וכל בניך למודי ה'

עב, ג

וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך כו' ובצדקה תכונני. הנה ידוע מארז"ל על פסוק ורב שלום בניך אל תיקרי בניך אלא בוניך אלו ת"ח שמרבים שלום בעולם. להבין זה יש להקדים מאמר ז"ל ע"פ על מה אבדה הארץ כו' על שלא ברכו בתורה תחלה פי' ברכו מלשון המשכת ברכה והיינו להמשיך בחי' המשכת ברכה ושפע בתוך התורה כאמרו ברכו בתורה והיינו ע"י התפלה שקודם לימוד התורה וכמ"ש בק"ש ואהבת תחילה ואח"כ ודברת בם כו' וביאור הענין הנה יש להבין ענין מ"ש וכל בניך לימודי ה' שעושין וממשיכין שם ה' שזהו פי' לימודי ה' כידוע ענין ד' אותיות דשם ה' בפרט והנה ידוע דהי' מבחי' חכ' והה' מבחי' בינה כו' וביאור הדברים הנה יש להבין בשורש ענין התפלה כי הנה עיקר התפלה הוא ענין ההתבוננות והיינו בשתים לפניה שאנו אומרים שבחים של הבורא ית' איך שהמלאכי' אומרים ק' ק' ק' כו' והאופנים ברעש גדול כו' והענין הוא כי פי' קדוש לשון הבדלה בערך