אגרת קיג

אד"ש1 כמשפט לאוהבי שמו2,

תשתפך נפשי3 בשאלתי4, ובקשתי שטוחה ופרושה לפני כל אנ"ש רחמנים וגומלי חסדים, לעורר רחמיהם המרובים על ידידנו הותיק המפורסם מו' ארי' נ"י, אשר נגעה בו יד ה'5 זה כמה. נא ונא במטותא מינייכו6 ברחמין נפישין7, לפתוח ידם רב לו8 ביד מלאה ורחבה9, מנה כפולה10 ומכופלת11 מנה אחת אפיים12. וכל המרחם מרחמים עליו מן השמים13, ויברכהו ה' בכפליים, והיה מעשה הצדקה שלום14 וחיים [מ]אדון השלום.

כנפש המעתיר ודורש שלומם15 מלב ונפש חפצה16

שניאור זלמן

וגם להיות לו מעיר לעזור17, לבחור איש חיל אפרתי18, לסבב בע[דו] בכל הישובים ועיירות הסמוכות, נא ונא.


1) נדפסה באגרות בעה"ת סי' קמ. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת ע, ע"פ כתי"ק.

כמדומה שכל האגרות שחותם בהם "שניאור זלמן", גם הן מהתקופה שלאחר פטירת אביו, בתחלת שנת תקנ"ב (ראה מבוא פרק ב).

2) כמשפט לאוהבי שמו: ע"פ תהלים קיט, קלב.

3) תשתפך נפשי: איוב ל, טז.

4) נפשי בשאלתי: אסתר ז, ג.

5) נגעה בו יד ה': ע"פ איוב יט, כא.

6) במטותא מינייכו: ברכות לה, ב. יומא עב, ב.

7) ברחמין נפישין: פיוט מחי ומסי בנוסח סליחות.

8) ידם רב לו: ע"פ ברכה לג, ז.

9) ביד מלאה ורחבה: ע"פ נוסח ברכת המזון.

10) מנה כפולה: ע"פ ב"ב צ, ב.

11) כפולה ומכופלת: ע"פ נוסח הגש"פ.

12) מנה אחת אפים: ש"א א, ה.

13) כל המרחם . . מן השמים: שבת קנא, ב.

14) והיה מעשה הצדקה שלום: ישעיה לב, יז.

15) ודורש שלומם: ע"פ תצא כג, ז.

16) מלב ונפש חפצה: עפ"י דה"י א כח, ט.

17) מעיר לעזור: ש"ב יח, ג.

18) אפרתי: ש"א א, א ובפרש"י שם.


קיג) ; כללי; המלצה לתמיכת מו' ארי' אשר נגעה בו יד ה' זה כמה