שער התפלה. אחרי ה"א תלכו. מג"פ

כב, ג

(א) אחרי ה' אלהיכ' תלכו וכו'. כתי' ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' וכו' ב"פ ימינך הל"ל ימינך ה' נאדרי כו' ותרעץ אויב והנה לפעמים נזכר ג"כ ב"פ שמאל כמו שמאלו תחת לראשי כו' וכתיב שמאלו תחת ראשי כו'. כי הנה ידוע מארז"ל יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבת וטעם ענין שמאל דוחה דמשפיע לרחק את המקבל כתינוק ואשה היינו כדי לעשו' בו בחי' בית קיבול בעומק ואורך ורוחב כו' עד שיוכל לקבל כל אורך ורוחב ועומק של המשפיע כי כלי ריקן מחזיק וכל שנעשה בחי' חלל ריקן הרבה מחזיק הרבה יותר כמשל הכוס כל שחללו עמוק ביותר וארוך ורחבו הרבה יוכל לקבל הרבה ממש כפי ערך מדתו ברקניו' כן יקבל מילואו (וז"ש כוס"י רויה שהוא בחי' המל' כללות נ"י בחי' מקבל ונק' כוס בחלל ריקן לקבל גילוי אא"ס כמ"ש ושכנתי בתוכ' ממש וכאשר מקבל בתכלית שלימות המילוי כמ"ש ימלא ה' כל משאלותיך כו' נק' ארץ טובה ורחבה ביותר נחלה בלי מצרים כלל וזהו שרמזו רז"ל עתידה א"י שתתפשט בכל העול' כולו כו') והיינו מ"ש ארץ לא תשבע מים שכלי המקבל רחבי' להכיל יותר מאור השפע מ"ד דמשפיע וכמ"ש יצאו מים חיים מירושלי' חצים אל הים כו' משום דנקבה תסובב גבר א"ח עט"ב כו' כידוע ומבואר במ"א בענין עתידה א"י שתוציא גלוסקאו' כו' וכן מה שכתוב כל הנחלי' כו' והים איננו מלא . אך מה שכתוב ימלא ה' כו' קאי לימה"ש דכנסת ישראל נקר' ארץ חפץ חפצי בה וכה"ג שכל חפץ ורצון הפשוט העצמי שבא"ס יתקבל בה וזהו מה שכתוב חפצי בה חפצי ממש בה יהי' בגילוי כו' ומ"ש כוסי רוי"ה גי' רכ"א בחי' ארך אפים קאי לימה"ש אבל לעתיד תקבל המל' כל בחי'