שער התשובה. איתא בר"מ. לד"פ

עו, ד

או להתייהר שזהו התכללות הטוב ברע שית' בסמוך) ונמצא עיקר תערובת זה שמובדלים בעצם היינו שאין א' עושה שינוי בחבירו להפכו או לחלוש כחו רק ששניהם פועלים יחד זה פועל טוב וזה פועל רע והכל במעשה א' וזהו כמו שאמרו בינונים זה וזה שופטן ואין הכונה בזה אחר זה דוקא אלא זה וזה כא' במעשה א' יש טו"ר שהן יצה"ר ויצ"ט כידוע (משא"כ צדיקים הטוב גובר על הרע וברשעים הרע גובר שזהו בחי' התכללות הא' בזולתו שית' בסמוך):

(ב) והמדרגה הב' בחי' תערובת טו"ר שנתערבו בעצם והיו לאחדים ממש דהיינו במהותם ועצמם כ"א נהפך למהות זולתו כי נכללו זה עם זה בהתכללות גמורה זה קיבל מזה עד שלא ימצא גם בחלק היותר קטן שלא יהי' מורכב מהתכללות שניהם דוקא ולא ימצא מציאות א' בלא זולתו כלל וכמו תערוב' לח בלח שכל טיפה קטנה שבקטנות מורכבת מב' המשקין ההפכיים בטעמיהם כמשקה מתוקה עם משקה חמוצה או מרה וכה"ג וכמהות משקה א' הן בטעם א' מיוחד מורכב מטעם המתיקות וטעם החמיצות או המרירות יחד דהיינו שטעם המתיקות קיבל בעצם מהותו מטעם המרירות והחמיצות ונשתנה בעצם טעמו וכן להיפוך שזה נקרא התכללות דבר בהיפוכו וכן הוא בטו"ר שבאדם בהיות שאנו רואים התכללות בעצם לגמרי כמו העושה טוב לרעהו שבזה הורגו כמו אם רעב שונאך האכילהו לחם כי גחלי' כו' שהטוב עצמו רע הוא אלא שנראה לעין בבחי' טוב וכן להיפוך כמו המייסר לבנו בכל מיני רעה שהרע עצמו טוב שעי"ז יקיים נפשו כידוע וזהו דמיון למי שמעשיו נראים טובים לעין והוא רע גמור כמו כת הצבועי' והחניפי' הנז' בגמרא וכמ"כ המדבר במרמה דברים טובים והמה רעים בעצם כי כונתו להורגו בזה כו' וכן להיפוך המדבר דברים רעים וקשים וכונתו רק להצלת נפשו כיוסף עם אחיו כו' וכך יובן בכל בחי' התכללות טוב ברע או רע בטוב שזהו התכללות גמורה של א' בהיפוכו מכל וכל כמו בפרות הטובות ופרות הרעות דפרעה שנא' ומראיהן רע