אגרת קז

[תקע"ג?]

כך1 למדו רבותינו2 ז"ל, אורחא דארעא למישבק משכא וגולפא למארי' דאושפיזא3.

אהובי ידידי משה, חי ד' וחי נפשי4 כך הראוני5 לי במוסף ביום א' דר"ה באם שינצח ב"פ6 יורם קרן ישראל, ויורבה העושר בישראל אבל יתפרדו ויתנתקו7 לבן של ישראל מאביהם שבשמים, ובאם שינצח א'8 יושפל קרן ישראל ויורבה העוני בישראל, אבל יתענגו ויתקשרו ויתחברו9 לבן של ישראל לאביהן שבשמים, וזה לכם האות10 שבקרב הימים יוטל11 מחמד עיניכם12 ויתחילו ליקח אנח"י מאחב"י13, והוי זכור במה שנתפרדנו איש מעל רעיהו בפעטערבורג14 בביאור על פסוק שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי15.

שניאור זלמן16


1) נדפסה בתולדות עמודי החב"ד ע' 83. בית רבי מז, ב. שירת משה בהקדמה. פנינים יקרים ח, ב. הרב מלאדי ע' 156. החסידות (כהנא) ע' 236. לקוטים יקרים ע' ב. אגרות בעה"ת סי' קמט. ס' התולדות אדה"ז ע' רנט. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סד. ומועתקת בכת"י (12 קסח, ב. 66 לו, א. 158 קכא, ב. 448 כז, ב. 433 תסט, ב. 467 צג, ב. 488 שב, א. 501. 577 עט, א. 746 רפז, ב (תק"ע). 798 קפ, א. ובכת"י ירושלים 3496. 3547 קכא, ב).

בכ"י 3496 מבאר את פרטי המעשה: "העתק מאגרת של אדמו"ר הזקן נ"ע שנת תק"ע לר' משה מייזלעש. המעשה זו היא, שהי' רמ"מ פרנס בק"ק ווילנא והי' נוטה לצד חסידות, ומסרו אותו אנשי ווילנא, וישב בפט"ב על ענין זה עת ארוך, ונתנכר [מלשון והכיר] עם הקיר"ה כי הי' חכם גדול ויודע לשונות הרבה. וזה הי' מתחלת מלחמת הצרפתים ברוסיא, ושלחו הקיר"ה להיות מתחפש (שפיאן) שם. והבין ב"פ [בונפארט נפוליון] את המעשה, וקראו אליו וכבדו מאד, כי אמר ב"פ שאין לו שום חסרון מזה שידעו רוסיא מוצאו ומובאו, כי בודאי אכבוש רוסיא. וכאשר נתיישב שם אצלו זמן ארוך, וגם הראהו כל כרך ווילנא, כי עשו עצמם מתחפשים הוא וב"פ ולא הכירום, עלה על דעת רמ"מ שטוב הדבר שיהי' ישראל תח"י ב"פ, ושיכבוש הוא את המלוכה, וכתב זה לאדמו"ר הזקן, וזה אשר השיב לו כנ"ל. כן נשמע".

בנושא זה סיפר הר"מ בעצמו, במכתב שכתב ע"י נכדו בקיץ תקצ"ח ("ציון" ד, ירושלים תר"צ, ע' 43): "ומרוב שם טוב שקניתי בעז"ה בעיני אלקים ואדם אני בהתחלת המלחמה בין קיסר רוסי' לבאני פארט נקרא נקראתי לבית הקיסר שהי' אז בוילנא וציווני שאעשה לפי שכלי במה שאוכל בכחי להתחבר לבאנע פארט עד שיזדמן לי אוהב נאמן שלי ואראה ואדע כל סודותיו להודיע להקיסר והרבה לדבר ואין כאן מקומו רק בקיצור שהזמין לי השי"ת שהייתי בשעת המלחמה אצלו ב"פ והוא מסר לי איגרת להוליך לדאנציג מקום שחיילותיו היו סגורים שמה ולהביא לו תשובה וכן עשיתי רק בינתיים גם האיגרת תשובה שכתבו מדאנציג לו קרא אותו הקיסר שלנו וכזה עשיתי ב' פעמים".

התאריך תק"ע נראה מוקדם מדאי, שהרי המלחמה בין צרפת לרוסיא התחילה רק באמצע קיץ תקע"ב. ובתולדות עמודי החב"ד שם כותב "והנה לפניך מכתבו הק' ששלח לידידו ומטיבו החסיד המפורסם ר' משה מייזיל בשנת תקע"ג" [אך בשנת תקע"ג הי' רבינו מטולטל בדרכים בברחו מפני השונא, והמלחמה היתה בעיצומה, ואיך שייך הסיפור הנ"ל?]. גם ממ"ש "בקרב הימים יוטל מחמד עיניכם" [כוונתו להסתלקות שלו בכ"ד טבת תקע"ג] נראה שנכתב בתקע"ג.

מ"ש "כך הראוני במוסף דיום א' דר"ה באם שינצח ..." צ"ע איך יתאים למ"ש אדמו"ר האמצעי באגרתו אליו (אגרת ח): "וביום ר"ה קרא אותנו ואמר לנו בדברי חדוה ונחמה בזה"ל היום ראיתי בתפלתי שנשתנה שינוי טוב למעליותא ושלנו נצח". וראה "המסע האחרון" (ע' 46-52) שהאריך בתמיהות על אגרת זו, ומסתפק ביחוסה לרבינו.

2) כך למדו כו': נ"א: לידידי ר' משה מייזל נ"י.

3) אורחא . . דאושפיזא: יומא יב, א. ר"ל שצריך להכיר טובה לרוסיא.

4) חי ה' וחי נפשי: ע"פ ש"א כ, ג.

5) הראוני: נ"א: הראו לי.

6) ב"פ: = בונפארט [שם משפחה של נפוליון].

7) יתפרדו ויתנתקו: נ"א: יתפרדו ויתרחקו.

8) א': = אלכסנדר [מלך רוסיא].

9) יתענגו ויתקשרו ויתחברו: נ"א: יתחברו ויתדבקו.

10) וזה לכם האות: ע"פ ירמי' מד, כט.

11) יוטל: נ"א: יוקח [הכוונה כנראה להסתלקות רבינו; וראה מ"ש ע"ז בהרב מלאדי ע' 156].

12) יוטל מחמד עיניכם: ע"פ יחזקאל כד, טז.

13) אנח"י מאחב"י: = אנשי חיל מאחינו בני ישראל [הנקראים "קנטוניסטים", ילדים החטופים לעבודת הצבא ל-25 שנים, אבל ראה הרב מלאדי שם].

14) בפעטערבורג: השוה לעיל סי' צח, ובהערות שם.

15) שרים רדפוני . . פחד לבי: תהלים קיט, קסא.

16) שניאור זלמן: נ"א: ידידו שניאור זלמן. ולמעה"ש לדון את האגרת בשרפה.


קז) תקע"ג; מו"ה משה מייזליש; תוצאות נצחון רוסיה על נפוליון