וכל בניך למודי ה'

עב, ד

להיות שאין לדמות חיי האלקית שמחי' כל הנבראים כמ"ש ואתה מחיה את כולם בערך ודמיון חיות הנפש שמחיה את הגוף כי הלא בחי' חיות הנפש יש לה ערך ויחוס קצת עם הגוף באשר הנפש מתפעלת ממאורעות הגוף עכ"פ להיותה מלובשת בתוך הגוף ממש אבל חיות אור אלקי אע"פ שהוא מלובש תוך כ"ע ונק' בחי' ממלא כ"ע כידוע מ"מ אין לעולמות ערך ויחוס אליה כמאמר אין ערוך לך כו' דהיינו שהוא ית' קדוש ומובדל מהם לפי שהתהוות מציאות הנבראי' מאתו ית' לא בדרך עילה ועלול שהו' בחי' יש מיש אלא נתהוו יש מאין ע"ד מ"ש והחכמה מאין תמצא ואין ליש הנפרד עם בחי' אין המוחלט שום ערך ויחוס והשתוות כלל וכלל וע"כ נאמר (במהו' ועצמו' אלקות) אני ה' לא שניתי כמאמר אתה הוא משנברא העולם ואתה הוא עד שלא נברא כו' הכל בהשוואה א' וכמארז"ל הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו וכן אמר בזוהר איהו תפיס בכולהו עלמין ולית מאן דתפיס בי' כי