ששים המה מלכות

ס, ג

ששים המה מלכות כו' אחת היא יונתי כו' ס' מלכות ס' מסכתות ופ' פלגשים אלו שמונים ברייתות. אחת היא שכנ"י למעלה מכולן וכמ"ש רבות בנות כו' ואת עלית על כולנה. וזה פלא דהלא התורה משפיע לכנ"י שנקרא כלה מאורשה כמ"ש וארשתיך לי כו' אך באמת יש שורש לכנ"י למעלה מהתורה שהרי לפעמים נקר' התורה כלה כמ"ש תורה צוה כו' מאורשה והענין הוא דהנה תחלה י"ל בטעם קריאת שם אחת לשון נוק' דוקא כידוע שהוא לפי שמקבלת מאחד שכנ"י היא בחי' בית קיבול לזה לקבל בתוכם בחי' יחו"ע דאח"פ בתכלית שהרי ידוע בפי' שמע ישראל ששמע לשון אסיפה וקיבוץ שבית קיבול דמוח ולב מקבל לתוכו כל הארות אור דיחו"ע דאחד הפשוט כשישראל קורין ק"ש אפילו הקטן שבהם משום דזהו כמו טבע בנשמתם להיות בית קיבול ממש לזה וראיה לזה ממה שאמרו