שער התשובה. כתיב אם יהי' נידחך כה"פ

ג, א

(א) כתיב אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך כו'. ויש להבין איך שייך ענין קיבוץ ביחיד שהאסיפה וקיבוץ אינו שייך רק ברבים. אך הנה מ"ש נדחך הוא בחי' פיזור ניצוצי חלקי אור הנפש אחת במקומות רבים זרים ורחוקים מאד עד שצריך אסיפה וקיבוץ גם בכל יחיד וזהו עיקר ענין קיבוץ גליות כידוע והוא הנקרא בחי' תשובה תתאה שקודמת לבחי' תשובה עילאה כמשי"ת (וכמבואר בכמה דוכתי ) ולהבין זה יש להקדים בשורש בחי' התשובה שהיא למעלה גם מבחי' התורה וכמאמר רז"ל שהתשובה קדמה לעולם (והגם שהתורה קדמה לעולם ג"כ אבל התשובה קדמה יותר ) וראיה ברורה ממה שצדיקים גמורים בתורה ומצות א"י לעמוד במקום ומדרגת בע"ת כידוע ושורש הדברים ידוע לפי שעיקר התורה אינו רק לברר בין טוב ורע שהוא ענין בחכמה אתברירו רק להבדיל בין טמא לטהור כו' אבל הטמא טמא יקרא ולא יבורר לעולם ע"פ משפט התורה אבל התשובה הוא המהפך גם הרע עצמו לטוב והטמא יטהר שהרי גם שעשה רע גמור הנה על ידי תשובה מעומקא דלבא נמחל ונסלח לו באמת כמו ביו"כ שהזדונות נעשו כזכיות כידוע הרי נתברר ונהפך הרע עצמו לטוב אם בבחי' אתכפייא ואתהפכא כו' וכד אתכפייא סט"א אסתלק יקרא דקב"ה שבזה יש יותר תענוג העליון הפשוט מבירור טוב ורע שעל ידי התורה. וזהו שבתשובת ר"א בן דורדייא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת לפי שיצאה נשמתו בבכיה שבזה נהפך גם הרע לטוב כו' ע"כ נתקנא בו רבי ואמר שקנה עולמו בחיי עוה"ב בשעה א' מה שלא יזכה גם צדיק גמור כמו רבי שהי' הראש ויחיד בדורו בתורה ומצות ומזה ראיה ברורה להפלגת עוצם מעלת התשובה מעומקא דלבא דוקא. אך יש בזה ענייני' פרטים רבים ולהבין כולם יש להקדים תחלה בשורש בחי' עצם הרע דקליפות הטמאות לגמרי שע"ז הוסד עיקר יסוד ענין התשובה כמו התשובה מעבירות חמורות שטמאים ואסורי' לגמרי ומהו עיקר ההפרש בין קליפות הטמאות לגמרי שהן כל הדברים