אגרת יא

[קיץ תקמ"ח?]

אהוביי1 אחיי ורעיי2 אשר כנפשי3 ממש ואליהם תטוף מליצתי4 ונפשי נועם תבקשי אליהם5 להריק6 ברכה עד בלי די7 מאלקים קדושים8 יאמר להם בני אל חי9 יחי לבבכם לעד10 חיים עד עולם11 אמן סלה.

אחד"ש כמשפט לאהובי שמו12

באתי מן המודיעם ולפנים13 קושט אמרי אמת14 לאמיתו15, כי ראה ראיתי בעיני16 עמינו17 ואנ"ש אשר חלק לבם עתה יאשמו18 אשמה רבה לכל העם בשגגה19, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם20, אשר לזאת יחרד לבי21 ויצאתי חוץ לגדרי22, וריב לא ידעתי אחקריהו23 בשבע חקירות ודרישות24 ודרשתי וחקרתי היטיב25, ומצאתי וראיתי26 את שאהבה נפשי27 מימי עולם28, הרבני המופלא29 הוותיק המפורסם ש"ב וידיד נפשי כ"ש מ"ו צבי במהור"מ סג"ל30, וסיעת מרחמיהו31 בכלל, ובפרט אהובי ידיד נפשי הוותיק המפורסם אהרן הגדול32, וכתר שם טוב עולה על גביהם33 אמו"ר הרב המאה"ג המ"ץ דק' לובאוויץ34, אשר נשמע עליו קול ענות חלושה35 במחנה העוברים36 ושבים, אבל נהפך הוא37, כי כולם38 יחד בהווסדם39 אתי עמי במחיצתי40 זה שבועיים ימים41, ראיתי בעיני כי עודם מחזיקים בתומתם42 ואהבתם אלי בלב ונפש באהבה רבה ביתר שאת וביתר עז43 מאד מקדם, רק השטן היה מרקד בינינו44 אשר דרך חיצם להעבירם על דעתינו חץ שחוט לשונם45 תהלך בארץ46, עד עת קיץ47 כי בא יומו48 זה היום49 שקונהו מצאנו וראינו50, כי שנאת חנם רדפו51 להאנשים השלימים52 אשר נקבו בשמות53, כאשר יפרש שיחתו54 באר היטיב55 ויגיד עלי רעי56 אשר כנפשי57 ואהבת עולם אהבתיהו58, ה"ה חסידא ופרישא, אשר עליו נשאתי נפשי59 בשאלתי ובקשתי60 ויחדתי איליו הדיבר61 בקריאה של חיבה62 יתירה נודעת לו63 מאשר לפנים בישראל64 בחורף העובר65, כק"ש מ"ו צבי הירש סג"ל מעה"ק טבריא66 ת"ו.

ואחר הדברים והאמת67 האלה הנאמרים באמת68 ובצדק69, לא למען השלום בלבד כי באמת ובתמים70 בכל לבי ונפשי חי ה' וחי נפשי71, באתי לעורר את האהבה72 בלב ונפש כל אהבתי להאנשים האלה73, מחוקקים בלוח לבי74 וקשורים בחבלי העבותות אהבה75 כפולה ומכופלת76 בלב ונפש77, מהרו ועשו כמוני78 והיה לי למשיב נפש79 ממש.

