אגרת קיד

אד"ש1

באתי לעורר רחמים רבים עלי ועל החסיד המפורסם זק"ח2 כבוד שמו מו' שלמה מקריטשוב3, אשר זקן ובא בימים4 מלדלג על הערים5 כמקדם, ונלאתי נשוא6 גודל הרחמנות מטלטולא דגברא7 דכותי' לעת זקנותו. ועל כן תפול נא תחינתי8, לבלתי תת מגרעות9 בקדש בכל המקומות אשר התהלך שמה, לגרוע ח"ו מהנדבה ישנה, ולשלוח כל הנדבות לידי על ידי מוכ"ז שד"ר מו' יעקב נ"י. כי כבר קבלתי עלי ליתן לו קצבתו מדי שבוע בשבוע, נא ונא שלא לשנות, לשלוח לידי מדי שבת בשבתו.

ומגודל בטחוני קצרתי ואומר שלום למעשה הצדקה10.

נאום שניאור זלמן במ"ו ברוך זללה"ה


1) נדפסה במגדל עז ע' תקעג. אגרות-קודש מהדורת תש"מ אגרת עא.

אם נסמוך על לשון החתימה "במ"ו ברוך זללה"ה", הרי נכתבה אחרי תחלת תקנ"ב (ראה מבוא פרק ב).

2) זק"ח: זקן קנה חכמה.

3) שלמה מקריטשוב: אולי יש לזהותו עם "מו' שלמה מקריטעב" הנ"ל סי' נג [וראה הערות שם].

4) זקן ובא בימים: ע"פ חיי שרה כד, א.

5) מלדלג על הערים: ע"פ שה"ש ב, ח.

6) ונלאתי נשוא: ע"פ ישעי' א, יד.

7) מטלטולא דגברא: ע"פ כתובות כח, א.

8) תפול נא תחנתי: ע"פ ירמי' לז, כ.

9) מגרעות: ע"פ מלכים א ו, ו.

10) שלום למעשה הצדקה: ע"פ ישעי' לב, יז.


קיד) ; כללי; המלצה לתמיכת מו' שלמה מקריטשוב אשר זקן ובא בימים