"ד. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י.

2) וכי ימכור איש את בתו: משפטים כא, ז.

3) וחשק: יא: אלא.

4) יהי': ז: ליתא. יא: כבפנים.

5) האדון: יא: רבו.

6) שבניצוץ אלקות: ז: שבנפש האלקית. יא: הנה"א.

7) בלבו: יא: ליתא.

8) וכי יכה איש את עבדו בשבט: משפטים כא, כ [בדילוג]. ראה גם דרך חיים כאן עג, סע"א ואילך. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יד. וש"נ. לקמן פ' ויקהל תכג, ג.

9) מהותה: יא: חיותה.

10) יכריחנה: זיא: מכריחה.

11) רשעים מלאים חרטות: ראה תניא ספי"א. ידי משה לר' משה אלמושנינו (ויניציא שנ"ז) איכה ג, יז (קז, ב). ג, לו (קיב, א) בשם רז"ל. ג, מב (קיד, א). ג, סד (קיט, א). קהלת פכ"ז (רלז, א). תפלה למשה — להנ"ל — מאמר א' ח"ד (סאלוניקי שכ"ג כח, א). מאמרי אדה"א דברים ח"ב ס"ע שסה. וש"נ. ד"ח כאן עג, ג.

12) דאכל בי עשרה שכינתא שריא: ראה סנהדרין לט, א. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יד. וש"נ. ד"ח כאן עג, ג. מ"מ הגהות והערות קצרות לסש"ב ספי"א.

13) עול: יא: עול מ"ש.

81) וכי ימכור: דרוש זה הוא הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי מדרוש שנאמר ע"י אביו כ"ק אדמו"ר הזקן ונאמר על ידו עוה"פ בשנת תקע"ח ונדפס בארוכה בספרו דרך חיים [שנדפס בשנת תקע"ט] עב, ד ואילך. והנחה זו בשינויים גדולים ועם הגהות וכו' מהצ"צ נדפסה בס' אוה"ת פ' משפטים ע' א'קכז ואילך [ובע' א'קלט ואילך נמצא ביאור על הדרוש]. וראה גם דרך מצותיך פג, ד ואילך. מאמר ד"ה ואלה המשפטים תשי"ד. תשל"ח [נדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע' שח ואילך]. תשמ"א (נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו ע' קט ואילך]. שיחת ש"פ משפטים תשי"ד. ראה עוד ע"ד המאמר להלן ברשימת הכת"י.

2) וכי ימכור איש את בתו: משפטים כא, ז.

3) וחשק: יא: אלא.

4) יהי': ז: ליתא. יא: כבפנים.

5) האדון: יא: רבו.

6) שבניצוץ אלקות: ז: שבנפש האלקית. יא: הנה"א.

7) בלבו: יא: ליתא.

8) וכי יכה איש את עבדו בשבט: משפטים כא, כ [בדילוג]. ראה גם דרך חיים כאן עג, סע"א ואילך. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יד. וש"נ. לקמן פ' ויקהל תכג, ג.

9) מהותה: יא: חיותה.

10) יכריחנה: זיא: מכריחה.

11) רשעים מלאים חרטות: ראה תניא ספי"א. ידי משה לר' משה אלמושנינו (ויניציא שנ"ז) איכה ג, יז (קז, ב). ג, לו (קיב, א) בשם רז"ל. ג, מב (קיד, א). ג, סד (קיט, א). קהלת פכ"ז (רלז, א). תפלה למשה — להנ"ל — מאמר א' ח"ד (סאלוניקי שכ"ג כח, א). מאמרי אדה"א דברים ח"ב ס"ע שסה. וש"נ. ד"ח כאן עג, ג.

12) דאכל בי עשרה שכינתא שריא: ראה סנהדרין לט, א. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' יד. וש"נ. ד"ח כאן עג, ג. מ"מ הגהות והערות קצרות לסש"ב ספי"א.

13) עול: יא: עול מ"ש.