עתה זאת אדרוש80 ולא אחשה81, ולא אוכל להתאפק82 מגודל מרירות לבי, ומר לי על כוס יגון83 אשר שתה ציר נאמן84 הרבני המופלג הוותיק מ"ה יעקב ס'85, וכל היסורין ושברון לב וכל הרפתקאות דעדו עליו86 על אשר לא חמס בכפיו87 ולא מרמה בפיו88, וכאשר נודע לי באמת [כי] במישור ובשלום89 הלך אתי ובריתי נאמנת לו90, ויהי חלקו91 עם מי שחושדין אותו ואין בו92. ואי לזאת מעי מעי אוחילה93 לפני כל האנשים הסרים למשמעתי לסעדו ולתמכו בימין צדקם94, ולהראות לו אהבה רבה ביתר שאת וביתר עז95, וחיבה יתירה נודעת לו96 בקרב הארץ97 בלב ונפש חפצה98 באמת ובתמים בכל לב ונפש99, לנחמו בכפליים100 חלף עבודתו אשר עבד101 במר נפש זה שנתיים102 בקרב הארץ103. וכל אשר לא ישמע לדברי אלה104 המועטים המחזיקים המרובים, חוששני105 להם מחטא106 ועונש אשר ענשו חז"ל107 מצער שד"ר, וכש"כ וקו"ח מדרבנן108, דרבנן בארעא קדישא, צדיקים ויסודי עולם ממש, אשר בצילם נחון109 בגויים110, כאשר נודע בידיעה אמיתית אמת ה' מעולם מעתה ועד עולם111, ומעלתם הרמה והנשאה112 על מעלת צדיקים שבחו"ל אין ערוך אליהם, אי אפשר להעלות על הכתב, וכל הפורש מהם כפורש מן החיים113 ממש, וכל הנפשות והלבבות הקשורות בנפשותיהם הן קשורות וצרורות114 בצרור החיים את ד' ממש, ואשרינו מה טוב חלקינו115 וכו'. וחבלים נפלו לנו בנעימים116 בחבלי העבותות אהבתם117 אלינו בזכרונם, ולחיותינו כיום הזה118 מעץ החיים המחזיקים119 ישיבותם באה"ק לתורה ולתעודה120, עם כל המסתופפים בצל הכסף המתוקן121 ומקובל ממדינותינו על ידי ציר נאמן122 הנז"ל, ונלאיתי נשוא123 גם כתוב בו, כי אין די באר124 גודל מצוה רבה זו, אשר היא לבדה ממש יכולה היא125 שתרחם מהר לגאלינו בקרוב, כנודע מה שכתוב ברע"מ126 אפילו בי כנישתא חדא וכו'.

על כן על כל דברי האמת האיגרת127, עוררת128 את האהבה129 וחדוה קודמת130, להיות ששים ושמחים לעבודתם131 עבודות הצדקה השקט ובטח עד העולם132, והיתה מעשה הצדקה שלום וחיים עד העולם133.

כ"ד134 המעתיר כנפש אוהב נפשם

שניאור זלמן במוהר"ר ברוך יצ"ו


1) האגרת נתפרסמה לראשונה ב"שנתון האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות" כרך 48 1981, מתוך כת"י המכון האסיתי בלנינגרד מס' C59. שוב נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' נא (כסלו-טבת תשמ"ג), בהשוואה לכת"י ירושלים 6299 ד, א. ובאגרות קודש ח"ב מהדורת תשנ"ג אגרת ב.

אודות תאריך האגרת רבו הדיונים, בשנתון האקדמיה שם, ב"הישוב החסידי בטברי' (מס' 55)", ביגדיל תורה שם, בס' "תולדות חב"ד בארה"ק" ע' יט-כ, בקובץ הערות ובאורים גליון תרמג (פ' וירא תשנ"ג), ובאגרות-קודש ח"ב שם. ומסיום כל הדיונים, וע"פ האמור לקמן בשוה"ג, נראה שנכתבה בתחלת קיץ תקמ"ח, או בתחלת קיץ תקמ"ט. בכל אופן נכתבה לפני שנת תק"נ, שבה נעתק כת"י ירושלים הנ"ל.

האגרת נדפסת בזה ע"פ נוסח כ"י ירושלים [להלן – כי"י] הנ"ל, שהוא שלם ומדוייק יותר מנוסח כת"י לנינגרד [להלן – כי"ל] הנ"ל, מלבד במקומות אחדים שיש בכי"י טעות המוכחת, וכי"ל נראה להיות הנכון.

2) אחיי ורעיי: ע"פ תהלים קכב, ח.

3) ורעיי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

4) מליצתי: כי"ל: מילתי. ע"פ איוב כט, כב.

5) נועם תבקשי אליהם: ע"פ פיוט שלש עשרה מדות בסליחות דער"ה.

6) להריק: כי"ל: להריק עליהם.

7) ברכה עד בלי די: ע"פ מלאכי ג, י.

8) מאלקים קדושים: ע"פ יהושע כד, יט.

9) יאמר להם בני אל חי: ע"פ הושע ב, א.

10) יחי לבבכם לעד: תהלים כב, כז.

11) חיים עד עולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

12) כמשפט לאהובי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

13) מן המודיעם ולפנים: ע"פ חגיגה כה, ב.

14) קשט אמרי אמת: ע"פ משלי כב, כא.

15) אמת לאמיתו: ע"פ פאה ח, ט.

16) ראה ראיתי בעיני עמינו: ע"פ שמות ג, ז.

17) עמינו: כי"ל: אחינו.

18) אשר חלק . . יאשמו: ע"פ הושע י, ב (כי"י: יאשמה. כי"ל: אשמו. ונראה שצ"ל כבפנים).

