ביאור ביסוד ענין התפלה. פדה בשלום. יב"פ

מט, ב

העיקר וממילא בא סיבת הדיבוק בגופים שלהם כידוע ולפ"ז וודאי יש תערובות אור החיות של נפשותם בעת האבקם יחד דהיינו מפני שכ"א רוצה לנצח לאור וחיות נפש חבירו ולהכניע אל נפשו שתוכלל בו ולא תהי' בחי' יש ודבר בפ"ע לנגד נפשו כלל ולזאת מתאבקים יחד גם בגופם להפיל לזולתו ולהכניעו אליו דהיינו שיוכלל בו דוקא ולא יוכל להרים ראש בבחי' יש ודבר בפ"ע לעולם וכמו אש ומים שנלחמים יחד שבהתגברות האש על המים יהפוך האש כל טבע המים להיות כלול בטבע האש והוא כמו רתיחת המים שע"י האש כשיגבר עליו האש עד שיוציא כל לחלוחית שבמים עד שיכלה לגמרי וכמו באש ה' שליחכו לכל המים שיצק אליהו על העצים כו' וכן להיפוך כשיגברו המים על האש יהפכו כל טבע האש ליכלל בטבע המים לגמרי כמו המים שמכבים האש לצנן אותו להוציא כל כח טבעו עד שיכלה לגמרי ויוכלל בטבע המים כידוע בס' הטבע בפרטי ההתכללות של ד' היסודות זב"ז בדרך מלחמה וניצוח שזהו דוקא ע"י קירוב ודיבוק זע"ז וכל שיהיה הדיבוק והקירוב של ב' הפכים יותר יותר יוכל הא' לנצח לעשות התכללות זולתו בו וא"ל ישארו מופרדים זה מזה וכ"א נשאר במהותו וטבעו ולא נכלל בזולתו כלל וזהו ג"כ טעם בחי' ההתאבקות של ב' אנשים בנפשם וגופם בהלחם יחד כדי שיוכל אחד לנצח לזולתו שיוכלל בו וא"ל כ"א נשאר בעמדו כמו שהי' ואין א' נכלל בזולתו כלל אלא המה ב' הפכים מנגדים כמקדם (ונמצא מובן עכ"פ