ביאור ביסוד ענין התפלה. פדה בשלום. יב"פ

מט, א

ביאור ביסוד ענין התפלה שנקרא שעת קרבא מיוסד ע"פ פדה בשלום

(א) פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי. הנה כתיב כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו יתפרדו כל פועלי און הענין הוא על דרך משל שני בני אדם הנלחמים יחד שכ"א רוצה לנצח לזולתו ולהכניעו תחתיו הנה בהכרח שיתקרבו יחד ויצמדו וידבקו גופם זע"ז הנקרא התאבקות כמו ויאבק איש עמו בשרו של עשו שנלחם עם יעקב כידוע שנתאבקו ונתקרבו בקירוב ודיבוק גמור והגם שבודאי כל הנלחמים המה ב' הפכים בתכלית וא"ל לא היו נלחמים כלל וכל ב' ההפכים בטבעם וודאי יש ריחוק עצום תמיד ביניהם לא יוכלו להתקרב יחד לעולם כמו שלא יוכלו אש ומים להתחבר יחד אך כשרוצים להלחם לנצח זה את זה הנה אז בהכרח שיתחברו ויתקרבו להתאבק זה עם זה בתכלית היחוד והדיבוק זה בזה ואמנם אין קירוב ודיבוק זה אמיתי מצד עצמו כי אדרבה הרי היו רחוקים ומפורדים זה מזה בתכלית כי ב' הפכים המה לגמרי רק למען המלחמה והניצוח שרוצה כ"א לנצח לזולתו מכריח זה הדיבוק והחיבור הנקרא התאבקות כנ"ל ויהיה איך שיהיה על כל פנים הרי באו לכלל בחי' דיבוק וחיבור בשעה זאת שנלחמים יחד והנה וודאי מובן ממילא שכמו שזה הדיבוק הוא בגשמיות גופם החומרי שנדבקו ב' גופים יחד כך הוא בבחי' רוחניות של נפשם שנדבקו ונתאבקו ב' הנפשות זע"ז ואדרבא העיקר של הדיבוק וההתאבקות הזאת הוא בבחי' הנפשות שלהם דווקא כי הנפש הוא