שער התפלה. ביאור לתורה דלעיל ע"פ אחרי ה' כו'

קמה, א

ביאור לתורה דלעיל ע"פ אחרי ה' כו'

[(מב)] ולהבין בתוס' ביאור לענין הנ"ל בפי' ימינך ה' ב"פ ימין לנגד ב"פ שמאל דשמאלו תחת כו'. הנה תחלה יש להבין בתוס' ביאור ענין עליות העולמות עד מספר נו"ן אלפים יובלות הנ"ל בפי' ברוך חי לעד כו' (באות י"ב) ויש להקדים לזה הקדמה כללי' הנז' בע"ח דבעצמו' אוא"ס עד גם בחי' מל' דא"ס שלפני הצמצום הראשון כו' אין אנו רשאין לדבר בו בדרך פרט כי לית מח' תפיסא בי' (אפי' מח' דא"ק שהרי מבחי' מל' דא"ס אחר הצמצום נעשה בחי' כתר דא"ק בראשית הקו וחוט כו' כידוע) ומ"ש מלכותך מלכות כ"ע הרי מדברים גם במל' דא"ס שנק' מלכותך בכלל אין הכונה בדיבור זה שמשבחים ומפארים בתפלה שהוא בעצמו' אא"ס דוקא כמ"ש לך ה' הממלכה דקאי גם על בחי' מל' דא"ס כו' כי בתפלה הרי א' אלי"ו ולא למדותי"ו כלל כו' רק הכונה בדיבור דיבור זה הוא הבא בגילוי ההשגה ומשום שנא' במופלא ממך אל תחקור כו' וגם בחי' מל' דא"ס נק' מופלא סדכ"ס להיותו מבחי' האחרונה שבעצמו' אא"ס כו') וגם בבחי' ג"ר דא"ק עדיין הוא למעלה מכל ההשתלשלות דאבי"ע כידוע דכל תחלה ושרש כל ההשתלשלות והתלבשות הפרצופי' דע"י וא"א ואו"א וזו"נ דבי"ע הכל הוא רק מן בחי' נה"י דא"ק ולמטה (כמבואר בציור האילן) עד בחי' עקביי' דא"ק שמסתיים בסוף העשי' (וכמו באדה"ר שהי' קודם החטא כדוגמת בחי' א"ק שנק' אדם דבריאה וראשו בבריאה וגופו ביצי' ורגליו בעשי' כך גם כל בחי' שרש כל האצי' נק' רק בחי' עשי' בכללו' והוא רק מבחי' נה"י דא"ק וכמ"ש בלק"ת בפי' אם תשיב משבת רגלי"ך שהוא בחי'