שער התשובה. כתיב אם יהי' נידחך כה"פ

ג, ב

האסורים לגמרי ובין בחי' קליפת נוגה שהן דברים המותרי' כידוע וכמ"ש בזוהר ובספרי הקבלה דנוגה חציה טוב וחצי' נוטה לרע ונק' להט החרב המתהפכת שמתהפכת פעמים כולה לטוב ולפעמים מתהפכת לרע ולפעמים היא כמו בחי' ממוצע בין הטוב ובין הרע דהיינו בהיות שנוגה מעורב טוב ורע וחלק הטוב שבה מתהפך תמיד לסטרא דקדושה וחלק הרע שבה מתהפך תמיד לסט"א דקליפות הטמאות כו':

(ב) ולהבין ביאור הדברים הנה תחלה יש להבין דרך פרט בהשתלשלות הקליפות ובשורש מחצבם ומעמדם למעלה ולמטה ואיך שחוזרים ונכללים בס"ט דקדושה כידוע דהנה מבואר במ"א שיש ג' מדרגות בקליפת נוגה נוגה דבריאה רובו טוב ומיעוטו רע ונוגה דיצי' חציה טוב וחציה רע ונוגה דעשיה רובו רע כו' ולפ"ז לכאורה איך אמר בנוגה דמתהפכת כולה לטוב דמשמע גם חלק הרע שבה ולפעמים דמתהפכת כולה לרע דהיינו גם חלק הטוב שבה כו' משא"כ בחי' ממוצע הנ"ל שחלק הטוב שבה מתהפך לקדושה כו' אך הענין הוא משום דגם בחי' הרע דנוגה אינו כמו הרע הגמור דג' קליפות הטמאות שאין להם עליה ותיקון כלל ובחי' הרע דנוגה יש לו בירור ועליי' ולזה אמר דמתהפך לטוב ולפעמים כו'. ושורש הדברי' הנה ידוע כללות ההפרש בין נוגה לג' קליפות הטמאות שהוא כמו ההפרש בין דברי' המותרי' לדברי' האסורי' לגמרי. וביאור הדברים כידוע שזהו ההפרש בין תאות היתר לתאות איסור שתאות איסור שהן מג' קליפות הטמאות שעל ידי זה הכרת תכרת הנפש משרשה באלקים חיים ונקרא מיתה ברוחניות וקשה הרבה יותר ממיתה גופניות שבודאי פרידת אור חיי רוחני האלקי קשה הרבה מפרידת חיי גשמי ובשרי ויובן זה בהקדים מ"ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע ובחרת בחיים וזה פליאה מי לא יבחר בחיים וידוע שחיים וטוב זה קאי על בחי' חיי הרוחניות של הנשמה האלקית שתחיה חיי אור האלקי בשרש מקור חוצבה וכל חד לפום שרשו