19) לכל העם בשגגה: ע"פ במדבר טו, כו.

20) אחד . . בחילול השם: קידושין מ, א.

21) לזאת יחרד לבי: איוב לז, א.

22) ויצאתי חוץ לגדרי: כי"ל: ויצאת חוץ לקדקדו.

23) ריב לא ידעתי אחקריהו: ע"פ איוב כט, טז.

24) בשבע חקירות ודרישות: ע"פ סנהדרין מ, א.

25) ודרשתי וחקרתי היטיב: ע"פ דברים יג, טו (כי"ל: הטיב ויגעתי).

26) וראיתי: כי"י: וראתה.

27) את שאהבה נפשי: ע"פ שה"ש ג, ד.

28) מימי עולם: מיכה ה, א.

29) המופלא: כי"ל: ה"ה הרב.

30) וידיד . . סג"ל: כי"ל: וידידי כקש"ת מוהר"ר צבי הירש ב"מ משה. לא נתפרש מיהו. וראה שנתון האקדמיה שם (שאפשר הוא המכונה מוהרצ"ה בעש"ט). תולדות חב"ד בארה"ק ע' כ (שמוהרצ"ה בעש"ט היתה עיקר דירתו בוויטבסק). יסוד המעלה ח"ב אגרת כ (שלפעמים מכונה מוהרצ"ה סג"ל), ואגרת כז (שלפעמים מכונה הלוי). קובץ "בית אהרן וישראל" גליון קנט ע' קפד.

בכל אופן יש להבדילו ממו"ה נפתלי צבי הירש ב"ר אליעזר, שגם הוא גר במשך תקופה ארוכה בטבריא, ומבואר בכ"מ שהוא מוויטבסק (ראה חתימתו ביסוד המעלה ח"ב אגרת כח), ובכ"מ שהוא מחוואסטוב (ראה לקמן אגרת כג. וחתימתו שם אגרות סט; עו).

31) וסיעת מרחמיהו: ע"פ ת"א תולדות כו, כו.

32) אהרן הגדול: כי"ל: מוהר"ר אהרן הק'. המכונה "אהרן הגדול", הוא בדרך כלל – ר' אהרן ב"ר יצחק אייזיק הגדול מטבריא. והמכונה "אהרן הקטן" – הוא בדרך כלל ר' אהרן ב"ר מאיר הקטן מסמיליאן שגר בטבריא. אמנם כאן נראה שמדבר בכמה אנשים שגרים בחו"ל. ונראה יותר שמדבר כאן בר' אהרן הגדול, או הקטן שבוויטבסק (ראה קובץ הערות ובאורים שם ע' 30. קובץ "בית אהרן וישראל" גליון קנט ע' קפג-ד), ר' אהרן הגדול – הוא מו"ה אהרן סג"ל מוויטבסק (שרבינו כותב אודותיו לקמן אגרת לד. ובשנים הבאות הי' בר פלוגתי' של רבינו, כלדקמן סוף אגרת פט, ובשוה"ג שם). ור' אהרן הקטן – הוא מו"ה אהרן מוויטבסק, שגר אחר כך באוסטרובנא (שהי' ממייסדי הקהלה החסידית בווילנא, והי' שד"ר מעות ארה"ק. ראה לקמן נספח לאגרת עה, ובשוה"ג שם). וכנראה הכוונה לאחד מהם.

33) וכתר ש"ט עולה על גביהם: ע"פ אבות ד, יג.

34) המ"ץ דק' לובאוויץ: מוהר"ר ישכר בער (אחד מהחותמים לעיל אגרת א. והוא הנזכר לקמן אגרת לד, יחד עם מו"ה אהרן סג"ל מוויטבסק הנ"ל).

35) קול ענות חלושה: ע"פ שמות לח, יב.

36) במחנה העוברים: ע"פ ש"א ד, ו.

37) נהפך הוא: ע"פ אסתר ט, א.

38) כולם: כי"י: ככולם.

39) יחד בהוסדם: ע"פ תהלים לא, יד.

40) עמי במחיצתי: ע"פ ברכות יב, ב.

41) שבועיים ימים: ע"פ דניאל י, ב (כי"ל: שבעים).

42) עודם מחזיקים בתומתם: ע"פ איוב ב, ט.

43) ביתר שאת וביתר עז: ע"פ ויחי מט, ג.

44) מרקד בינינו: כי"י: היה מרקד בעיני.

