אגרת קח

[תקע"ג]

[זאת כתב כ"ק אדמו"ר הזקן קרוב לזמן הסתלקותו]

נפש1 השפלה2 באמת לאמיתו3, בשרשה עבודתה היא תורה גשמי', בין לה ובין (להבין) לאחרים, ובין גמ"ח גשמיים, על ידי קירוב הדעת ועצות מרחוק4 בכל עניני צרכי בעלי בתים, אף כי רובם ככולם הם דברי שקר, א"א שיעשו בענין אחר, שיעשו חסד של אמת, כי אין אמת אלא תורה5, ואמת אמר אל יברא6 (שכולו מלא שקרים7) כו', וחסד אמר יברא שכולו מלא חסדים, ותשלך אמת ארצה8 ועולם בחסד שאינו של אמת יבנה9.

ובדורות הראשונים10 שעיקר העבודה הי' התורה11, הי' רוב החסד נכלל באמת, דהיינו בגדול המעשה12 דכופין וממשכנין13 כו', ע"פ תוקף תורת אמת14 האמוראים. משא"כ בעקבות משיחא15 שנפלה סוכת דוד הנופלת16 עד עפר בבחי' עשי', והעבודה העקרית בבחי' עקביים לבד, בלי תורת אמת משניות וברייתות שהן גדפין17 וירכין, אזי רוב החסד ככולו הוא שלא ע"פ תורת18 אמת בגדול המעשה, כי אם בהתקרבות לדעת העושה, ורצונו הטוב הרחוק מהאמת, באשר הוא סוף מעשה במחשבה תחלה19 (ונעוץ תחלתן בסופן20). וגם אם אין רק דרך אחת והיא שפלה, אזי לנחמו לקבל באהבה, או לעוררו לפשפש במעשיו21 ולשוב עד הוי'22 בצר לו23 וירווח לו24.

חסרות תאריך


1) נדפסה בתולדות עמודי החב"ד ע' 95. פנינים יקרים ח, א. הרב מלאדי ע' 164. מאה שערים סי' יד. גנזי נסתרות סי' ל. לקוטים יקרים ע' ה. לקוטי דבורים כרך ד' ע' תקצז. אגרות בעה"ת סי' קנ. ס' התולדות אדה"ז ע' ער. לקוטי שיחות חט"ז ע' 41. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סה. ומועתקת בכת"י רבים (42 קעד, א. שם קפה, א. 94 קעט, א. 106 נט, ב. 179 קמח, ב. 223 קמג, א. 433 תטו, א. 448 שיח, א. 525 ריב, א. 701 קנד, א. 1007 שעו, ב. 1064 פה, א. 1174 סד, ב. ובכת"י ירושלים 1166 קב, ב. 3496. 3547 קמב, א).

בכ"י 94 כותב ע"ז: "מאמר זה מצאו כתוב אצל כ"ק נ"ע ואומרים שכתב זה בשבוע שלפני הסתלקותו, וכתב זה נגד עצמו, להיותו מבטל מלימודו ועוסק עם אנ"ש בעניני העולם וכו'. הר"י שי' שמע זה מאדמו"ר נ"ע". ובסוף שבחי הרב (הובא גם בלקוטי דבורים שם) כותב: "אחר הבדלה איזה רגעים אחדים קודם אשר מסר נשמתו בטהרה לחי העולמים לקח עט וכתב על הגליון המאמר נפש השפלה באמת לאמיתה כו'".

וראה תורת מנחם תשי"ג ח"ג ע' 128. תשנ"א ח"ד ע' 200 הערה 101 (הקשר בין אגרת זו לאגרת דלעיל לה). תורת מנחם תשכ"ג ח"ב ע' 17.

המוקף בחצאי עגול אינו במאה שערים.

2) נפש השפלה: ע"פ אבות פ"ה, יט.

3) באמת לאמיתו: ע"פ סנהדרין ז, א.

4) ועצות מרחוק: ע"פ ישעי' כה, א.

5) אין אמת אלא תורה: ירושלמי ר"ה ג, ח. נ"א: בתורת אמת.

6) אמת אמר אל יברא: ב"ר ח, ה.

7) מלא חסדים: נ"א: מלא שקרים וחסדים.

8) ותשלך אמת ארצה: דניאל ח, יב.

9) עולם בחסד . . יבנה: ע"פ תהלים פט, ג.

10) ובדורות הראשונים כו': ראה גם לעיל אגרת יב.

11) התורה: נ"א: בעבודת התורה.

12) בגדול המעשה: ע"פ ב"ב ט, א.

13) דכופין וממשכנין: ע"פ ב"ב ח, ב.

14) תורת אמת: מלאכי ב, ו.

15) בעקבות משיחא: סוטה בסופה.

16) סוכת דוד הנופלת: עמוס ט, יא.

17) גדפין: נ"א: גופא.

18) תורת אמת בגדול: נ"א: דת תורת אמת גם גדול.

19) סוף מעשה במחשבה תחלה: פיוט לכה דודי.

20) ונעוץ תחלתן בסופן: ס' יצירה פ"א, מ"ז. נ"א: ונעוץ סופן בתחילתן וכו'.

21) לפשפש במעשיו כו': ברכות ה, א.

22) ולשוב עד ה' : ע"פ איכה ג, מ.

23) בצר לו: דה"ב טו, ד.

24) וירווח לו: ע"פ איוב לב, כ.


קח) תקע"ג; כללי; עבודת החסד בעיקבתא דמשיחא ע"י עצות מרחוק גם בדברי שקר