והיה העטופים ללבן

נז, א

והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב. הנה יש ב' מיני נשמות א' נק' עטופים והב' נק' קשורים כידוע שהנשמות נק' צאן כמו צאן מרעיתי. וכמ"כ יש ב' מדרגות דעטופים וקשורים במלאכים עליונים וההפרש בין עטופים לקשורים בנשמות יש בזה ב' דברים הא' שמן הנשמות הנק' קשורים יוכל להיות תולדה שהוא בחי' השפעה והריבוי לחוץ ממש ובנשמות שנק' עטופים לא ימצא מהם השפעה וריבוי לבד מה שהוא בעצמו וזהו ובהעטיף הצאן לא ישים והב' מה שמן הקשורים לא יקבלו יניקה החיצונים שבבחי' קליפת נוגה ומן העטופים יסתעף יניקה לק"נ ומשם לג' קליפות הטמאות לגמרי. ולהבין זה הנה יש להקדים בענין כללות ההשתלשלות הנזכר בע"ח בענין אבי"ע שיש בודאי פרטי' רבים בזה שלא העלה בספר ובפרט בענין כללי די"ס דקדושה וי"ס דנוגה דמשמע דנוגה סביב לקדושה וסמוך לה מיד כידוע במ"ש בתקונים בענין להט החרב המתהפכת לשמור דרך עץ החיים שמתהפכת לטוב ולרע דהיינו בחי' נוגה שמעורב טו"ר חציה טוב כו' והרי היא סמוכה לדרך עץ החיים ממש (וכידוע בפי' נוגה שהוא אור הבולט במקום חושך כאור השמש בענן שהוא הקשת כן מראה הנוגה וכמו וה' יגיה כו') ובאמת זהו כמו דבר פלא ביותר דודאי אין ערך ויחוס כלל בין הקדושה לקליפה ורחוקי' מן הקצה לקצה ממש כידוע ואיך אפשר להיות שבחי' נוגה יהיה בקירוב וסמוך מיד לסט' דקדושה שבהכרח שמקבלת יניקה מהקדושה וזהו דבר שא"א כלל דהלא ידוע די"ס דקדוש' הן בחי' אלקות ממש בכל עולם לפי מדרגתו עד י"ס דעשי' ג"כ וגם בחיצוניו' דחיצוניות הכלים שלהן מאיר אור האלקי ונחשב בבחי' אלקות ממש (וכידוע בשורש הנשמות שהן בבחי' נר"נ דבי"ע הרי גם בחי' הנפש דשרשם בכלים החיצונים דמל' דעשי' נק' חלק אלוה ממעל ממש וכמ"ש חי ה' אשר עשה לנו הנפש הזאת דגם בבחי' עשיה ה' עשה זאת הנפש וכמ"ש אף עשיתיו וקאי על הנשמה דוקא לפי ששורש נר"נ דבי"ע הוא בבחי' ל' כלים