אגרת קו

[תקע"א-ב?]

לידידי1 מו' ישעי'2 נ"י

הנה אודות החולי המצוי קצת בנשים שקורים פארפאל3, שכתבו כמה תשובות אחרונים שהוא נפילת המקור4, הוא החדר או הרחם, ששלשתן דבר אחד הוא בלשון חז"ל5, שהוא מקום שהוולד נוצר בו ומשם דם נדתה יוצא6. ולפעמים הוא נעקר ממקומו ונופל למטה לבית החיצון שבלשון חז"ל7, לפי דעת האחרונים הנ"ל.

אמנם מרומע"ל שמעתי שאינו כן, שהמקור, הוא חדר הרחם, אינו נופל למטה לעולם רק הפארפאל הנ"ל הוא נפילת צואר הרחם בלשון הרמב"ם פ"ה8, והוא מתוח בחוזק ומחובר במקומו בעצבים ומיתרים. ולפעמים ניתק ונופל ותלוי למטה. ודברי מעל' נתקבלו אצלי מאד. אך זאת באתי לשאול ממעל', מאין בא דם לשם. שנראה לעין כשהאשה מכנסת לשם צמר גפן או בגד פשתן ונוגעת במעי התלוי שם, היא מוצאת לעולם דם9 על הצמר גפן או בגד פשתן. ויש להסתפק בדם זה אם הוא מן החדר ומקור הנ"ל או יש לתלות באיזה מקום אחר הנעלם ממני.

ולתשובתו אני מצפה10 להודיעני באר היטב סיבת הדם הנ"ל ומקום מוצאו, אם אינו מן החדר ומקור הנ"ל. ולמחול ולשלוח לגובערנא שמאליינסק לגאראד11 על אדרעס שלי ויגיע לידי. נא ונא.

כ"ד המבקש א"נ דורש שלומו12 וטובתו מלב ונפש חפצה13

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זלה"ה


1) נדפסה בקובץ כנסת הגדולה (ספר ג' ע' 92. יחד עם מענה הד"ר בארוכה). משנת יואל ע' סז. אגרות בעה"ת סי' קיד. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סג.

שו"ת זו נזכרת גם בשו"ת צמח צדק חיו"ד סי' קכט ס"ט, וכותב שנכתבה ב"סוף ימיו, אחר חיבורו הל' נדה שחיברו זמן רב קודם". וכיון שגם הל' נדה חיבר "לעת זקנותו" (הקדמת בני הגאון המחבר), הרי שאגרת זו נכתבה ב"סוף ימיו" ממש.

ובערך באותו זמן כתב רבינו מהדורא בתרא להל' נדה, שכותב עלי' בצמח צדק חיו"ד סי' קל שכתבה "בזקנותו אחר חיבור הש"ע שנים רבות" (וגם שם, בהגהה הב', דן במבנה בית הסתרים, ואינו מזכיר את דברי הדאקטאר).

הגיעו אלינו בעל פה כמה דברים שאמר רבינו בענין ה"פארפאל" – על פי דברי הדאקטאר במענה לאגרת זו, והובאו בשמו בשארית יהודה (לאחיו מהרי"ל מיאנאוויטש) חיו"ד סי' ל. לא.

2) מו' ישעי': ריף דאקטאר, מח"ס לימוד תחלואי הילדים (תרגום מס' הגרמני של קריסטאף גירטאנער). ראה אודותיו יגדיל תורה (נ. י.) שנה ד סי' צא.

3) פארפאל: סקירה משו"ת זו, שו"ת מהרי"ל והצ"צ בנידון זה, ראה מ"ש ביגדיל תורה (נ. י.) שנה ד ע' קסא הערה 24.

4) נפילת המקור: ראה שו"ע רבינו חיו"ד סי' קפח סק"י.

5) בלשון חז"ל: נדה יז, ב (החדר). מא, רע"ב (רחם). סו, א (המקור). וראה שוע"ר סי' קפג ס"ק א.

6) ומשם דם נדתה יוצא: רמב"ם פ"ה ה"ג. שוע"ר שם.

7) שבלשון חז"ל: משנה מ, א (בבית החיצון).

8) הרמב"ם פ"ה: ה"ג. שוע"ר סי' קפג ס"ק א. מהדו"ב (ד"ה אבל אם, ובריש ההגהה הב').

9) מוצאת לעולם דם: במענה שלו: וזה דומה בתכלית לנפוח הנעשה בבשר השינים הנקרא שקארביט שמנגיעה קלה לבשר הנ"ל יוצא דם. וממשיך ומבאר כמה אופנים בזה.

10) ולתשובתו אני מצפה: נדפסה (חלקה) בצ"צ חיו"ד סי' שיד סי"ח. (ובשלימות) כנסת הגדולה (סי' ג ע' 92). אגרות בעה"ת סי' קיד.

11) גובערנא שמאליינסק לגאראד על אדרעס שלי: עיר הפלך סמולנסק, עבור העיירה [לאדי], על הכתובת שלי [לאדי היתה עיר קטנה, שכנראה לא הי' בה בית דואר, והגיע הדואר שלה לעיר הפלך סמולנסק הסמוכה].

12) דורש שלומו: ע"פ תצא כג, ז.

13) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קו) תקע"א-ב?; ד"ר ישעי' ריף; חולי הפאר פאל