אגרת קיא

אהוביי1 אחיי וריעיי שבכל הסביבה דאוייעזד2 ביחאב ישן3, יצו ה' אתם את הברכה שלום וחיים עד העולם

אד"ש כמשפט האמור למעלה למשכיל4,

באתי לעורר רוח נדבתם לבלתי תת מגרעות5 בערכין הנערכים עליהם6 מראשי מנהיגי עדת ישורון ולא לפרוק עול ח"ו, כי היא טובת הכלל, וצדקת ה' יעשו7 עם עניי צאן8 קדשים9. ויכולה היא מצוה רבה זו שתרחם10, לעורר עליהם רחמים רבים ממקור הרחמים וברכה עד בלי די11 ממקור הברכה והחיים והשלום מאדון השלום.

כנפשם הטהור ונפש אוהב נפשם דורש שלומם12 מלב ונפש חפצה13

שניאור זלמן באמ"ו מו' ברוך זללה"ה


1) צילום כתי"ק נדפס בהרב מלאדי בתחלתו. החסידות (מרקוס) ע' 90. ונעתקה במשנת יואל ע' לו. אגרות בעה"ת סי' קלה. תולדות משפחת הרב מלאדי ע' 32. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת סט.

האגרת נכתבה לאחר תחלת תקנ"ב, שאז נפטר אבי רבינו, הנזכר כאן בהוספת "זלה"ה" (ראה מבוא פ"ב).

כיון שמדובר כאן ב"הערכה" של "ראשי מנהיגי עדת ישורון" לטובת "עניי צאן קדשים". אפשר שמדובר כאן בהערכה לטובת מגורשי הכפרים, שדרש רבינו בכמה עיירות בשנת תק"ע, ונכתב בהסוואה (ראה גם לעיל אגרת צז. נספח 37).

2) דאויעזד: = מחוז.

3) ביחאב ישן: אגרות נוספות לאנ"ש שבעיר זו – לעיל פא, ובהנסמן בהערות שם.

4) למעלה למשכיל: ע"פ משלי טו, כד.

5) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

6) הנערכים עליהם: ראה מבוא פרק ד.

7) וצדקת ה' יעשו: ע"פ ברכה לג, כא.

8) עניי צאן: ע"פ זכרי' יא, ז.

9) צאן קדשים: ע"פ יחזקאל לו, לח. ראה לעיל שאפשר הכוונה למגורשי הכפרים באותה שנה [ובטעות העתיקו במשנת יואל ובאגרות בעה"ת "עניי ציון" ובמילא פירשו בטעות שהכוונה ל"מעמדות אה"ק"].

10) ויכולה . . שתרחם: ע"פ שבת יב, סע"א.

11) וברכה עד בלי די: ע"פ מלאכי ג, י.

12) דורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

13) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.


קיא) ; אנ"ש ביחאב ישן; לקבל ההערכה לצדקה