אגרת קה

[תקע"א-ב?]

ה'1 ישפות שלום2 וחיים טובים וארוכים, לרב רחמאי ורב חביבי ה"ה הרב הגדול המפורסם חסידא ופרישא כק"ש מו' ישראל3 נ"י, ורוב שלום עד בלי ירח4 ולכל בני ביתו שלום וישע רב.

אהובי ידידי הקשה לשאול5 ממני לחוות דעי6 מרחוק7, למסור מעות אה"ק תובב"א לאיש אשר לא ידעתיו מתמול שלשום8, ומה גם אשר הוא מהבטלנים יושבי בית המדרש, אשר לא ידע להזהר בדרך הקשה כזו, מדינות שונות וחולפות בנימוסיהם, ונצרך זהירות רבה מאד מאד והתחכמות עצומה.

ולזאת לדעתי ההכרח למסור דוקא לאיש מהימן מאנשי העולם הסוחרים, הבקיאים איך לשמור שמירה מעולה ועצומה, ולהשביעו שלא ישנה ח"ו תפקידו אשר יפוקד ויצווה, למסור בשלימות בצפת9 תובב"א לכל אחד ואחד, כפי הרשימה של כת"ר לאנשי פלניא וכפי רשימה שלי, לכל אחד ואחד מהנקובים שם בשמותם, וליקח קבלה מכל אחד ואחד בפרטות ולשלוח לכאן.

ובכל זה יטכס עצה עם ידידנו מחותני מהרי"ש בונם10 נ"י, ומו' יוסף נ"י, וגם עם גיסו מהר"א ליפמן11 נ"י, נא ונא. ולקבל הוועקסלין12 בחתימת יד מחותני מהרי"ש בונם נ"י, ובחתימת יד ידידנו מו' משה הלוי נ"י, כל אחד על סך קע"ה אדומים, והרשימה שלי עולה ס"ה של"ט אדומים, והמותר יהי' כפי אשר כתבתי למחותני הנ"ל.

כ"ד המבקש אוהב נפשו דורש שלומו13 וטובתו מלב ונפש חפצה14

שניאור זלמן באמ"ו מ"ו ברוך זללה"ה


1) צילום כתי"ק (מאוסף שבדרון) נדפס בבטאון חב"ד גליון 32 ע' 9 [כבר הוכן לדפוס ע"י הרי"א אורנשטיין בשנת תש"ה, ותיאורו נעתק בבטאון חב"ד גליון 22 ע' 20]. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סב.

ראה בטאון חב"ד (גליון 33 ע' 43) שהאגרת נשלחה להרה"ק ר' ישראל מפיקוב, בן הרה"ק רלוי"צ מברדיטשוב, שמילא את מקום אביו במשלוח מעות המעמדות לאה"ק, כנזכר באגרת אדמו"ר האמצעי (סי' יד). ונראים דבריו.

ולפי זה ניתן לשער, שהאגרת נכתבה לאחר הסתלקות הרלוי"צ – כ"ה תשרי תק"ע. שהרי עד אז (בין השנים תקס"ו-ט) הי' רבינו שולח ע"י הרלוי"צ בעצמו, כנזכר לעיל אגרת צו, וש"נ.

ומהאמור כאן "כפי הרשימה של כת"ר" (ולא "הרשימה של אביו המנוח" וכיו"ב), נראה שכבר עבר משך זמן מעת הסתלקות הרלוי"צ נ"ע. ואם כן מסתבר שנכתבה בשנים תקע"א-ב.

2) ה' ישפות שלום: ע"פ ישעי' כו, יב.

3) ישראל: מפיקוב, בן הרלוי"צ מברדיטשוב.

4) ורוב שלום . . ירח: תהלים עב, ז.

5) הקשה לשאול: ע"פ שה"ש ח, ו.

6) לחוות דעי: ע"פ איוב לב, ו.

7) דעי מרחוק: ע"פ איוב לו, ג.

8) לא ידעתיו מתמול שלשום: ע"פ רות ב, יא.

9) בצפת . . לאנשי פלניא וכפי רשימה שלי: השוה לעיל אגרת קא בתחלתה, וש"נ.

10) מחו' מהרי"ש בונם: = מחותני מה"ר יוסף שמחה בונם חתן הרלוי"צ מבארדיטשוב, שבנו ר' יקותיאל זלמן נשא את הרבנית רבקה בת אדמו"ר האמצעי (ראה בכל זה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית ע' כד, ובשוה"ג שם).

11) גיסו מהר"א ליפמן: חתנו של הרלוי"צ מבארדיטשוב (ראה תולדות חב"ד שם).

12) וועקסלין: = שטרות.

13) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

14) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קה) תקע"א-ב?; מו"ה ישראל מפיקוב; אופן משלוח מעות התמיכה לאנ"ש בצפת