שער הבחירה. ראה נתתי לפניך. יג"פ

טז, ב

בזה דבר והיפוכו דאנו רואים להיפך שבדיבור יכלה כח החו"ג ודוקא מאשר הוציא כל כחו בדיבור אז יחלש ויפול ממדרגתו לעשות היפוכו ממש כמו הכועס בלב כשירחיב בדיבור בהתפעלות יותר בזה עצמו יצא זה הכח וכלה לגמרי וכן באהבה ותשוקה בהתפעלות גילוי כחו בדיבור תפול תשוקתו לגמרי כידוע וכך דאגה בלב תצא בדיבור וכן התענוג יוצא כחו בדיבור ואינו כן בתענוג ואהבה דאדרבה כל שירבה בדיבור אהבתו יגבר וכ"ש התענוג כמו ראוה מדברת כו' (רק התשוקה תכלה בדיבור וכל שהוא בבחי' רשפי אש כמו הכעס ורוגז לפי שזהו טבע יסוד האש כשגומר פעולתו יתבטל כחו ובדיבור יוצא לחוץ ונגמר פעולת הכעס כמו ההכא' לבנו שיפול לבו אח"כ וכן התשוקה בגמרה תפול משא"כ התענוג והאהב' שהן מיסוד המי' מתגברי' יותר בדיבור כי נמשכים יותר כנהר כל שנמשך יותר מתגבר והאש להיפך כששורף ומכלה יכלה ויסתלק כו' ולכך דוקא דאגה שמיסוד האש ישיחנה בדיבור ובזה יצא כחו ושרש הדבר לפי שבחזה הלב כלול מחו"ג יסוד האש שבלב יוצא כחו בדיבור ויסוד המים יגבר בדיבור ובחי' חו"ג שבתענוג התענוג שמיסוד המים יגבר בדיבור והתשוקה שמיסוד האש יפול בדיבור ועכ"פ בדיבור נמצא ממהות התענוג כמו שהוא בעצם ההיולי דוק' שהרי כל תענוג בפרט שבכל מדה גם ברצון ושכל ומחשבה הכל נראה בהם תוקף התענוג כשבא בדיבור ולהיפך הצער או הכעס ניכר בדיבור יותר וראי' משונאו האמיתי שלא יוכל לדבר עמו ולאוהבו הנאמן כל דבריו עמו כו').

(ב) והנה ידוע בפי' אמת ואמונה כל זאת וקיים כו' דזאת לשון נוק' וקיים ל' זכר לפי שבחי' מקבל שיש במלכות שהוא הדיבור למעלה מבחי' משפיע שבו ומה שמקבל הוא משפיע ויובן זה למעלה בבחי' חומר וצורה שבדיבור העליון דמ"ש בדבר ה' שמים כו' נק' חומר של דיבור היוצא לחוץ והוא הבל הנפרד דמיניה איתעביד קלא שהן ז' הבלים תתאין דקהלת