45) חץ שחוט לשונם: ע"פ ירמי' ט, ז [כי"י: לשונות].

46) לשונם תהלך בארץ: ע"פ תהלים עג, ט.

47) עד עת קיץ: כי"ל: קץ [ע"פ דניאל יא, לה]. וראה גם לקמן "בחורף העובר", וא"כ נכתבה האגרת בקיץ.

48) כי בא יומו: ע"פ תהלים לז, יג.

49) זה היום: כי"י: היה.

50) מצאנו וראינו: ע"פ איכה ב, טז.

51) רדפו: כי"י: רדפנו.

52) להאנשים השלימים: ע"פ בשלח לד, כא.

53) אשר נקבו בשמות: ע"פ במדבר א, יז.

54) יפרש שיחתו: ע"פ ישעי' כה, יא.

55) באר היטב: תבוא כז, ח.

56) ויגיד עלי רעי: ע"פ איוב לו, לג.

57) ורעי אשר כנפשי: ע"פ ראה יג, ז.

58) ואהבת עולם אהבתיהו: ע"פ ירמי' לא, ב.

59) נשאתי נפשי: ע"פ תהלים קמג, ח.

60) בשאלתי ובקשתי: ע"פ אסתר ה, ז.

61) ויחדתי אליו הדיבר: ע"פ פירש"י דברים ב, יז.

62) בקריאה של חיבה: ע"פ פירש"י ויקרא א, א.

63) חיבה יתירה נודעת לו: ע"פ אבות ג, יד.

64) מאשר לפנים בישראל: ע"פ רות ד, ז.

65) בחורף העובר: כי"ל ליתא. וראה גם לעיל: עד עת קיץ. ואם כן נכתבה האגרת בקיץ. ומהלשון "העובר" (ולא העבר) נראה לכאורה שנכתבה בתחלת הקיץ.

66) מ"ו צבי הירש סג"ל מעה"ק טבריא ת"ו: כי"ל: מו"ה צבי הלוי. והוא רצ"ה ב"ר אברהם הלוי הארקער, שהיה שד"ר ברוסיא מאמצע קיץ תקמ"ז (ראה יסוד המעלה ח"ב אגרות לד-ה), עד תחלת קיץ תק"נ (ראה שם אגרות נד-ו). ואם כן נכתבה האגרת שלפנינו בתחלת קיץ תקמ"ח, או תקמ"ט.

67) ואחר הדברים והאמת האלה: דה"ב לב, א.

68) הנאמרים באמת: ע"פ נוסח הברכה שלפני ההפטרה.

69) באמת ובצדק: ע"פ נוסח הברכה שאחר ההפטרה.

70) באמת ובתמים: ע"פ שופטים ט, טז.

71) חי . . נפשי: ע"פ ש"א כ, ג.

72) לעורר את האהבה: ע"פ שה"ש ב, ד.

73) אהבתי להאנשים האלה: כי"ל: אוהבינו האנשים השלמים.

74) מחוקקים בלוח לבי: ע"פ ירמי' יז, א.

75) בחבלי העבותות אהבה: ע"פ הושע יא, ד.

76) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

77) ונפש: כי"ל ליתא.

78) מהרו ועשו כמוני: ע"פ שופטים ט, מח.

79) והי' לי למשיב נפש: ע"פ רות ד, טו.

80) עוד זאת אדרוש: ע"פ יחזקאל לו, לז.

81) אחשה: כי"י: אחישנה.

82) ולא אוכל להתאפק: ע"פ ויגש מה, א.

83) יגון: כי"ל: היין.

84) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג (כי"ל: אמונים).

85) ס': כי"ל: מסמיליאן נ"י. הוא הי' הגבאי הכללי למעות ארה"ק ברוסיא, משנת תקמ"ב, עד לפטירתו לערך בשנת תקס"ו (ראה מבוא פרק ג).

86) הרפתקאות דעדו עליו: ע"פ קידושין לג, א.

87) לא חמס בכפיו: ע"פ איוב טז, יז (כי"ל: בנפשו).

88) ולא מרמה בפיו: ע"פ ישעי' נג, ט.

89) במישור ובשלום: כי"ל: בשלום ובמישור (ע"פ מלאכי ב, ו).

90) ובריתי נאמנת לו: ע"פ תהלים ט, כט.

91) חלקו: כי"ל ליתא.

92) שחושדין אותו ואין בו: ע"פ שבת קיח, ב.

93) מעי מעי אוחילה: ע"פ ירמי' ד, יט [בכי"ל המו (ואפשר הועבר עליו קו למחיקה), ע"פ ירמי' לא, ט].

