הקדמה. הנה כבר פירשתי

עו, א

הנה כבר פרשתי שיחתי בחלק ראשון טעמי ונימוקי להוציא לאור בהרחבת הביאור עניני תשובה ועבודה שבלב. ועתה באתי בידים שניות להוציא לאור עוד כמה ביאורים אשר לקטתי באמרים בעניני תשובה ועבודה לקרב אל ה' כל א' כפי אשר ימצא מרגוע לנפשו. ובפרט בדברים שמדברים בעניני ק"ש שכתבתי באריכות לעצמי ע"פ ואתחנן כו' וע"פ והיה עקב ונק' בשם חנוך לנער על פי דרכו להיות כל אחד לפי מדריגתו יתן לבו ודעתו כמ"ש תוכן לבות ה' כו' וכל לבבות דורש ה' ואין לב א' דומה לחבירו ואין שכל א' דומה לחבירו למען יקלט אור ה' בלב כאו"א ולא להתגדל עשיתי כי אין כאן רק פנים מסבירות לכל החפץ להבין ולתן לבו הטיב לדרכי אמת וכל אשר טרוד בהבלי הזמן ובדוחק הפרנסה ישים נפשו מעט מעט לקרב לבו לאביו שבשמים עד אשר יוחקק בלבבו וגם כי יזקין לא יסור מדרכי ה' הכ"ד החפץ באמת לכל דורשי אלקי' באמת ובתמים למען יטב להם כל הימים. דובער באאמו"ר הגאון אלקי קדוש ישראל מו"ר שניאור זלמן נבג"מ: