אגרת קד

[שלהי תקע"א?]

לידידי1 מו' משה2 נ"י.

הנה ההכרח היה להתראות עם הידוע, מחמת גודל הפצרותיו בהיותי בשקלאב, ונדרשתי לשאלתו ליתן לו מליצה להגאון מוואלאזין3 על סיפוק ג' רובל כסף מדי שבוע, לשלוח לפינסק דוקא4. וגם אני הבטחתי לו ה' סיג'5 מדי שבוע.

ואודות נסיעת פ"ב, נפטרתי ממנו מליתן לו מליצה על זה, יען כי כל המתנגדים בשקלאב ומאהלוב לא הסכימו לנסיעתו, ובראשם אוהבו מלפנים ואיש עצתו בפ"ב, ה"ה הנגיד מו' מיכאל משקלאב6, ושלח מכתבו למחניכם7 למונעו מנסיעה זו.

ועמכם המדע והחכמה8 אודות הספוק הנ"ל, לשלוח לו מעט מעט, על ערבות חתנו אם אפשר.


1) נדפסה בגנזי נסתרות סי' נג. אגרות בעה"ת סי' קמח. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת עד. ומועתקת בכת"י (577 פד, ב). והוגהה ע"פ צילום כתי"ק.

ומתוכן הדברים נראה שמדובר כאן בתמיכה שבועית לאחד "הידוע" שיתעסק בעניני הכלל, אבל לא הסכים לנסיעת "הידוע" לפטרבורג להתעסק בענינים אלו.

ההשערה שנכתבה בשלהי תקע"א:

א) תוכן האגרת מורה שנכתבה אחרי שדעכה מחלוקת המתנגדים והחסידים, שרבינו דן עם "המתנגדים בשקלאב ומאהלוב" בעניני עסקנות הכלל, ורבינו כתב מליצה להגאון ר"ח מוואלאזין עבור "הידוע" הנזכר כאן. וראה כרם חב"ד גליון 4 ע' 217, דהיינו משנת תקס"ג ואילך.

ב) "הנגיד מו' מיכאל [אייזנשטט] משקלאב" הנזכר כאן כ"איש עצתו בפטרבורג", נבחר בשנת תקע"ח להיות אחד הנציגים (דעפוטאטן) היהודים בפטרבורג. ומכאן נראה שכבר כמה שנים לפני זה הי' עוסק בפטרבורג בעניני הכלל. ומסתבר יותר שהי' זה בתקופה האחרונה של רבינו הזקן.

ג) מ"ש "גודל הפצרותיו בהיותי בשקלאב", אפשר קשורה לנסיעת רבינו לשקלאב בקיץ תקע"א "באסיפת המדינה בעניני הכלל" דלעיל אגרת קג בתחלה.

2) משה: כנראה – מייזליש.

3) להגאון מוואלאזין: הג"ר חיים.

4) לשלוח לפינסק דוקא: ראה לקמן בהמשך, שלא כדאי שיסע לפטרבורג (לעסקנות הכלל), ולכן מפרש כאן "לשלוח לפינסק דוקא".

5) סיג': = רובל אסיגנאציעס [למעט רובל כסף].

6) מו' מיכאל משקלאב: אייזנשטט, שהי' אחר כך (משנת תקע"ח ואילך) אחד מהנציגים (דעפוטאטן) בפטרבורג, לפקח על עניני היהודים (ראה אגרות קודש אדמו"ר האמצעי, מקורות והערות לאגרת יא). וממה שמכנהו כאן "איש עצתו בפ"ב" נראה שכבר אז הי' עוסק בעסקנות הכלל בפטרבורג.

7) למחניכם: ווילנא, ששם נאספו גם בתקע"ח לבחור את נציגי היהודים לפטרבורג (ראה שם).

8) ועמכם המדע והחכמה: ע"פ דה"א א, יב.


קד) שלהי תקע"א?; מו"ה משה; תשלומים אל הידוע לפעילותו בעסקנות הכלל