94) ולתמכו בימין צדקם: ע"פ ישעי' מא, י.

95) ביתר שאת וביתר עז: ע"פ ויחי מט, ג.

96) חיבה יתירה נודעת לו: ע"פ אבות ג, יד.

97) בקרב הארץ: בכי"ל דילג מבקרב הארץ הא' עד הב'. בכי"י בפעם הא': מקרב הארץ.

98) בלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.

99) בכל לב ונפש: ע"פ מ"ב כג, ג.

100) לנחמו בכפליים: ע"פ יל"ש ישעי' רמז תמה.

101) חלף עבודתו אשר עבד: ע"פ במדבר יח, כא.

102) זה שנתיים: היינו מעת שהתחילו החסידים לחשוד בו שחלק לבו עברו שנתיים שעבד בהם במר נפש.

103) שנתיים בקרב הארץ: ע"פ ויגש מה, ו.

104) לדברי אלה: ע"פ עקב יא, יח.

105) חוששני: כי"י: ח"ו ישנו. כי"ל: חוששים. ונראה שצ"ל כבפנים.

106) מחטא ועונש: כי"ל: מחטאת וכש"כ ועונש (ע"פ שבת קכא, א. קמו, א).

107) אשר ענשו חז"ל: קידושין ע, ב.

108) וקו"ח מדרבנן: כי"ל: וק"ו בן בנו של ק"ו די.

109) אשר . . בגויים: ע"פ איכה ד, כ.

110) בצילם נחון: כי"ל: נחי'.

111) אמת . . מעולם: כי"ל: לעולם (ע"פ תהלים קיז, ב).

112) ומעלתם הרמה והנשאה . . כפורש מן החיים: כל הלשונות האלו נמשכים בעיקר אל הרה"ק הרמ"מ מוויטבסק, שנסתלק בר"ח אייר תקמ"ח, ובעת כתיבת אגרת זו עדיין לא נודע ברוסיא מהסתלקותו. וראה לקמן אגרת יז, ונספח 10, שהידיעה אודות הסתלקות הרה"ק הרמ"מ הגיעה כנראה לרוסיא בקיץ תקמ"ט. ואם כן נכתבה האגרת שלפנינו בתחלת קיץ תקמ"ח, או תקמ"ט. ראה קובץ "בית אהרן וישראל" גליון קנט ע' קצו.

113) וכל הפורש . . החיים: ע"פ קידושין סו, ב.

114) צרורות . . ד': ע"פ ש"א כה, כט.

115) אשרינו מה טוב חלקינו: תדא"ר פכ"א. סדר התפלה. וראה ביאורו לקמן אגרת נה.

116) חבלים נפלו לנו בנעימים: ע"פ תהלים טז, ו.

117) בחבלי העבותות אהבתם: ע"פ הושע יא, ד.

118) ולחיותינו כיום הזה: ע"פ ואתחנן ו, כד.

119) מעץ החיים המחזיקים ישיבותם: כי"ל: למחזיקים בה ישועת [ע"פ משלי ג, יח].

120) לתורה ולתעודה: ע"פ ישעי' ח, כ.

121) בצל הכסף המתוקן: ע"פ מלכים ב' יב, יב.

122) ציר נאמן: ע"פ משלי כה, יג.

123) ונלאיתי נשוא: ע"פ ישעי' א, יד.

124) אין די באר: ע"פ ישעי' מ, טז.

125) יכולה היא שתרחם: ע"פ שבת יב, סע"א.

126) ברע"מ: ראה ז"ח ס"פ נח (כג, ד): אי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא כנישתא בזכותם יתכנש כל גלותא.

127) האיגרת: כי"ל: האגרת הזאת (ע"פ אסתר ט, כו).

128) עוררת: כי"ל: עוררו.

129) עוררת את האהבה: ע"פ שה"ש ב, ד.

130) קודמת: כי"ל: ע"כ מה שמצאתי וחסר ב' שורות מה שנטשטש בהעתק שהעתקתי ממנו.

131) ששים ושמחים לעבודתם: ע"פ פסחים קטז, ב. נוסח הגש"פ.

132) עבודות . . שלום: ע"פ ישעי' לב, יז.

133) וחיים עד העולם: ע"פ תהלים קלג, ג.

134) כ"ד: כה דברי.


יא) קיץ תקמ"ח?; כללי; האשמות שוא על מהרי"ב מליובאוויטש ועוד